Isamaa aasta valitsuses

Isamaa on alati kaitsnud Eesti rahvuslikke huve, avatud majandust, julgeolekut ja inimeste vabadust ise otsustada. Esimese aasta jooksul valitsuses oleme ellu viinud mitmeid algatusi, mis suurendavad Eesti perede turvatunnet, edendavad meie ettevõtlust ja tagavad Eesti julgeoleku.

Eestis kehtestatud eriolukorra ajal töötasime välja kriisipaketi, mis aitas leevendada koroonaviiruse levikust tingitud majanduslangust ning toetada Eesti töötajaid ja ettevõtjaid. Koroonaviiruse tegelik mõju majandusele alles avaldub, kuid valitsuse poolt välja töötatud meetmete abil vältisime ettevõtjate pankrotti ja töökohtade kadumist. Ühtlasi oleme aktiivselt tegutsenud selle nimel, et avada riigipiirid ning tagada inimeste ja kaupade vaba liikumine Euroopas.

LASTEGA PEREDE TOETAMINE

Täiendav tulumaksuvabastus paljulapselistele peredele.

2020. aastast hakkas kehtima täiendav tulumaksuvabastus kolme ja enama lapselistele peredele, mis tähendab täiendavat 1200 eurot maksuvaba tulu aastas.

Vanemahüvitise perioodi pikendamine

Võtsime vastu seaduse, millega säilitatakse järjestikuste sündide puhul vanemahüvitis samal tasemel ka siis kui sündide vahele jääb 3 aastat. Varem oli perioodi pikkus 2,5 aastat.

Senisest kiiremad vanema- ja sünnitushüvitise väljamaksed

Muutsime perehüvitiste seadust nii, et järjestikuste laste saamisel tehakse vanema- ja sünnitushüvitise vahe väljamaksed vahetult lapse sünni järel, mitte koos esimese vanemahüvitise maksega. Sellega suurendame järjestikku sündivate lastega perede majanduslikku kindlustunnet.

Elatisabi väljamaksete varasemaks toomine

Lühendasime elatisabi sissenõudmise ooteaega neljalt kuult ühele kuule. 2017. aastal loodud riiklik elatisabifond aitab tagada üksinda last kasvatava vanema lapsele riigi poolt igakuise elatisraha juhul kui üks vanematest enda kohustusi ei täida.

Eesti keel

Täiskasvanute keeleõpe

Suurendasime täiskasvanute eesti keele õppe rahastamist 2 miljoni euro võrra, selle abil on võimalik pakkuda keeleõpet 4000 inimesele.

Eesti keele õpe koolides

Suurendasime venekeelsete koolide ja lasteaedade eesti keele õppe rahastamist 3 miljoni euro võrra.

Keeleameti loomine

Algatasime ja võtsime vastu seaduse, mille alusel luuakse Keeleamet, et kaitsta ja arendada eesti keelt kõigis eluvaldkondades.

Riigikaitse

Kaitsekulutused

2020. aastal on riigieelarves kaitsekulutusteks ette nähtud 2 protsenti SKP-st, millele lisanduvad liitlasvägede vastuvõtmise kulutused. 2020. aastal tähendab see 615 miljonit eurot.

Õhuruumi kaitse

2020. aasta jaanuaris avati uus õhuoperatsioonide juhtimiskeskuse hoone, mis tagab koos kahe keskusega Lätis ja Leedus ööpäevaringselt Balti riikide õhuruumi puutumatuse.

Küberjulgeolek

Aprillis alustas tegevust küberjulgeoleku väljaõppekeskus CR14, millest kujuneb Kaitseministeeriumi valitsemisala ja tema partnerite küberkoolituste keskus ning baas kaitseväe ja NATO küberharjutusväljale.

Välispoliitika

2019. aastal valiti Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks

Eesti algatusel leiavad seal käsitlemist globaalne digitaalne koostöö, küberjulgeolek, Venemaa jätkuv Ida-Ukraina ja Krimmi agressioon ning Venemaa ajaloo võltsimise katsed.

Eesti-USA koostöö

Valitsus on seadnud prioriteediks Eesti-USA kõikehõlmava strateegilise koostöö, mis on kinnitatud Välisministeeriumi koostatud USA poliitika alustes.

Kolme Mere Algatus

Eesti initsiatiivil sai hoo sisse Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele vajalike investeeringute korraldamiseks loodud Kolme Mere Algatus, mille tippkohtumine toimub 2020. aastal Tallinnas.

Digitaalsete lahenduste eksport

Koostöös Singapuriga korraldab Eesti globaalset digitaalset koostööd võitluseks koroonakriisiga rakendades selleks meie rahvusvaheliselt hinnatud digivõimekust. Eesti algatusel on välja töötatud digitaalsed lahendused COVID-19 viiruse ohjeldamiseks nii Euroopa Liidule kui teistele maailma riikidele.

Eestlaste toetamine koroonakriisi ajal

Välisministeerium tegi koroonakriisist tingitud reisipiirangute ajal tihedat koostööd meie liitlastega, et tagada Eesti kodanikele võimalus Eestisse naasta.

ETTEVÕTLUSE TOETAMINE

Alkoholiaktsiisi langetamine

Eelmisel aastal langetasime alkoholiaktsiisi 25%, et vähendada piirikaubandust ning jätta eestlaste maksutulud Eestisse.

Elektri-, diisli- ja maagaasi aktsiisi vähendamine

Langetasime elektri-, diisli- ja maagaasi aktsiisi kaheks aastaks, et suurendada Eesti ettevõtete konkurentsivõimet.

Töökohtade säilitamine

Kriisi esimestel kuudel võimaldasime Töötukassa abil vähenenud töötasu hüvitist, et vähendada koondamiste arvu ja toetada ettevõtete majandustegevuse jätkamist.

Maksupuhkus

Peatasime maksuintressid riigi poolt ettevõtetele märtsist maini, et aidata ettevõtetel kriisi mõjudega kohaneda.

PENSIONIREFORM

Võtsime vastu pensionireformi seaduse

Sellega muutub teine pensionisammas vabatahtlikuks 2021. aastal. Eesmärk on laiendada inimeste investeerimisvõimalusi ja suurendada inimeste valikuvabadust, mis toob kaasa senisest parema pensionifondide tootluse. Lisaks näeb seadus ette võimaluse juba pensionikka jõudnud inimestele lõpetada ebasoodsad kindlustuslepingud. Vabariigi President on pensionireformi seaduse vaidlustanud ning lõplik tulemus selgub sügisel saabuvast Riigikohtu otsusest.

KULTUUR JA SPORT

Töötasime välja laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhendajate palgatoetuse meetme

Toetus tagab võimalikult paljudele juhendajatele senisest õiglasema töötasu ning töölepingust tulenevad sotsiaalsed garantiid. 2020. aastal on selleks ette nähtud 1,2 miljonit eurot.

Oleme ette näinud vahendid Rahvusringhäälingu ja Rahvusraamatukogu hoonete ehituseks

Kahe investeeringu maht aastate peale kokku on 85 miljonit eurot.

Võtsime vastu usuliste ühenduste kriisipaketi

Kriisimeetmete raames saavad kogudused tuge inimeste aitamiseks ja oma majandusliku olukorra stabiliseerimiseks.

Vähendasime e-ajakirjandusväljaannete käibemaksu 20%-lt 9%-le

Suurendasime tagasimaksefondi Film Estonia mahtu ühekordselt 5 miljoni euro võrra, et soodustada välismaiste filmide tulekut Eestisse

Filmide nagu Christopher Nolani filmi „Tenet“ võtetel on märkimisväärne positiivne mõju Eesti majandusele ja filmindusele.

Kriisi üleelamiseks eraldasime lisaeelarves kultuuri- ja spordivaldkonnale 25 miljonit eurot

Tagada kultuuriorganisatsioonide jätkusuutlikkus, katta möödapääsmatuid kulusid ning toetada vabakutselisi loovisikuid, treenereid ja rahvakultuurikollektiivide juhte.

Toetasime Team Estoniat täiendava 3 miljoni euroga

Team Estonia eesmärk on toetada olümpiaalasid ning tõsta tippspordi kaudu Eesti tuntust.

Jalgpallihallide rajamine

Toetame 6 miljoni euroga Raplas, Haapsalus, Viljandis ja Tartus kunstmuruga jalgpallihallide rajamist. Hallid valmivad paari aasta jooksul.

E-RIIGI EDENDAMINE

Digilahenduste laiendamine

Võtsime vastu seaduse, mille kohaselt on juriidiliste isikute organitel võimalik koosolekuid läbi viia elektroonselt. Lisaks kehtestasime notariaalsete tehingute elektroonsel teel kaugtõestamise võimalused. Edaspidi on võimalik tõestada näiteks kinnisvaratehinguid üle videosilla, oma kodust või kontorist lahkumata.

Digitaalne kohtusüsteem

Selleks, et muuta süüteomenetlus kiiremaks, ennetada noorte õigusrikkumisi ja tõhustada karistuspoliitikat, töötasime välja Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030. Nii kohtueelse menetluse kui ka kohtute töö kiirendamiseks oleme suurt rõhku pannud üleminekule paberimajanduselt kaasaegsele digimenetlusele.

E-rahvastikuregistri käivitamine

Aasta algusest käivitus uus innovaatiline e-rahvastikuregister, kus saab nüüd e-teenusena registreerida nii elukoha kui ka lapse sünni ja teha nime sobivuse päringuid jt rahvastikutoiminguid.

Kultuuripärandi digiteerimine

„Kultuuripärandi digiteerimine 2018-2023“ tegevuskava elluviimise käigus dokumentide, trükiste, esemete, kunsti, fotode ja filmide massdigiteerimine. Samuti tegeletakse digitaalse kultuuripärandi pikaajalise säilitamise ning kättesaadavusega, näiteks arendatakse Muuseumide Infosüsteemi MuIS.

RIIGIREFORM

Bürokraatia vähendamine

Ülereguleerimise vältimiseks panime paika pikaajalise kava, milles on ette nähtud põhimõtted, millest edaspidi lähtutakse seaduseelnõude ettevalmistamisel ja õiguskeele arendamisel. Aastaks 2030 peab seadusloome maht oluliselt vähenema.

Tühistasime poliitilise välireklaami keelu

See keeld on tekitanud politseile valimiskampaaniate ajal suurel hulgal ebavajalikku lisatööd. Politsei peamine ülesanne on avaliku korra tagamine, mitte reklaamplakatite mõõtmine.

Avaliku sektori töökohtade viimine Tallinnast väljapoole

Asutuste nagu Kodaniku Ühenduste Sihtkapitali viimine Tallinnast välja, tasakaalustab Eesti arengut.

KODUOMANIKE TOETAMINE

Korterelamute renoveerimine

Eraldasime lisaeelarvega 70 miljonit eurot selleks, et toetada maapiirkondade korterelamute renoveerimist. KredExile eraldasime selleks veel täiendavad 100 miljonit eurot.

Eraldasime 1 miljon eurot tagastatud ehitismälestiste korrastamiseks

Toetus on mõeldud omandireformi käigus tagastatud ehitismälestiste hooldamiseks, remontimiseks, konserveerimiseks, restaureerimiseks ja taastamiseks.

Lasterikaste perede kodutoetuse suurendamine

Tõstsime suurte perede kodutoetuse ülempiiri endiselt kaheksalt tuhandelt eurolt kümnele tuhandele eurole. Lisaks vabastasime tulumaksust riigieelarvest makstavad toetused lasterikaste perede elamistingimuste parendamiseks.

Kiire internetiühenduse viimine kodudesse

Kiirendame Eesti majapidamistele kiire interneti viimist ja suunasime viimase miili projekti täiendavad 15 miljonit eurot.