Isamaa Naiskogu

IREN ühendab pea neljasadat konservatiivse maailmavaatega naist, kes kuuluvad Isamaa erakonda.

Me kujundame erinevate valdkondade poliitikaid – tunneme huvi, teeme endale selgeks ja räägime kaasa. Me taotleme ja teostame võimu lähtudes kristlik-demokraatlikest põhimõtetest, näeme vaeva enesearendusega ja teostame ennast ühiskonna huvides, kosutame hinge heategevusega ning tunneme rõõmu heast seltskonnast ja ühistest edusammudest.

Me ajame Eesti asja!

 

Liituma on oodatud erakonna liige, kes jagab ühenduse aluspõhimõtteid ja Isamaa maailmavaadet.

Naiskogu IREN juhatus

Lea Nilson
Naiskogu esinaine
lea.nilson@gmail.com

Jane Koitlepp
Naiskogu aseesinaine
jane.koitlepp@gmail.com

Katrin Heele Anderson
Naiskogu aseesinaine
katrinheele.anderson@gmail.com

Riina Solman
Naiskogu juhatuse liige
riina.solman@riigikogu.ee

Ingrid Mühling
Naiskogu juhatuse liige
ingridmyhling@hotmail.com

Anne Eenpalu
Naiskogu juhatuse liige
anne.eenpalu@gmail.com

 

Ela Tomson
Naiskogu juhatuse liige
ela.tomson@hotmail.com

Merike Värik
Naiskogu juhatuse liige
merike.varik8@gmail.com

Naiskogu IREN revisjonikomisjoni liikmed

Riina Lutsokert
Naiskogu revisjonikomisjoni liige
riina@kem.ee

Dajaana-Jessica Vaher
Naiskogu revisjonikomisjoni liige
dajaanajessica@gmail.com

Lea Arge
Naiskogu revisjonikomisjoni liige
simet.ou@gmail.com

Liitumiseks täida avaldus ja saada info@isamaa.ee või täida allolev vorm.

LIITUMISVORM

  NAISKOGU PÕHIKIRI   Kinnitatud 28.06.2020

   

  I ÜLDSÄTTED

  1. Nimi ja asukoht

  1.1. Isamaa Erakonna Naiskogu IREN (edaspidi Naiskogu) on mittetulundusühing.

  1.2. Naiskogu on Isamaa Erakonna (edaspidi Isamaa) naisliikmeid koondav vabatahtlik aateline poliitiline naiste ühendus, mille ideaaliks on isikuvabadusel põhinev, kristlik-demokraatlikke traditsioone austav ja hooliv ühiskond.

  1.3. Naiskogu juhindub oma tegevuses Isamaa põhikirjast ja programmist ning erakonnas Isamaaliit 1998. aastal asutatud erakonnasisese ühenduse «Isamaaliidu Naiskogu» ja 2003. aastal asutatud «MTÜ Isamaaliidu Naiste Ühenduse» ning erakonnas Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica 2005. aastal asutatud «MTÜ Res Publica Naiskogu» traditsioonidest, maailmavaatest ja seisukohtadest.

  1.4. Naiskogu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

   

  1. Eesmärgid ja tegevused

  2.1. Naiskogu eesmärgiks on naiste kaasamine poliitikasse, järgides rahvusvaheliste kristlik-demokraatlike liikumiste põhieesmärke ja väärtusi;

  2.1.1. harida ja kasvatada oma liikmeid Naiskogu aadete vaimus ning leida toetust oma vaadetele Eesti avalikkuse hulgas;

  2.1.2. alal hoida ning arendada aatelisust, mis võimaldaks õiguse, õigluse, isamaalisuse, eetilisuse ja hea tahte kasvu;

  2.1.3. aidata kaasa naiste positsiooni paranemisele nii erakonnas kui ka ühiskonnas tervikuna;

  2.1.4. võtta aktiivselt osa Isamaa poliitiliste programmide ja seisukohtade väljatöötamisest;

  2.1.5. kandideerida kohalike omavalitsuste, Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja Presidendi valimistel.

  2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks Naiskogu:

  2.2.1. osaleb aktiivselt Naiskogu tegevusvaldkonda kuuluvates küsimustes poliitika kujundamisel;

  2.2.2. teeb koostööd nii Eesti kui ka rahvusvaheliste demokraatlike naisorganisatsioonidega;

  2.2.3. levitab oma tegevust ja töövaldkonda puudutavat informatsiooni;

  2.2.4. organiseerib ja viib läbi nõupidamisi, koolitusi, kohtumisi, diskussioone, seminare, konverentse ning muid üritusi;

  2.2.5. koostab ning esitab projektitaotlusi nii riiklikele kui ka rahvusvahelistele fondidele ja abiprogrammidele;

  2.2.6. toetab naiste aktiivset osalemist nii ühiskondlikus elus kui ka poliitilises tegevuses nende julgustamise, eneseteadvuse tõstmise ja motiveerimisega;

  2.2.7. arendab muud tegevust, mis on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusandlusega, Isamaa põhikirja ja programmiga ning käesoleva põhikirjaga.

  2.3. Oma eesmärkide saavutamiseks on Naiskogul õigus kasutada Isamaa eelarvest tehtavaid eraldisi ja muid seadusega lubatud laekumisi.


  II LIIKMED

  1. Liikmeks saamine

  3.1. Naiskogu liikmeks võib astuda naissoost Isamaa liige, kes tunnistab käesolevat põhikirja.

  3.2. Naiskogu liikmeks astutakse kirjaliku avalduse alusel.

  3.3. Liikmeks vastuvõtmise otsustab Naiskogu kohaliku piirkonna klubi (edaspidi Klubi) juhatus. Kui liikme elukohas pole Klubi asutatud, siis otsustab vastuvõtmise Naiskogu juhatus.

  3.4. Naiskogu liikmeskonna moodustavad Naiskogu põhikirja alusel vastu võetud liikmed.

   

  1. Liikme õigused ja kohustused

  4.1. Naiskogu liikmel on õigus:

  4.1.1. valida ja olla valitud Naiskogu juhtorganitesse põhikirjas määratud korras;

  4.1.2. saada informatsiooni Naiskogu tegevuse kohta;

  4.1.3. teha ettepanekuid ja tõstatada probleeme kõigis Naiskogu tegevust puudutavates küsimustes;

  4.1.4. osaleda Naiskogu üldkoosolekutel ja Klubide koosolekutel, ka sellistel, kus arutatakse liikme tegevust või käitumist;

  4.1.5. osaleda Naiskogu koolitustel ja muudel üritustel;

  4.2. Naiskogu liige on kohustatud:

  4.2.1. tegutsema kooskõlas Naiskogu eesmärkidega;

  4.2.2. järgima Naiskogu põhikirja ja tegevuskava ning juhtorganite otsuseid;

  4.2.3. suhtuma hoole ja heaperemehelikkusega Naiskogu varasse;

  4.2.4. hoidma ja kaitsma Naiskogu head nime;

  4.2.5. teatama juhatusele oma isikuandmete muutustest.

  4.3. Naiskogu liikmel ei ole õigust koosolekul osalemist ja hääletamist esindajale volitada.

   

  1. Liikmete välja astumine ja välja arvamine

  5.1 Liikmel on õigus Naiskogust välja astuda kirjaliku sooviavalduse alusel. Naiskogu juhatus kustutab liikme Naiskogu liikmete nimekirjast ja listidest hiljemalt ühe nädala jooksul alates kirjaliku avalduse laekumisest.

  5.2. Liikme võib Naiskogust välja arvata, kui liige on sooritanud ebaväärika teo või on rikkunud käesolevat põhikirja.

  5.3. Liikme välja arvamise otsustab Naiskogu juhatus ning teeb selle kohta vastava otsuse.

  5.4. Liikmel on õigus enda välja arvamise otsus edasi kaevata Isamaa Aukohtusse.

   

  III JUHTIMINE

  1. Üldkogu

  6.1. Naiskogu kõrgeim organ on üldkogu. Üldkogu on liikmete üldkoosolek, mis koguneb Naiskogu juhatuse kutsel vähemalt üks kord aastas.

  6.2. Erakorralise üldkogu kokku kutsumise õigus on Naiskogu juhatusel. Juhatus on kohustatud erakorralise üldkogu kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult vähemalt kümnendik Naiskogu liikmetest. Juhatus peab erakorralise üldkogu välja kuulutama 7 päeva jooksul nõude saamisest arvates.

  6.3. Naiskogu üldkogu toimumise koha ja aja määrab Naiskogu juhatus, teatades sellest liikmetele hiljemalt 15 päeva enne korralise ja hiljemalt 7 päeva enne erakorralise üldkogu algust. Üldkogu protokollitakse.

  6.4. Naiskogu üldkogu:

  6.4.1. võtab vastu põhikirja ja teeb selles muudatusi;

  6.4.2. kinnitab koosoleku juhatajad, päevakorra ja häältelugemiskomisjoni;

  6.4.3. kinnitab eelarve;

  6.4.4. kuulab ära juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanded ning otsustab majandusaasta aruande kinnitamise;

  6.4.5. määrab kindlaks järgmise aasta või mõne muu perioodi töösuunad ja ülesanded;

  6.4.6. valib salajasel hääletusel kaheks aastaks Naiskogule  9 liikmelise juhatuse ja  3 liikmelise revisjonikomisjoni;

  6.4.7. otsustab Naiskogu reorganiseerimise või tegevuse lõpetamise;

  6.4.8. täidab muid põhikirjast tulenevaid ülesandeid.

  6.5. Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkogul osalenud liikmetest. Mitme ettepaneku korral langetatakse otsus konkureeriva hääletamise teel. Võitnud ettepanek võetakse vastu poolthäälte enamusega. Kui hääletusel on üks ettepanek, peab olema vastu hääletamise võimalus.

   

  1. Naiskogu juhatus

  7.1. Üldkogude vahelisel ajal juhib Naiskogu tegevust juhatus. Naiskogu võivad kõigis õigus- toimingutes esindada ainuisikuliselt Naiskogu esinaine ja aseesinaine(sed). Ülejäänud juhatuse liikmed võivad Naiskogu esindada ainult üheskoos.

  7.2. Naiskogu juhatusse kuuluvad üldkogul valitud liikmed. Sõnaõigusega osalevad juhatuse koosolekul kõigi klubide esinaised või nende volitatud esindajad.

  7.3. Naiskogu põhikirjaliste organite liikmed valitakse salajasel hääletusel, kusjuures valimistel osaleval Naiskogu liikmel on niipalju hääli kui on valitava organi liikmete arvu ruutjuur. Kui ruutjuur pole täisarv, siis taandatakse valija häälte arv väiksemaks täisarvuks. Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid. Võrdse häälte arvu puhul heidetakse liisku.

  7.4. Klubi esindaja Naiskogu juhatuse koosolekul määrab piirkonna Klubi juhatus.

  7.5. Juhatuse koosoleku kokkukutsumise õigus on Naiskogu esinaisel. Juhatuse koosolekust annab esinaine elektroonsete sidevahendite kaudu teada juhatuse liikmetele 10 päeva enne koosoleku toimumist. Esinaine on kohustatud juhatuse koosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult vähemalt kolmandik juhatuse liikmetest. Esinaine on kohustatud koosoleku kokku kutsuma hiljemalt 7 päeva jooksul pärast nõude saamist.

  7.6. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Koosolek on otsustusvõimeline samuti siis kui liikmed osalevad koosolekul videosilla vahendusel ning koosolekul osaleb  üle poole juhatuse liikmetest.

  7.7. Naiskogu juhatus:

  7.7.1. valib endi hulgast Naiskogu esinaise ja tema asetäitja(d);

  7.7.2. kinnitab juhatuse liikmete vahelise tööjaotuse;

  7.7.3. peab Naiskogu liikmete koondregistrit ja piirkondlike klubide liikmete registrit;

  7.7.4. võtab Naiskogu nimel vastu poliitilisi otsuseid ja avaldusi;

  7.7.5. valmistab ette ja esitab Naiskogu üldkogule kinnitamiseks tegevuskava ja eelarve; 

  7.7.6. korraldab Naiskogu raamatupidamist;

  7.7.7. koostab majandusaasta aruande;

  7.7.8. kutsub kokku Naiskogu üldkogu ja valmistab ette selle päevakorra;

  7.7.9. informeerib oma otsustest ja tegevustest Naiskogu liikmeid ja erakonna eestseisust;

  7.7.10. annab oma tegevusest aru Naiskogu üldkogule;

  7.7.11. koordineerib Naiskogu Klubide tööd;

  7.7.12. annab esinaisele volitused koostöölepete sõlmimiseks teiste organisatsioonidega;

  7.7.13. täidab üldkogude vaheajal muid organisatoorseid ülesandeid.

  7.8. Juhatuse otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult või maili teel kõik Isamaa Naiskogu IREN juhatuse liikmed

  7.9. Juhatuse koosolekud ja vastu võetud otsused protokollitakse.

   

  1. Naiskogu esinaine

  8.1. Esinaine valitakse peale üldkogu toimuval esimesel juhatuse koosolekul juhatuse liikmete hulgast lihthäälteenamusega.

  8.2. Esinaise ülesanded on järgnevad:

  8.2.1. esindab Naiskogu vastavalt Naiskogu juhatuselt saadud volitustele;

  8.2.2. kutsub kokku ja juhatab Naiskogu juhatuse koosolekuid;

  8.2.3. annab oma tegevusest aru Naiskogu juhatusele ja üldkogule;

  8.2.4. täidab muid ülesandeid, mis on vajalikud Naiskogu tegevuse korraldamiseks.

  8.3. Esinaise äraolekul täidab tema kohustusi asetäitja.

   

  1. Revisjonikomisjon

  9.1. Naiskogu revisjonikomisjon allub Naiskogu üldkogule. Revisjonikomisjoni liige ei tohi samaaegselt kuuluda Naiskogu juhatusse.

  9.2. Revisjonikomisjoni liikmed valivad endi hulgast üldkogule järgneval esimesel koosolekul esinaise, kes võib sõnaõigusega osaleda Naiskogu juhatuse koosolekutel.

  9.3. Revisjonikomisjoni põhiülesanne on Naiskogu otsuste täitmise, finantskorra järgimise ja majandustegevuse kontrollimine. Vähemalt kord aastas revideerib komisjon Naiskogu rahaliste ja muude vahendite laekumist ning kasutamist.

  9.4. Revisjonikomisjoni koosolekud protokollitakse.

   

  IV NAISKOGU KLUBID

  1. Klubi moodustamine

  10.1. Klubi võivad moodustada vähemalt 10 Naiskogu liiget. Igas Isamaa piirkonnas võib moodustada ühe Klubi. Need piirkonnad, kus oma Klubi moodustatud pole, võivad Klubi moodustada ka mitme piirkonna peale.

  10.2. Klubi moodustamise kinnitab Naiskogu juhatus vastava Klubi asutamisprotokolli alusel.

   

  1. Klubi juhtimine

  11.1. Klubi kõrgeim võimuorgan on üldkogu (liikmete üldkoosolek), mis koguneb korraliselt vähemalt kord kahe aasta jooksul. Erakorralise üldkogu kokkukutsumise õigus on Klubi juhatusel. Juhatus on kohustatud erakorralise üldkogu kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult vähemalt viiendik liikmetest. Juhatus peab erakorralise üldkogu välja kuulutama 15 päeva jooksul nõude saamisest arvates;

  11.2. Klubi üldkogu toimumise koha ja aja määrab Klubi juhatus ja teatab sellest liikmetele hiljemalt 15 päeva enne korralise ja hiljemalt 7 päeva enne erakorralise üldkogu algust. Üldkogu protokollitakse.

  11.3. Klubi üldkogu:

  11.3.1. kinnitab üldkogu juhataja, päevakorra ja häältelugemiskomisjoni;

  11.3.2. määrab kindlaks järgmise aasta või muu perioodi tegevussuunad ja ülesanded;

  11.3.3. kuulab ära juhatuse tegevusaruande;

  11.3.4. valib kaheks aastaks Klubile salajasel hääletusel 3-7 liikmelise juhatuse.

  11.4. Üldkogude vahelisel ajal juhib Klubi tegevust üldkogul valitud juhatus, kuhu kuulub vastavalt üldkogu otsusele 3-7 liiget.

  11.5. Klubi juhatus:

  11.5.1. valib endi hulgast esimesel üldkogule järgneval koosolekul Klubi esinaise ja tema asetäitja;

  11.5.2. volitab Klubi esindaja osalema Naiskogu juhatuse koosolekutel;

  11.5.3. korraldab Klubi igapäevategevust;

  11.5.4. kutsub kokku ja valmistab ette Klubi üldkogu.

  11.5.5. informeerib oma otsustest ja tegevusest Klubi liikmeid ja Naiskogu juhatust.

  11.6. Klubi esinaine:

  11.6.1. esindab Klubi vastavalt juhatuselt saadud volitustele;

  11.6.2. kutsub kokku ja juhatab Klubi juhatuse koosolekuid;

  11.6.3. täidab muid ülesandeid, mis on vajalikud Klubi tegevuse korraldamiseks.

   

  1. Klubi tegevuse lõpetamine

  12.1. Tegevuse lõpetamise otsustab Klubi üldkogu, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 üldkogul osalenutest. Klubi juhatus on kohustatud Klubi tegevuse lõpetamisest teavitama Naiskogu juhatust ja Isamaa vastava piirkonna juhatust hiljemalt kolme päeva jooksul alates lõpetamise otsusest.

   

  V LÕPPSÄTTED

  1. Põhikirja muutmine

  13.1. Põhikirja muutmiseks peab vastava ettepaneku poolt hääletama üle 2/3 üldkogul osalenud liikmetest.

  13.2. Põhikirja muudatused hakkavad kehtima registrisse kandmise hetkest.

  1. Naiskogu tegevuse lõpetamine

  14.1. Naiskogu tegevuse lõpetamiseks peab vastava ettepaneku poolt hääletama 2/3 üldkogul osalenud liikmetest. Naiskogu tegevuse lõpetamine toimub vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

  14.2. Tegevuse lõpetamisel pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara läheb üle samalaadse eesmärgiga tegutsevale MTÜ-le.

  Käesoleva põhikirja esialgne redaktsioon on võetud vastu MTÜ Isamaa ja Res Publica Liidu Naiskogu, lühendatult MTÜ IRL NK, asutamiskoosolekul 13 jaanuaril 2007. aastal. Esimene redaktsioon on kinnitatud Naiskogu üldkogu otsusega 30. mail 2015. aastal. Käesolev redaktsioon on kinnitatud Naiskogu üldkogu otsusega 28.06.2020. aastal