Eestluse, perede, keskkonna, ettevõtluse ja töökohtade eest igas Eesti omavalitsuses.

PÕHISEISUKOHAD

Isamaa seisab 2021. kohalikel valimistel …

1

… avatud ja vastutustundliku valitsemise eest, mis töötaks Eesti inimeste heaks.
Me seisame vastu korruptsioonile ja liigsele bürokraatiale ning võitleme selle eest, et suurendada kohalike omavalitsuste otsustusõigust- ja vabadust.

2

… kaasaegse ja innovaatilise omavalitsuse eest, mis arvestab inimeste huvidega.
Kasutame nutikaid lahendusi omavalitsuste juhtimises, avaliku ruumi planeerimisel, transpordisüsteemi ja ühistranspordi kavandamisel ning hariduselus ja tervishoius.

3

… eesti keele ja kultuuri eest. Kvaliteetne ning kättesaadav eestikeelne ja eestimeelne haridus peab algama lasteaiast. Tagame, et kõigi Eesti omavalitsuste ja nende allasutuste töökeel on eesti keel. Ühtlasi toetame professionaalseid kultuuritegijaid ja kohalikku kultuurielu.

4

… perede kui Eesti rahva püsimise ja kasvamise alustala eest. Lasterikkust, laste kasvatamist ning perede õnnelikku koospüsimist toetatakse avalike teenuste ja toetustega. Lisaks toetatakse inimeste oskuste ja hoiakute kujunemist haridus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna koostöös.

5

… koduomanike eest. Toetame energiatõhusust, vähendame kinnisvaraarendusega kaasnevat bürokraatiat ja soodustame uute kodude ehitamist. Lisaks lõpetame lumerookimise teoorjuse. Omavalitsustele kuuluvatel kõnni- ja kergteedel peab lume- ja libedusetõrjega tegelema omavalitsus.

6

… rohelise ja atraktiivse eluruumi eest. Meie metsad, veekogud ja puhas õhk peavad säilima ka järgmistele põlvkondadele. Otsuseid tehes kaalume alati nende mõju keskkonnale.

7

…. heade ühenduste ja taristute eest. Suurendame inimeste liikumisvabadust ning seisame selle eest, et head teed, mugavad ühendused ja kiire internet jõuaksid kodude ja ettevõteteni. Lisaks panustame kergteede ehitusse ja kruusateede viimisesse mustkatte alla ning eelistame transpordikorralduses innovaatilisi lahendusi.

8

… ettevõtluse eest. Ettevõtlus peab toetama kohaliku piirkonna arengut ning kogukonna heaolu. Tark ettevõtlus ja head töökohad on eelduseks, et inimesed elaksid hästi kõikjal Eestis. Omavalitsus peab olema ettevõtjatele partner, kes aitab probleeme lahendada, mitte konkurent või takistus.

9

… sotsiaalse turvalisuse eest. Murede korral peab inimene abi saama koduomavalitsuselt ilma ebamõistlike takistusteta. Arendame koostöös riigiga sotsiaalseid turvavõrke peredele, eakatele ja erivajadustega inimestele ning toetame inimeste iseseisvat toimetulekut oma kodus.

10

… rahvatervise eest. Panustame täiendavalt tervislikku koolitoitu, tervisespordi arengusse, tervislike eluviiside propageerimisse ja teistesse valdkondadesse ning motiveerime kodanikke elama tervislikult kogu elukaare jooksul.

Isamaa põhiseisukohtade allalaetav fail EST

Isamaa põhiseisukohtade allalaetav fail RUS

NIMEKIRJAD

VALIMISTE INFO

Valimispäev on 17. oktoobril, hääletamine toimub kell 9.00 – 20.00.

15. – 16. oktoobril toimub eelhääletamine. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 – 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

11. – 16. oktoobril toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 20.00.

11. – 14. oktoobril toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja linnas määratud jaoskonnas. Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Täpsem kuupäevade info siin.

 

Isamaa KOV reglement 2021

Nimekirjad Järvamaal

Nimekirjad Jõgevamaal

Nimekirjad Põlvamaal

Nimekirjad Võrumaal