ISAMAA ERAKONNA PROGRAMM JÄRVA VALLAS KOHALIKEL VALIMISTEL 2021

Järva vald on tegutsenud neli aastat. Oleme selle aja jooksul Isamaa nimekirjaga koalitsioonis seisnud selle eest, et meie vald oleks peresõbralik, hea elukeskkonnaga omavalitsus, kus on turvaline elada. 

Oleme koos investeerinud lasteaedade, koolide ja raamatukogude renoveerimisse, ehitanud Imavere üürimaja, rajanud Karinu-Järva-Jaani ja Ahula-Aravete kergliiklusteed, parandanud valla teede seisukorda, ühendanud valla sooja- ja veemajandusega tegelevad äriühingud, kokku kutsunud noorte volikogu ja eakate ümarlaua, toetanud perearstisüsteemi toimimist, vabatahtlikke päästjaid ja abipolitseinikke, taganud vajaduspõhised sotsiaalteenused ning mitmekülgse noorte huvihariduse, väärtustanud traditsioonilisi kultuuri- ja spordisündmusi ning toetanud vabaühendusi nende ühistegevuses. 

Valla territoorium on küll suur, puudub üks keskus, kuid see pole olnud takistuseks valla arengul kõigis piirkondades. Meile on oluline, et iga Järva valla kodanik saaks võimalikult lihtsalt kätte avalikud teenused, mida ta vajab. Olgu selleks lasteaed, põhikool, huvitegevus, raamatukogu, perearst, spordi- ja kultuuritegevus või sotsiaalhoolekande teenused. 

Järgmise nelja aasta jooksul lähtume otsuste tegemisel valla kodanike soovidest ja tagasisidest, kasusaajate hulgast, finantsvõimekusest ning pikemaajalisest mõjust. Meie osalusel moodustatud vallavalitsus saab olema operatiivne, läbipaistev ja sõbralik. 

ELUKESKKOND 

 • Remondime ja rekonstrueerime kohalikke teid. Viime Järva valla teed tolmuvaba katte alla, töötades selleks välja vastava programmi. Jätkame kergliiklusteede ehitamist.
 • Alustame üürimaja ja „kodutare“ tüüpi hoonete projektide elluviimisega.
 •  Jätkame riigi ja ettevõtjatega koostöös amortiseerunud hoonete likvideerimist. 
 • Korrastame keskuste avalikku ruumi ning pöörame koos kinnistuomanikega tähelepanu visuaalsele heakorrale. 

KOGUKONNAD JA ETTEVÕTLUS 

 • Toetame ja teeme koostööd meie kohalike kogukondadega.
 • Teeme kaasava eelarve lihtsamaks ja väikeste kogukondade sõbralikumaks.
 • Jätkame eakate ümarlaua töö toetamist. 
 • Jälgime kaasamise põhimõtteid. Toetame olemasolevate ning uute ettevõtlusalade arendamist. 
 • Aitame turustada kohalikku turismi, sündmusi ja võimalusi. 

HARIDUS 

 • Korrastame haridusvõrgu: eesmärgiks on kodulähedase alus- ja põhihariduse kättesaadavus. 
 • Toetame laste ja noorte huviharidust ja -tegevust ning tagame selle kättesaadavuse. 

LAPSED, NOORED JA PERED 

 • Vabastame pered lasteaia kohatasust. 
 • Peame tähtsaks isamaalist kasvatust. 
 • Jätkame noortevolikogu kaasamist valla juhtimisse. 
 • Oleme toeks mobiilse, uuendusmeelse ja rahvusvahelistes koostööprojektides osaleva noortekeskuse käivitamisel. 
 • Loome kodutoetuse noortele peredele, kes rajavad Järva valda oma kodu. 

TERVIS 

 • Jätkame perearstikeskuste toetamist ning seisame selle eest, et need oleksid jätkusuutlikud. 
 • Arendame liikumisradu ja spordiväljakuid. 
 • Toetame terviseedenduslikke ettevõtmisi meie asutustes ja sihtgruppides. 
 • Jätkame hooliva hoolekandesüsteemi arendamist. 
 • Toetame eakaid võimalikult kaua oma kodus hakkamasaamisel. 

SPORT JA KULTUUR 

 • Hoiame ja toetame meie rikkalikku kultuuri- ja spordiürituste traditsioone. 
 • Koostöös meie asutustega ja seltsidega toetame kogukondlike sündmuste korraldamist.
 • Väärtustame treeneri ametit samaväärselt õpetajatega.

VALIMISTE INFO

Valimispäev on 17. oktoobril, hääletamine toimub kell 9.00 – 20.00.

15. – 16. oktoobril toimub eelhääletamine. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 – 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

11. – 16. oktoobril toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 20.00.

11. – 14. oktoobril toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja linnas määratud jaoskonnas. Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Täpsem kuupäevade info siin.

 

Isamaa KOV reglement 2021