Järgmised neli tegusat aastat

Isamaa programm Kohila vallas aastateks 2021-2025

HARIDUS

Kohila vallas on konkurentsivõimeline ja innovaatiline hariduskeskkond, mis on eelduseks, et lastega pered eelistaksid elukohana Kohila valda.

 • Võimaldame lapsevanemal valida oma lapsele sobilik kool. Seda võimaldavad Kohila Gümnaasium koos Hageri klassidega ja Kohila Mõisakool. 
 • Toetame Kohila Gümnaasiumi jätkuvat arenemist õpilaskeskseks, kaasaegse õpikeskkonnaga, keskkonnasõbralikuks, tervist ja isamaalisust väärtustavaks ettevõtlikuks kooliks. 
 • Toetame Kohila Mõisakooli.
 • Hoiame õpetajaametit au sees. Tagame palgakasvu nii lasteaias, koolitus- ja  noortekeskuses kui ka gümnaasiumis. 
 • Rakendame õppetöö toetamiseks vajalikke digitaalseid lahendusi.
 • Renoveerime Kohila Gümnaasiumi vanema osa.
 • Viime lõpule Aespa lasteaia ehituse ja avame rühmad 2022. aastal. 
 • Teeme lastehoiuteenuse laiendamiseks koostööd erasektoriga. 
 • Peame oluliseks mitmekesist huviharidust, kaasates ka erasektorit. Toetame valla territooriumil noorte (7–19aastaste) osalemist vähemalt kahes huvitegevuses. 
 • Tagame erivajadustega lastele tugiteenused.
 • Toetame sõltumata omandivormist kõigi valla haridusasutuste vahelist koostööd. 
 • Korraldame keskkonnahoidu ja säästvat looduskasutust propageerivaid üritusi kõigile elanikele.
 • Jätkame õpilaste ja sportlaste tunnustamist. 

KULTUUR

Kohila vallas on au sees kultuuripärandi ja traditsioonide hoidmine. Siin on mitmekesised võimalused vaba aja sisustamiseks ja enesearendamiseks.

 • Jätkame traditsiooniliste ja uute omaalgatuslike kultuuriprojektide, külaliikumise ja seltsitegevuse toetamist.
 • Toetame vallas asuvaid kogudusi ja teeme nendega koostööd.
 • Alustame Kohila kultuurikeskuse ehitamise projekteerimist ja jätkame sellele rahastuse otsimist. 
 • Toetame valla territooriumil asuvate arhitektuurimälestiste korrashoidu. 
 • Kaasrahastame Hageri rahvamaja renoveerimist energiatõhusaks.
 • Laiendame Hageri Muuseumi ruume ja parandame tingimusi pärandi kogumiseks, säilitamiseks ja esitlemiseks. 
 • Jätkame valla kultuuri- ja loodusobjektide tähistamist nii digitaalselt kui ka füüsiliselt.
 • Kaasrahastame Kohila spordikompleksi laiendamist ja jalgpalli sisehalli rajamist. 
 • Jätkame rahastuse otsimist veekeskuse ehitamiseks.
 • Jätkame Kohila Ülejõe vabaaja ja tervisespordi ala väljaarendamist. 
 • Rajame Kohila alevisse välijõujaama-spordiväljaku. 
 • Kaasrahastame Kohila siseelamuspargi renoveerimist.   
 • Kaasrahastame aasta ringi kasutatavate multifunktsionaalsete spordiväljakute rajamist  Aespasse, Viliveresse, Prillimäele ja Hagerisse. 
 • Kaasrahastame sportlike võimaluste loomist nagu näiteks välilauatennis jms. 

NOORED

Kohila vald on noori toetav ja mitmekülgseid eneseteostuse võimalusi pakkuv elupaik.

 • Kaasame noori omavalitsuse otsuste tegemisse. Oleme heaks partneriks noortevolikogule ning toetame ja nõustame noorte omaalgatuslikke projekte.  
 • Jätkame õpilasmaleva organiseerimist ja rahastamist.
 • Teeme noorsootöö mitmekesistamiseks koostööd nii ettevõtjate kui ka vabaühendustega.
 • Jätkame välisvabatahtlike traditsiooniga ning toetame rahvusvahelist koostööd erinevates vormides.

 

VALLARUUMI KAASAJASTAMINE ning LOODUS- ja ELUKESKKOND

Meeldiv elukeskkond, korrastatud külad ja keskused ning nüüdisajastatud tehniline taristu arvestab inimese vajadusi ja looduse nõudmisi.

 • Taotleme kaasrahastust Sutlema-Aespa ja Aespa-Kohila kergliiklustee ehitamiseks ning Lohu kergliiklustee pikendamiseks. 
 • Jätkame alevike ja külateede tolmuvabaks muutmist. 
 • Ehitame valmis Urge-Prillimäe-Salutaguse kergtee 2022. aastal.
 • Lõpetame Kurtna tee rekonstrueerimise.
 • Jätkame Vilivere tee rekonstrueerimist, et tee saaks mustkatte. 
 • Lõpetame Tööstuse tänava uuendamise nii, et säilib allee. Jätkame Kohila alevi siseste kõnniteede uuendamisega ning uute ehitamisega (Lõuna tänav, Vabaduse tänav).
 • Osaleme partnerina Kohila-Kernu mnt rekonstrueerimisel ning kergteede ehitamisel Kohila alevis ja Hageri alevikus.
 • Ehitame Loone linnuse uue silla üle Keila jõe.
 • Kaasrahastame Aespa-Vilivere piirkonna ning teiste asumite veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamise jätkuprojekte.
 • Jätkame tänavavalgustusvõrgu laiendamist. 
 • Uuendame Kohila lastepargi mänguväljaku, arvestades ka erivajadusega lapsi.
 • Kaasrahastame hajaasustuses elavatele lastega peredele taristu rajamist.
 • Osaleme partnerina kiire internetivõrgu ehitamisel.
 • Kaasrahastame tuletõrjeveevõtukohtade rajamist Mäliveres ja teistes külades.
 • Seisame keskkonnaväärtuste ja elukeskkonna kaitsmise eest. 
 • Jätkame elanikelt taaskasutatavate ja suurjäätmete tasuta kogumist, kaasrahastame eterniidi tasuta vastuvõttu. 
 • Ehitame Aespasse jäätmejaama.
 • Tõhustame ringmajandust. Töötame selle nimel, et valla elanikud saaksid mugavalt ära anda sorteeritud pakendeid.  
 • Laiendame valla heakorrastatavaid alasid Kohila alevis, alevikes ja külades.
 • Panustame teadlikkuse suurendamisse lemmikloomade pidamisel. 
 • Tunnustame kodukaunistajaid ja heakorra eest seisjaid. 
 • Hüvitame õpilastele vallasiseselt raudtee- ja bussitranspordi kasutamise.
 • Koostöös Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusega arendame tarka transpordikorraldust. 
 • Rakendame avalikus ruumis universaalse disaini printsiipe, et juurdepääs oleks tagatud erinevate vajadustega inimestele. 
 • Kaasrahastame Prillimäe-Salutaguse-Urge kogukonna maja rajamist. 
 • Kaasajastame valla kalmistutel asuvad kaevud.

 

SOTSIAALVALDKOND ja TURVALISUS

Kohila vald seisab sotsiaalse turvalisuse ja kõigi valla elanike tervise eest. 

 • Seisame sotsiaalse turvalisuse eest. Koostöös riigiga arendame sotsiaalseid turvavõrke ja teenuseid peredele, eakatele ja puuetega inimestele. 
 • Oleme partnerid sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele kolmanda sektori organisatsioonidele. Toetame toidukapiteenuse loomise algatust.
 • Jätkame sünni- ja ranitsatoetuse maksmist. 
 • Peame oluliseks kolme- ja enamalapseliste perede esiletoomist ja tunnustamist.
 • Jätkame koolitoidu toetuse maksmist. 
 • Endist viisi toetame rahaliselt eakate ja represseeritute algatusi ning ettevõtmisi.
 • Kaasrahastame projekti „Kodud tuleohutuks“.
 • Suurema turvalisuse tagamiseks jätkame ühistegevuste ning rahalise toetuse kaudu koostööd politsei, abipolitsei, päästeameti, kiirabi, kaitseliidu, turvafirmade ja naabrivalvega.
 • Toetame rahvatervise edendamist. Tagame tervisliku kooli- ja lasteaiatoidu. Panustame tervisespordi arengusse, tervislike eluviiside propageerimisse ja teistesse rahvatervise valdkondadesse, korraldame üritusi ning motiveerime valla elanikke elama tervislikult kogu elukaare jooksul.

 

ETTEVÕTLUS

Kohila vald on ettevõtjatele partner, kes aitab probleeme lahendada, mitte konkurent või takistus.

 • Koos ettevõtjatega infrastruktuuri arendades soodustame töökohtade loomist.
 • Viime lõpule Tuhamäe tööstusala arendamise. 
 • Endise paberivabriku territooriumile kultuurikatla ja loomelinnaku loomisel oleme erasektorile partnerid. 
 • Eelistame saastevaba tootmist ja piirkonna arengu eeliste kasutamist.
 • Tunnustame valla ettevõtjaid.

 

VALLA JUHTIMINE

Asjaajamine valla asutustes on kiire, mugav, avatud, väärikas ja vastutustundlik.

 • Hoiame valitsemiskulud optimaalsed.
 • Teavitame elanikke vallaelu puudutavast kiirelt ja arusaadavalt, kasutades erinevaid infokanaleid.
 • Rakendame valla juhtimisel häid ideid ja ettepanekuid asjaajamise paremaks korraldamiseks. 
 • Edendame avalike teenuste pakkumisel e-teenuseid.

VALIMISTE INFO

Valimispäev on 17. oktoobril, hääletamine toimub kell 9.00 – 20.00.

15. – 16. oktoobril toimub eelhääletamine. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 – 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

11. – 16. oktoobril toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 20.00.

11. – 14. oktoobril toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja linnas määratud jaoskonnas. Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Täpsem kuupäevade info siin.

 

Isamaa KOV reglement 2021