ISAMAA ERAKONNA PROGRAMM KANEPI VALLAS
KOHALIKEL VALIMISTEL 2021

INIMESTE KESKEL, RAHVUSE EEST!

Avatud, väärikas ja vastutustundlik valitsemine 

 • Isamaa seisab kohaliku elu küsimuste otsustamise ja korraldamise eest demokraatlikul viisil, väärikalt, üksteist ja oponente austades. 
 • Isamaa seisab tõhusa ja minimaalse bürokraatiaga asjaajamise eest. 
 • Isamaa seisab ausate ja avalike valitsemispõhimõtete eest ning on vastu korruptsioonile ja ringkäendusele. 
 • Isamaa seisab noorte eest. Kaasame noori omavalitsuste otsustusprotsessidesse. 
 • Isamaa seisab koostöö eest. Me peame oluliseks koostööd elanike, naaberomavalitsuste, riigi, teadusasutuste, kolmanda sektori ja teiste osapooltega, et pakkuda oma elanikele paremaid teenuseid.
 • Peame õigeks, et osavallakogud moodustuksid kogukondade esindajatest, kaasates sinna kas kohalikke külavanemaid või piirkonnale oliliste huvigruppide (ettevõtjad, külaseltsid, kogudused, jahimehed jms) valituid esindajaid.

 

Kaasaegne ja innovaatiline omavalitsus 

 • Isamaa seisab innovatsiooni eest. Me kasutame nutikaid lahendusi omavalitsuste juhtimises, avaliku ruumi planeerimisel, hoonete energiamajanduses ning kohaliku hariduselu ja tervishoiu korraldamisel.
 • Isamaa seisab projektispetsialistide kaasamise eest valla majandusse ja ettevõtlusse puutuvates teemades, et erinevad toetused leiaksid maksimaalset, läbipaistvat ja sihipärast kasutust.

Eesti keel ja kultuur 

 • Isamaa seisab Eesti kultuuri eest. Ühine kultuuritegevus on tugeva kogukonna alus. Me toetame professionaalseid kultuuritegijaid ja omaalgatust omandivormist sõltumata. 
 • Isamaa hoiab laulu- ja tantsupeo traditsioone ning toetab rahvakultuuri.
 • Toetame kogukondlike liidrite ja külavanemate valdkondlikku täiendõpet ning vajalike õppepäevade korraldamist.

 

Haridus 

 • Me hoiame õpetajaametit au sees ning arendame õppetöö toetamiseks vajalikke digitaalseid lahendusi. Me kavandame haridusvõrku lähtudes inimeste elu- ja töökohtade paiknemisest. 
 • Isamaa peab oluliseks huvihariduse ja elukestva õppe toetamist.
 • Toetame õpilasmalevate ja noortelaagrite toimumist, kaasates kohalikke maapiirkondade ettevõtjaid, kogudusi ja külaseltse.
 • Toetame väljaspool valda elavate õpetajate transpordi või majutuskulude kompenseerimist.
 • Toetame suurema hulga eripedagoogide ja tugiisikute kaasamist haridusse.
 • Seisame valla lasteaedade vajaduspõhise laiendamise ja kaasajastamise eest.

 

Keskkond 

 • Otsuseid tehes kaalume alati erinevaid mõjusid keskkonnale, püüdes leida parimaid lahendusi.
 • Isamaa seisab rohelise ja atraktiivse eluruumi eest. 
 • Isamaa edendab ringmajandust ja ökoloogilist jalajälge vähendavat tegevust. 

 

Avalik ruum ja turvalisus 

 • Isamaa loob tarka avalikku ruumi, mis toetab tervislikke eluviise, kus on hea elada, liikuda ja sportida. Avalik ruum peab olema ohutu ja mitmekesine, pakkudes erinevaid võimalusi vaba aja veetmiseks. 
 • Isamaa seisab selle eest, et vallas oleks kõigil turvaline elada, sealhulgas toetame sellesisuliste vabatahtlike ühenduste ellukutsumist.
 • Toetame laste mänguväljakute renoveerimist ja rajamist vajalikesse piirkondadesse, arvestades kogukonna ettepanekutega.
 • Toetame valla staadionite renoveerimist ja välijõusaalide rajamist.

 

Ühendused ja taristu 

 • Isamaa seisab heade ühenduste eest. Me kasvatame inimeste liikumisvabadust ning seisame selle eest, et head teed, ühendused ja kiire internet jõuaksid kodude ja ettevõteteni iga ilmaga. Me arendame tarka transpordikorraldust, mis ühendab erinevad transpordiliigid ka üle omavalitsuste piiride. 
 • Isamaa panustab kohalike teede arengusse. Selleks panustame kergteede ehitusse ja kruusateede viimisesse mustkatte alla.
 • Toetame valla lasteaedade parklate laiendamist.

 

Ettevõtlus 

 • Me usume, et tark ettevõtlus ja tasuvamad töökohad on peamiseks eelduseks, et inimesed elaksid hästi kõikjal Eestis. Omavalitsuse ülesanne on luua ettevõtluseks soodne keskkond. Omavalitsus peab olema ettevõtjatele partner, kes aitab probleeme lahendada, mitte konkurent või takistus. 
 • Isamaa peab oluliseks väikeettevõtluse arengut ja uute ettevõtete loomist, mis tugineb kohalikule ressursile ja piirkonna arengueeldustele. Ettevõtlus peab toetama kohaliku piirkonna arengut ning kogukonna heaolu kasvu.

Pere ja rahvastik 

 • Isamaa seisab perede, kui Eesti rahva püsimise ja kasvamise alustala eest. Lasterikkust, laste kasvatamist ning perede õnnelikku koospüsimist toetatakse avalike teenuste ja toetuste ning oskuste ja hoiakute kujundamise abil haridus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna koostöös. 
 • Toetame peresid ennetusprogrammide ja professionaalse abiga. Oleme abiks erinevate asutustega suhtlemisel.
 • Suurendame noorte perede võimalusi maale kolimiseks.
 • Seisame valda sündivate laste sünnitoetuse tõusu ning perele vajaliku arsti- ning erialaspetsialistide abi kättesaadavuse eest.

 

Kodu 

 • Isamaa seisab selle eest, et elamisväärsed kodud oleksid inimestele kättesaadavad. Selleks toetame energiatõhusust, vähendame kinnisvaraarendusega kaasnevat bürokraatiat ja soodustame uute kodude ehitamist. 
 • Isamaa seisab koduomanike eest. Omavalitsustele kuuluvatel kõnni- ja kergteedel peab lume- ja libeduse tõrjega tegelema omavalitsus.
 • Nõustame ja toetame valla korterimajade renoveerimist.

 

Sotsiaalhoolekanne ja rahvatervis 

 • Isamaa seisab sotsiaalse turvalisuse eest. Eestimaal ei tohiks ükski inimene jääda märkamatuks. Me arendame koostöös riigiga sotsiaalseid turvavõrke peredele, eakatele ja puuetega inimestele. Me toetame esmajoones inimeste iseseisvat toimetulekut oma kodus. Kõigepealt peab inimene oma murede korral abi saama koduomavalitsuselt. 
 • Isamaa seisab erivajadusega inimeste eest. Omavalitsuste teenused peavad olema kättesaadavad kõigile erivajadustega inimestele. Ükski inimene ei tohi jääda märkamatuks.
 • Isamaa seisab eakate eest. Avaliku ruumi ja teenuste kavandamisel arvestame eakate vajadustega. Me pakume eakatele teenuseid, mis on vajalikud iseseisvaks toimetulekuks oma kodus. 
 • Isamaa toetab rahvatervise edendamist. Panustame tervislike eluviiside propageerimisse ja sellega seotud valdkondadesse ning motiveerime kodanikke elama tervislikult kogu elukaare jooksul.
 • Toetame ja arendame sotsiaaltransporti ning vajaliku informatsiooni jõudmist kõigi abivajajateni. Oleme avatud murekohtade kaardistamisele ning ühiste toimivate lahenduste leidmisele.

VALIMISTE INFO

Valimispäev on 17. oktoobril, hääletamine toimub kell 9.00 – 20.00.

15. – 16. oktoobril toimub eelhääletamine. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 – 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

11. – 16. oktoobril toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 20.00.

11. – 14. oktoobril toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja linnas määratud jaoskonnas. Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Täpsem kuupäevade info siin.

 

Isamaa KOV reglement 2021