Eelmised 4 aastat Isamaa poolt juhitud vallavalitsuses

Tegevusaruanne

Haridus ja noorsootöö

 • Ehitasime Kohila Gümnaasiumi algklasside maja ja renoveerisime vanast koolihoonest keskmise osa.
 • Olime heaks partneriks MTÜ Miikaeli Ühendusele Kohila Mõisakoolile uue õppehoone ehitamisel ja toetasime Kohila Mõisakooli tegevust.
 • Tagasime lasteaia ja huvihariduse õpetajate ning noorsootöötajate palgakasvu proportsionaalselt üldhariduskoolide õpetajate palgakasvule.
 • Tagasime gümnaasiumiastme säilimise ja õpilaste arvu kasvu gümnaasiumiastmes.
 • Renoveerisime täielikult Männi lasteaia.
 •  Rekonstrueerisime Sutlema ja Prillimäe lasteaia ventilatsioonisüsteemi.
 • Alustasime lasteaia ehitamist Aespasse.
 • Suurendasime õpilasmalevas osaleda saavate õpilaste arvu.

Kultuur ja sport

 • Suurendasime kultuurivaldkonna rahastust.
 • Avardasime oluliselt Hageri muuseumi võimalusi kultuuripärandi kogumiseks, säilitamiseks ja eksponeerimiseks.
 • Suurendasime noorte huvihariduse võimalusi.
 • Toetasime vallas asuvaid kogudusi (EELK Hageri Lambertuse Kogudus, Kohila Baptistikogudus ja EAÕK Angerja Issanda Taevaminemise Kogudus). 
 • Kaasrahastasime Kohila Jalgpalliklubi Püsivus eestvedamisel valmivat suurt multifunktsionaalset spordiväljakut.
 • Uuendasime Kohila staadioni tartaankatte.
 • Alustasime jalgpallihalli ja veekeskuse ehitamiseks detailplaneeringut.
 • Laiendasime spordikompleksi sportimisvahendite hoiutingimuste parandamiseks.

Vallaruumi kaasajastamine

 • Käivitasime uue üldplaneeringu koostamise kaasaegse vallaruumi loomiseks.
 • Investeerisime Aespa-Vilivere ühisveevärgi ja kanalisatsioonivõrgu väljaehitamisse.
 • Rajasime päikeseenergiajaama Kohila reoveepuhasti jaoks.
 • Ehitasime Kohila-Hageri-Sutlema kergtee.
 • Rekonstrueerisime Härjaoja tee. 
 • Jätkasime Tööstuse tänava rekonstrueerimisega ja rajasime Side tänava läbimurde. 
 • Ehitasime Posti tänava kergtee. 
 • Alustasime Vilivere tee ja Kurtna tee rekonstrueerimistöödega ja mustkatte alla viimisega.
 • Rekonstrueerisime Vabaduse platsi.
 •  Valmistasime ette Urge-Prillimäe-Salutaguse kergtee ehituse.
 • Jätkasime olemasoleva tänavavalgustusvõrgu kaasajastamist ja laiendamist.
 • Kaasrahastasime alevike ja külade mänguväljakuid ning külaplatse.

Sotsiaalala ja turvalisus

 • Viisime lõpule tervisekeskuse ehituse, laiendasime seal tervishoiuteenuste pakkumist ja lõime täiendava võimaluse perearsti nimistusse registreerumiseks Kohilas.
 • Toetasime hajaasustuses elavatel lastega peredel taristu rajamist.
 • Suurendasime lapsehoiu toetust.
 • Vähendasime lasteaia kohatasu kahelapselistel peredel ning vabastasime kohatasu maksmisest alates kolmandast lapsest.
 • Vähendasime lapsehoiu teenuse omaosalust ja laiendasime soodustingimusi lapsevanematele teenuse eest tasumisel analoogselt lasteaia teenusega.
 • Võimaldasime tasuta transporti kõigile valla elanikele vallasisestel liinidel.

Loodus- ja elukeskkonna hoidmine

 • Ütlesime EI Pihali ja Salutaguse külla kaevanduste rajamisele. 
 • Oleme olnud konstruktiivselt nõudlikud Rail Balticu projekti suhtes.
 • Tagasime ohtlike ja suurjäätmete tasuta üleandmise.
 • Laiendasime valla poolt heakorrastatavaid alasid.

Valla juhtimine

 • Investeerisime 4 aastaga läbi aegade suurima summa 38,5 mln eurot (sh Kohila Maja kaudu tehtud investeeringud).
 • Hoidsime vallavalitsemise kulud madalad.

VALIMISTE INFO

Valimispäev on 17. oktoobril, hääletamine toimub kell 9.00 – 20.00.

15. – 16. oktoobril toimub eelhääletamine. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 – 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

11. – 16. oktoobril toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 20.00.

11. – 14. oktoobril toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja linnas määratud jaoskonnas. Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Täpsem kuupäevade info siin.

 

Isamaa KOV reglement 2021