Programm Euroopa Parlamendi valimisteks

ISAMAA KAITSEB ISESEISVATE RIIKIDE EUROOPAT
Euroopa Liitu näeme riikide liidu, mitte liitriigina. Isamaa jaoks põhineb Euroopa Liit Euroopa väärtuste, kristliku traditsiooni ja valgustuse ideaalidel, mida tuleb hoida. Euroopa saab olla edukas ja kestev vaid siis, kui suudab säilitada oma ühtsuse ja lahendada tema ees seisvad väljakutsed. Rahvusriikide Euroopa Liidu kestmine ja koostöö on ka Eesti turvalisuse ja jõukuse parim tagaja.

ISAMAA KAITSEB EUROOPA ELULAADI JA KULTUURIPÄRANDIT
Euroopa erilisus seisneb rikkalikus kultuurilises pärandis, jagatud ajaloos ja ühistes kristlikes juurtes, mis on kombineeritud erinevate rahvuslike eripärade ja traditsioonidega. Radikaalne islamism, kontrollimatu ränne, terrorioht ja autoritaarne juhtimisstiil on ohuks euroopaliku eluviisi alustaladele. Euroopa identiteeti, elulaadi ja ühiseid traditsioone tuleb kaitsta.

ISAMAA KAITSEB SÕNAVABADUST
Kaitstes euroopalikke väärtusi ja stabiilseid ühiskondi, ei tohi me seada piire sõnavabadusele. Seisame sõnavabaduse eest.

ISAMAA KAITSEB MINEVIKU KORDUMISE EEST
Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta – kommunismi ja natsismi kuriteod peavad olema võrdsustatud.

ISAMAA KAITSEB EUROOPAS

… Eesti rahvuslikke huve.
Eesti esindajad peavad julgema seista Euroopa ühiste seisukohtade kujundamisel just Eesti seisukohtade eest. Eesti huvides on vajalik Euroopa praktiline koostöö kuid selleks peab Eesti olema mõjukas ja mitte kartma oma huve esindada.

… rahvusriikide huve. Näeme Euroopa Liitu kui suveräänsete rahvusriikide liitu, mitte liitriiki.
Me ei toeta aluslepingute muutmist liikmesriikide pädevuste piiramiseks. Tsentraliseerimine ei ole lahendus. Lahendus on võrdsete riikide koostöö.

… iseotsustuse õigust rändeküsimustes.
Euroopa piirid peavad ebaseaduslikku rännet tõkestama.

… Eesti inimeste võrdseid õigusi Euroopas õppida, reisida ja töötada.

… efektiivsemat Euroopa Liitu. Oleme vastu üleliigsele bürokraatiale.
Koos Euroopa Rahvapartei partneritega tühistame 1000 bürokraatlikku reeglit, mis piiravad meie ettevõtlust.

… Euroopa Liidu riikide tõhusamat kaitsekoostööd.
Selleks toetame koostööd USAga, Venemaa agressiooni tõrjumist sanktsioonidega, Euroopa Liidu kõigi riikide NATO liikmelisust ja Euroopa Liidu liikmesriikide kaitse koordineeritud ja toetatud arendamist.

… kaupade ja teenuste ausa vaba turu arendamist.
Eesti ettevõtjad peavad saama siseneda teiste riikide turgudele ja meie inimeste sissetulekud peavad kasvama.

… väärtusruumi säilimist, et kaitsta rahvaste ajalooga kujunenud elulaadi.
Selleks on oluline immigratsiooni ohjamine, traditsioonide austamine ja euroopaliku kultuuri- ja vaimupärandi väärtustamine ning edasi andmine järeltulevatele põlvedele.

… tõhusamat koostööd Euroopa riikide majandushuvides.
Seda nii energeetikas, transpordi vallas kui innovatsiooni, robootika ning digitaalse tehnoloogia arendamisel, et Euroopa oleks maailmas konkurentsivõimelisem.

… piirkondlikult Eesti ühtlasemat arengut.
Eelistame Euroopa Liidu rahaliste vahendite suunamist ennekõike väljapoole Tallinnat ning maapiirkondadesse, et Eesti areneks ühtlasemalt.