Isamaa lühiprogramm Tallinnas –
Plats puhtaks!

1. VÄÄRTUSI KAITSEV LINN

Keskerakond on juhtinud Tallinna 20 aastat venemeelselt ja korruptiivselt. See on pidurdanud linna arengut, ohustanud Eesti julgeolekut ning pole arvestanud linnakodanike huvidega. On aeg lüüa plats puhtaks üheparteivõimust ning tuua pealinna tagasi isamaalised väärtused.

Tallinn peab olema linn, kus väärtustatakse eestimeelsust, eesti keelt ja ausat asjaajamist. Linn, kus seistakse eakate, tööinimeste, lastega perede ja koduomanike huvide eest.

2. EESTIMEELNE JA EESTIKEELNE LINN

Viime venekeelsed lasteaiad ja koolid üle eestikeelsele õppele 2027/28 õppeaastaks. Nimetame ametisse eraldi eesti keele abilinnapea, kes vastutab eestikeelsele õppele ülemineku eest ning tagab, et linna asutustes ja avalikus ruumis järgitaks keelenõudeid.

Tallinnasse ei tohi tekkida getosid. Seisame vastu kontrollimatule sisserändele ja võõrkeelsete kõrge kuritegevusega piirkondade tekkele.

3. KODUOMANIKE LINN

Hoiame ära maamaksu tõusu ning seisame vastu koduomanikele uute maksude kehtestamisele. Käivitame eramajade renoveerimistoetuse programmi ning kolmekordistame kortermajade renoveerimiseks ette nähtud toetusi. Loome üürnikele võimaluse linna munitsipaaleluruumide välja ostmiseks.

Lõpetame olukorra, kus koduomanikud on sunnitud trahviähvardusel hooldama enda krundiga piirnevaid linna tänavaid.

4. AUSALT JUHITUD LINN

Tagame ausa ja läbipaistva asjaajamise, mis lähtub linnakodanike, mitte ühe partei huvidest. Teeme lõpu korruptsioonile Tallinna linnasüsteemis – loome linnavolikogus korruptsioonivastase erikomisjoni ja viime ellu linna korruptsioonivastase plaani.

5. EUROOPA KÕIGE PERESÕBRALIKUM LINN

Toetame lasterikkust ning tagame lastega peredele kodulähedased ja taskukohased lasteaiad, koolid, huviringid ning tervishoiuteenused.

Toetame noorte perede kodu soetamist ning loome Tallinna Noore Pere Kodu programmi, et võimaldada lastega peredel saada koduomanikuks. Loome linna perekaardi, et pakkuda täiendavaid võimalusi ja soodustusi lastega peredele.

6. KOROONAVABA LINN

Käivitame Tallinna viirusetõrje plaani, tagame vaktsineerimisvõimalused, renoveerime ennaktempos haridus- ja linnaasutuste ventilatsioonisüsteemid ning paigaldame ruumidesse CO2 mõõturid.

Toetame MTÜ-sid ja ettevõtjaid piiranguga kohanemisel ning teeme aktiivset kampaaniat avalikkuse teavitamisel.

7. RAHVUSVAHELINE ETTEVÕTLUSLINN

Loomaks uusi tasuvaid töökohti, viime ellu Eestit ja Soomet ühendava Talsinki kaksiklinna idee ning viime Tallinna Targa Linna (SmartCity) TOP 10 hulka. Loome eraldi fondi suurinvesteeringute meelitamiseks Tallinna, erastame osalusi linnale kuuluvates äriühingutes, arendame turismi ja vähendame bürokraatiat.

8. KAASAEGSETE VÕIMALUSTE LINN

Head, kiired ja turvalised ühendused tuleb tagada kõigile linnakodanikele olenemata sellest, kas nad kasutavad autot, ühistransporti, jalgratast või teisi transpordilahendusi. Viime ellu Tallinna rattastrateegia, kaasajastame linna ühistranspordivõrgu koos naabervaldadega ning säilitame parkimissoodustused autoomanikele kodutänaval.

9. EAKATEST HOOLIV LINN

Loome Tallinna hooldusgarantii, et tagada eakatele inimestele vajaduspõhine hooldustoetus, mis arvestab tema elukorraldusega, olenemata sellest, kas inimene vajab abi enda kodus, hooldekodus või teenusmajas. Selleks eraldame linna eelarvest iga-aastaselt 10 miljonit eurot Tallinna hooldusgarantii rahastusse.

Muudame e-lahendused ja kogukonnapõhised tugisüsteemid Tallinna sotsiaalpoliitika alustalaks.

10. NOORTELINN

Loome Tallinna üliõpilasstipendiumi. 200-eurone igakuine stipendium on loodud pealinna ülikooli eestikeelse õppekava täiskoormusel õppivale tudengile, kes on Tallinna elanik. Stipendium on seotud õppetulemustega ning seda saavad igal aastal 1000 linna parimat üliõpilast.

TALLINNAS PLATS PUHTAKS, VALI ISAMAA!

EESTI KEELE KAITSE PLAAN

Tallinna eesti keele kaitse ja arengu nõukogu:

Mart Rannut, Mihkel Mutt, Tunne Kelam, Sigrid Nuutre, Andres Langemets, Peep Lassmann, Lauri Vahtre, Mihhail Lotman

ISAMAA EESTI KEELE KAITSE PLAAN TALLINNAS:

  • kontrollida ja tagada, et Tallinna haridussüsteemis töötavad inimesed, linnaametnikud ja linna asutuste ja äriühingute töötajad, sh valdavad nõuetekohaselt eesti keelt;
  • vabastada koheselt ametist eesti keelt mittevaldavad koolijuhid;
  • esitada nelja-aastane tegevuskava Tallinnas elanike eesti keele õppe korraldamise ning riigi kehtestatud keelenõuete järgimise kohta;
  • tagada koostöös keeleametiga eesti keele ja eestikeelse õppe nõuete täitmine linna haridusasutustes.
  • teha Vabariigi Valitsusele ettepanek kehtestada Tallinnas taksojuhtidele ja teenindajatele B1 tasemel keelenõuded;
  • tagada, et linnaruumi avalikud sildid, viidad, välireklaam ja muu teave oleks eestikeelsed või eesti- ja muukeelsed, kus eestikeelne teave on esikohal. Võõrkeele kasutamine ei tohi kahjustada ega piirata eesti keelt.
  • esitada volikogule rakenduskava venekeelsete koolide ja lasteaedade üleminekuks eestikeelsele õppele detsembriks 2021;
  • tagada, et linna poolt korraldatavad ametlikud pressikonverentsid on eestikeelsed.
  • Tallinna kultuuritegevuse rahastamisel seada eraldi eesmärgiks eestikeelse kultuurivälja kasv Tallinnas. Linnapoolsete toetuste andmisel kolmandatele isikutele võtta arvesse keeleseaduse nõuete täitmist.
  • nimetatud tegevuste ellu viimiseks kujundada linna haridusameti haridus- ja keelemetiks ning määrata abilinnapea, kes on vastutav eeltoodud põhimõtete ellu viimise ja rakendamise eest.

MAJANDUSPLAAN TALLINNAS

Isamaa majanduskasvu nõukogu:

Sven Sester – Riigikogu majanduskomisjoni aseesimees, endine rahandusminister
Tarmo Kõuts – viitseadmiral, Merendusnõukoja president
Jaan S. Männik – ettevõtja, endine Eesti Panga Nõukogu esimees
Kersti Toots – ettevõtja
Olle Koop – ettevõtja
Toivo Jürgenson – ettevõtja, endine majandusminister
Tõnis Palts – ettevõtja, endine rahandusminister
Alar Kolk – ettevõtja, Euroopa Innovatsiooniakadeemia president
Arvi Kink – ettevõtja
Rain Veetõusme – ettevõtja, õppejõud
Helen Hääl – advokaat
Georg Männik – ettevõtja, PERHi nõukogu esimees

ISAMAA MAJANDUSKASVU PLAAN TALLINNAS

Isamaa majanduskasvu ja investeeringute plaan Tallinnas toob keskmist palka teenivale perele nelja aasta jooksul täiendavad 2000 eurot tulu.

• Eesti ja Tallinna majanduse elavdamiseks toome linna kõrge lisandväärtusega välisinvesteeringuid – eraettevõtete arenduskeskuseid ja suurettevõtete peakortereid.
• Töötame välja programmi koostöös riigiga rahvusvaheliste organisatsioonide peakorterite toomiseks Tallinna.
• Start-up’ide alustamiseks ja toetamiseks loome spetsiaalsed kiirendid ja inkubaatorid.
• Teeme Tallinnast taaskord eduka rahvusvahelise merelinna. Panustame oluliselt mereturismi ja merega seotud äritegevuse arendamisse. Teeme Tallinnast väikelaevadele atraktiivse ja kergesti ligipääsetava linna.
• Viime ellu Talsinki kaksiklinna idee. Lisaks kiire otseühenduse loomise analüüsile, alustame kahe linna sünergia saavutamiseks mõlema linna poolt pakutavate teenuste ühildamist.
• Lõpetame munitsipaalkapitalismi. Erastame linna äriühinguid, et soodustada erakapitalil põhinevat ettevõtlust.
• Tagame ausa linnajuhtimise ning lõpetame korruptsiooni Tallinna ametiasutustes.
• Muudame linna ametiasutused sisemiselt paberivabaks ning tagame, et kõik pakutavad teenused on igal ajal digitaalselt kättesaadavad.
• Vähendame bürokraatiat, loome algoritmipõhised teenused ning kehtestame kiiremad menetlusajad avalduste ja planeeringute menetlemisel, et soodustada Tallinna majanduse arengut.
• Selleks, et tuua Eesti majandusse iga aasta täiendavad 15 miljonit eurot, teeme korda linnahalli ja rajame sinna kaasaegse rahvusvahelise konverentsikeskuse.

KODUOMANIKE PLAAN TALLINNAS

ISAMAA „KODUOMANIKE LINN“

• Käivitame eramajade renoveerimistoetuse programmi ning kolmekordistame kortermajade renoveerimiseks ette nähtud linnapoolsed toetused.
• Seisame riigi tasandil vastu maagaasi ja elektriaktsiisi tõusule ning maamaksu tõusule
• Lõpetame koduomanike teoorjuse ja tagame, et omavalitsustele kuuluvatel kõnni- ja kergteedel hoolitseks lume- ja libedustõrje eest omavalitsus, mitte eraomanik.
• Toetame energiatõhusust, vähendame kinnisvaraarendusega kaasnevat bürokraatiat ja soodustame uute kodude ehitamist.
• Toetame Tallinna koduomanikelt aastate jooksul põhjendamatult kõrge vee hinnaosa kompenseerimist Tallinna Vee poolt.

VALIMISTE INFO

Valimispäev on 17. oktoobril, hääletamine toimub kell 9.00 – 20.00.

15. – 16. oktoobril toimub eelhääletamine. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 – 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

11. – 16. oktoobril toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 20.00.

11. – 14. oktoobril toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja linnas määratud jaoskonnas. Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Täpsem kuupäevade info siin.

 

Isamaa KOV reglement 2021