1131 Marja-Liisa Veiser

1131 Marja-Liisa Veiser

Lüganuse vallavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees, Lüganuse valla majandus-ja turvalisuse komisjoni aseesimees, Kohtla-Järve Linnavalitsuse peajurist

Ida-Virumaa


Info

Osalen 2019. aasta Riigikogu valmistel Ida-Virumaa valimisringkonnas. Kui minusse usud, kutsun Sind minu poolt hääletama. Minu mõtteid ja tegemisi saad jälgida Facebooki lehel “Marja-Liisa Veiser

Elan Ida-Virumaal Lüganuse vallas. Võin nimetada ennast Ida-Virumaa patrioodiks, kuivõrd olen terve oma elu siin elanud ja üles kasvanud. Oma kooliteed alustasin Kiviõli I Keskkoolis, mille kõrvalt õppisin Kiviõli Kunstide Koolis ka muusikalisi teadmisi klaveri ja viiuli erialal. Gümnaasiumihariduse omandasin Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis, mille lõpetasin 2001. aastal. Olen omandanud ärikorralduse eriala TTÜ Virumaa Kolledžis ning 2006. aastal lõpetanud Audentese Ülikooli õigusteaduskonna. Samuti olen õppinud rahvusvahelisi suhteid ja Euroopa uuringuid IUA (International University Audentes) doktorantuuris. Olen raamatu “Eesti kriminaalõiguse üldosa reform kahekümnendal sajandil võrdleva analüüsi peeglis” (2006) autor, millega kandideerisin Gebert Rüf Stiftung’i programmi Swiss Baltic Net Graduate raames väljaantavale noorteadlase preemiale ning saavutasin III koha.

Alates 2003. aastast töötan Kohtla-Järve Linnavalitsuses, esmalt juristina, seejärel juhtivjuristina, 2013. aastast peajuristina. Linnavalitsuses on minu põhitööks kõikvõimalike juriidiliste küsimuste lahendamise kõrval Kohtla-Järve linna esindamine kohtumenetlustes. Lisaks avalikule sektorile olen olnud tegev eraettevõtluses ning töötanud ka ligi 10 aastat erasektoris pearaamatupidajana. Lisaks eeltoodule olen kahe toreda 7- ja 13-aastase poisi ema. Vabal ajal naudin koostegemisi oma poegadega, harrastan võimalusel motosporti ja jõutreeningut. 

Soovist kaasa rääkida kodupiirkonna arenguküsimustes siirdusin 2013. aastal poliitikasse – kandideerisin kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ning osutusin valituks. Seejärel valiti mind Püssi linna, Lüganuse valla ja Maidla valla ühinemisel 2013. aastal moodustunud ühinenud Lüganuse valla volikogu esimeheks. Juhtisin omavalitsust ning koosseisult 15-ne volinikuga vallavolikogu 4 aastat, ehk ühe ametiaja aastatel 2013 – 2017. 

Peale 2017. aasta lõpus läbi viidud haldusterritoriaalset reformi moodustus uus Lüganuse vald, mille moodustasid Kiviõli linn, Sonda vald ja Lüganuse vald. 2018. aasta suve hakul jõudsin arusaamiseni, et kui soovin jõuliselt seista oma kodukoha ja kogukonna huvide ja heaolu eest, vajan erakondlikku tuge ning selleks tuleb mul poliitilisel tasandil edasi liikuda. Arvestades senist poliitilist kogemust kohalikul tasandil olin seega otsustanud siirduda suuremasse poliitikasse – astusin Isamaa erakonna liikmeks, mille eesmärgid ühtivad enim minu vaadetega. Seejärel sai loodud oma meeskond, kellega taaselustasime Isamaa Lüganuse osakonna ning lõime osakonna juhatuse, mille koosseisu kuulun. Pikemalt mõtlemata sai Lüganuse Vallavolikogus moodustatud kolmest liikmest koosnev Isamaa fraktsioon. Seega lisaks oma põhitööle olen hetkel Lüganuse vallavolikogu liige, valla majandus-ja turvalisusekomisjoni aseesimees ning volikogu Isamaa fraktsiooni esimees.

Olen omanud lapsest peale selget arusaama, et kui tahad midagi ära teha või kusagile jõuda, tuleb ise tegutseda. Oodata, et keegi sinu eest midagi ära teeb ei ole kuigi edasiviiv. Siinjuures on oluline hoida ja väärtustada oma lähedasi, kodukohta ning oma riiki. Arvan, et iga inimese väiksem või suurem panus on vajalikuks edasiviivaks jõuks Eesti elu parendamisel ning meie kodumaa hoidmisel. Ei tohi unustada, kust me pärit oleme, ning kus on meie juured. Iga eestlase põhieesmärgiks tänases muutuvas ühiskonnas, kus üha enam oleme mõjutatud kõikvõimalikest välismõjudest, peab olema meie riigi ja rahvuse säilitamine – eesti rahva, keele ja kultuuri hoidmine. Ainult nii on võimalik Eesti riigi püsimajäämine ning läbi põhiväärtuste meie tulevaste põlvede heaolu tagamine. Need põhimõtted on kujundanud minust sellise inimese, kes ma täna olen.

Info vene keeles

Я выставляю свою кандидатуру на выборах Рийгикогу 2019 года в округе Ида-Вирумаа. Если ты доверяешь, то я приглашаю тебя проголосовать за меня. Ты можешь следить за моими рассуждения, решениями и делами на странице Facebook «Марья-Лийза Вейзер».

Я живу в волости Люганусе в Ида-Вирумаа. Я могу назвать себя патриотом Ида-Вирумаа, так как я выросла здесь и живу всю сознательную жизнь.  Я начала учиться в средней школе Кивиыли I, паралельно получая образование и в художественной школе Кивиыли по игре на фортепиано и скрипке. Своё среднее образование я получила окончив гимназию Кохтла-Ярве в 2001 году. Затем была получена профессия “управляющий бизнесом” в Вируском колледже и уже в 2006 году я окончила юридический факультет Университета Аудентес. Кроме всего прочего я изучала международные отношения в докторантуре (Международный университет Аудентес). Я являюсь автором книги «Реформа общей части уголовного права Эстонии в двадцатом веке через призму сравнительного анализа» (2006). Была подана заявка на соискание премии Гебера Рюфа Штифтунга присуждаемую молодым учёным в рамках программы “Swiss Baltic Net Graduate” и я заняла третье место.

Начиная с 2003 года я работаю в администрации города Кохтла-Ярве, сначала юристом, затем старшим юристом, а с 2013 года главным юристом. В своей работе в городской администрации, помимо решения всех правовых вопросов, я представляю город Кохтла-Ярве в судебных разбирательствах. Кроме моей занятости в государственном секторе я связана и с частным бизнесом. Около 10 лет я отработала главным бухгалтером в частных компаниях. В дополнение к вышесказанному, я мать двух сыновей 7 и 13 лет. В свободное время я люблю заниматься детьми, автоспортом и силовыми тренировками.

У меня было желание вести диалог о проблемах развития в моем регионе и потому в 2013 году я пошла в политику – подала заявку на выборы в местные органы власти и оказалась избранной. Затем я была избрана председателем совета волостного самоуправления Люганусе, образованного в 2013 году и куда входили город Пусси, волости Люганузе и Майдла. Я возглавляла муниципалитет который состоял из 15 членов муниципального совета целых 4 года, то есть в течении одного срока в 2013–2017 годах.

После административно-территориальной реформы в конце 2017 года была образована новая волость – Люганусе, состоящая из города Кивиыли, муниципалитетов Сонда и Люганусе. В начале лета 2018 года я свершенно отчётливо поняла, что если я хочу энергично отстаивать интересы своего родного края и общины, мне нужна политическая поддержка, и поэтому мне нужно двигаться вперед на более высоком политическом уровне. Учитывая политический опыт на местном уровне, я решил выйти в большую политику и вступила в партию Исамаа, цели которой наиболее соответствуют моим собственным взглядам. Затем мы создали нашу собственную команду, с которой мы возродили отдел Исамаа в Люганусе, создали совет, куда я вхожу. Фракция Исамаа была сформирована из трех членов Совета волостного самоуправления Луганусе. Помимо своей основной работы, я в настоящее время являюсь членом Совета волостного самоуправления Люганусе, заместителем председателя муниципального комитета по экономике и безопасности и председателем фракции Исамаа.

У меня было ясное понимание ещё с детства, если ты хочешь что-то сделать или куда-то попасть, ты должен действовать сам. Ожидать того, что кто-то сделает что-то за вас, это не очень дальновидно. И здесь важно сохранять и ценить своих близких, свой дом и свою страну. Я считаю, что маленький или больший вклад каждого человека является необходимой движущей силой для улучшения жизни Эстонии и сохранения нашей родины. Мы не должны забывать, кто мы такие и откуда наши корни. Основной целью каждого эстонца в сегодняшнем меняющемся обществе, где на нас все больше оказывают воздействие внешние факторы, должно быть сохранение нашего государства и нашей национальности – сохранение эстонского народа, языка и культуры. Только таким образом становится возможным дальнейшее устойчивое формирование государства Эстонии и процветание наших будущих поколений. Эти принципы сформировали меня как человека, которым я являюсь сегодня.

 

E- post: marja-liisa.veiser@isamaa.ee

Facebooki leht