Isamaa erakonna maailmavaate aluspõhimõtted

Eesti kontuur, raba_1

ISAMAA MAAILMAVAATE ALUSPÕHIMÕTTED 

Isamaa on erakond, mis lähtub rahvuslik-konservatiivsest maailmavaatest, demokraatlikest põhimõtetest, kandes isamaalisi ja kristlikke väärtusi.

I VÄÄRTUSED. Rahvusliku konservatismi aluseks on pere, kodu, usk, isikuvabadused ja isamaa. Väärtused lähtuvad traditsioonidest. Austame noorte julgust ja vanemate kogemust.

II VÄÄRIKUS. Eesti elu aluseks on vabadusel ja õigusel põhinev inimväärikus, millega käib kaasas vastutus. Selle mõõdupuuks on inimõiguste austamine. Seisame inimõiguste tõhusa kaitsmise eest nii Eestis kui mujal maailmas.

III PÕLISUS. Õigus kodule ja selle puutumatusele kätkeb endas õigust kodumaale, rahvuse, keele ja kultuuri säilimisele. Konservatiivne rändepoliitika tagab põliselanike õigused, väärtuspõhimõtted, kultuurikeskkonna, turvalisuse ja heaolu ning sisseränne ei tohi ohustada meie identiteeti ja püsimajäämist. Iga Eestisse tulija peab siinset elulaadi austama ja mõistma.

IV RAHVUSLUS. Rahvuslus tähendab õigust säilitada ja kaitsta eestlust, Eesti iseseisvust, eesti keelt, kultuuri ja tavasid. Rahvuslus põhineb kõigi rahvaste õiguste ja kultuuri austamisel.

V PEREKOND. Tugev perekond on ühiskonna alustala, mis põhineb esivanemate austamisel ja põlvkondadevahelisel lõimumisel. Abielu mehe ja naise vahel peab olema põhiseaduse kaitse all.

VI RIIKLUS. Eesti riigi ülim ülesanne on eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise tagamine. Iseseisev demokraatlik parlamentaarne Eesti rahvusriik on meie ainus valik.

VII MAJANDUS. Meie majanduspoliitiliseks nurgakiviks on vaba turumajandus, mis põhineb ettevõtlikkusel, eraomandil, ausal konkurentsil, stabiilsel rahal, madalatel maksudel ning minimaalsel riiklikul reguleerimisel. Edukas majandus toetub innovaatilistele (ja teaduspõhistele) tehnoloogilistele lahendustele.

VIII SOTSIAALPOLIITIKA. Sotsiaalpoliitika peab looma tingimused toimetulekuks nii, et inimene saaks oma võimete kohaselt panustada ja ühiskonna elus osaleda kogu elukaare jooksul.

IX KULTUUR, KEEL, HARIDUS JA TEADUS. Eesti keele säilimiseks kultuurkeelena on oluline edendada eestikeelset kõrgharidust ja teadust. Õppekeel lasteaedades ja üldhariduskoolides peab olema eesti keel. Peame oluliseks mitmekesiste kultuurivõimaluste arendamist ja rahvusvahelist koostööd.

X JULGEOLEK JA RAHVUSVAHELINE SUHTLUS. Eesti julgeoleku aluseks on kodanike kaitsetahtel ja kohustuslikul ajateenistusel põhinev iseseisev kaitsevõime, liitlassuhted NATO-ga ning liikmelisus rahvusvahelistes organisatsioonides. Meie jaoks on tähtis Eesti kuulumine Euroopa Liitu kui rahvusriikide liitu ja head suhted naaberriikidega, mis põhinevad teineteise suveräänsuse ja huvide austamisel.

XI KESKKOND. Peame tähtsaks kestliku looduskeskkonna pärandamist järeltulevatele põlvedele ning loodusvarade säästlikku kasutamist. Oluline on inimeste keskkonnateadlikkuse arendamine ning loodussõbralike tarbimisharjumuste ja tehnoloogiate eelistamine.

XII REGIONAALNE ARENG. Eesti tasakaalustatud regionaalse arengu jaoks on oluline ettevõtlus, kaasaegne taristu, tugevad kohalikud omavalitsused ja avalike teenuste kättesaadavus. Peame oluliseks kogukondlike algatuste toetamist.

XIII KODANIKUVASTUTUS. Kodanikuks olemine algab vastutusest. Me hindame isiklikku initsiatiivi, ettevõtlikkust ja sellega kaasnevat vastutust.