2021 VALIMISPROGRAMM LÜGANUSE VALLAS

 • Ei omakasule ja korruptsioonile! Lõpetame “käsi peseb kätt” praktika Lüganuse vallas. Meie inimesed vajavad ausat, avatud ja läbipaistvat vallajuhtimist. Otsused olgu läbimõeldud, kogukonda kaasavad ning elanike vajadusi ja heaolu arvestavad. Omavalitsuse ja kodanike koostöö on tugeva ja toimiva kogukonna alus. 

 • Lõpetame valla piirkondade ja elanike lõhestamise! Tagatud peab olema kogu valla ühtne tasakaalustatud areng arvestades kogukonna väärtusi, kohalikku kultuuri ja identiteeti, kihelkondlikku mälu ja ajaloolist pärandit. Väärtustame kodanikuühiskonna arengut, toetades kodanikeühendusi ja vabatahtlikke algatusi.

 • Meie lapsed väärivad parimaid teadmisi! Kogukonda kaasates teeme ära läbimõeldud haridusreformi selliselt, et meie lastele oleks tagatud kvaliteetse kodulähedase alus- ja põhihariduse omandamise võimalus ning tugiteenuste kättesaadavus. Hoiame õpetaja väärikat ametit au sees ja tegutseme selle nimel, et tõsta õpetajate töötasu Lüganuse vallas vähemalt Eesti keskmisele tasemele. Koolide eksistents on oluline kultuuriline väärtus maapiirkondade elushoidmisel, mida pole võimalik arvuliselt mõõta.

 • Tagame võimetekohase hariduse omandamise kõigile lastele! Toetame peresid lastele sobiva haridustee valikul ja vajalike tugiteenuste kättesaamisel.  

 • Pöörame rohkem tähelepanu meie eakatele vallakodanikele, austame ja hoiame neid! Et eakad saaksid võimalikult kaua olla oma kodus, rakendame abivajavatele eakatele koduvalveteenuse (häirenuputeenus), millega on terviserikke või õnnetuse korral abi kutsumine nupuvajutuse kaugusel. Tagame eakatele rohkem meeldivaid koostegemisi, enesearendamise võimalusi (arvutiõpe), väljasõite, tervisespordi- ja meelelahutusühisüritusi jpm. Valla päevakeskused peavad jääma püsima ja saama uue hingamise.

 • Seisame elanike sotsiaalse turvalisuse eest! Vaatame üle ja parendame Lüganuse valla sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldust. Ükski inimene ei tohi jääda märkamatuks või abitusse seisu. Peame oluliseks töövõimekaotusega ja puuetega inimeste abistamist. Arendame sotsiaaltranspordi teenust. 

 • Kaasame noori omavalitsuse otsustusprotsessidesse! Parendame noorte vabaaja veetmise võimalusi ja kvaliteeti. Koondame noortekeskuste tegevuse piirkonnapõhiselt. Edendame läbi erinevate ühistegevuste noortevahelist integratsiooni. Rohkem teadmisi rikastavaid tegevusi noortele väljaspool koolikeskkonda koostöös noortekeskuste, muuseumide, raamatukogude jt kultuuriasutustega ning ettevõtjatega. Austame noorte valikuid ning toetame huvihariduse omandamist ka väljaspool valda. 

 • Lapsed on elu püsimise eeldus! Toetame peresid ja laste kasvatamist avalike teenuste ja toetuste ning oskuste ja hoiakute kujundamise abil haridus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna koostöös. Tagame peredele rohkem ühistegevusi, loome perekeskuse ning arendame väikelaste huviringe.

 • Täiskasvanutele võimalusi juurde! Loome arendavad tegevused täiskasvanutele keelekursuste, arvutiõppe,  huviringide, erinevate koolituste ja teabepäevade näol.

 • Toetame ettevõtluse arengut, uute töökohtade loomist! Lõpuni tuleb viia Kiviõli tööstusala arendus. Peame oluliseks väikeettevõtluse arengut ja uute ettevõtete loomist, mis tugineb kohalikule ressursile ja piirkonna arengueeldustele ning toetab kogukonna heaolu kasvu.
Tagame ettevõtlusega alustavatele vallaelanikele ettevõtlusalase nõustamise teenuse. Peame oluliseks igapäevaelu toetavate teenuste taastamist ja säilitamist.

 • Teed turvaliselt läbitavaks aastaringselt! Koostame kogukonda kaasates läbimõeldud teehoiukava ning rakendame seda kogu piirkonda arvestades. Ka kruusateed peavad olema sõidetavad. Alustame kergliiklusteede võrgustiku täiendamisega selliselt, et ühendatud saavad ka Kiviõli-Püssi, Erra-Lüganuse, Lüganuse-Liimala, Lüganuse-kalmistu. Kogu piirkonnas peab toimima tõrgeteta sõidu-, kõnni- ja kergteedel lume- ja libeduse tõrje.

 • Hoiame ümbritsevat keskkonda! Nõuame kõrgemal tasemel meetmeid Lüganuse valla tööstuste inimeste tervist ja keskkonda rikkuva tegevuse suhtes. Põlevkivi-, energia-, ja töötleva tööstuse kavandamisel, ehitamisel ja tegutsemisel tuleb esikohale seada kohalike huvid – see ei tohi käia kohaliku elaniku tervise, heaolu ja kinnisvara väärtuse vähenemise arvelt. Panustame elanike keskkonnaalaste teadmiste tõstmisele.

 • Vald olgu korras! Suurendame vallas omavalitsuse poolset heakorratööde mahtu. Tagame vähemalt kaks korda aastas valla erinevates piirkondades tasuta kogumiskonteinerid suurjäätmete äraveoks. 

 • Kohalikud rahvamajad ja raamatukogud kui kultuurikandjad peavad hakkama elama! Toetame ja arendame kultuuri-, spordi- ja seltsitegevusi. Traditsioonilised hariduse-, kultuuri- ja spordiüritused peavad jätkuma. Koostame kultuuri- ja sporditegevuse arengukava. Rahvamajade tegevusse tuleb kaasata piirkonna aktiivseid inimesi ning nende algatusi tuleb toetada.

 • Tähtsustame maaelu! Loome uusi ja arendame välja senised elamualad, et soodustada elanike arvu kasvu ning tuua mujale õppima suundunud noored kodu loomiseks oma kodukohta tagasi. Jätkame elanike elamistingimusi parandavate programmidega (ehitised korda, hajaasustus jm). 

 • Vald peab olema elanikele turvaline! Omavalitsus peab seisma oma elanike heaolu, tervise ja turvalisuse eest. Toetame erinevaid tegevusi, mis tõstavad meie inimeste turvatunnet (vabatahtlik pääste jms).

Программа избирательного списка партии Isamaa в волости Люганузе

 • Пора кончать с практикой разделения волостных регионов и их жителей! Следует обеспечить уравновешенное развитие волости, с учетом ценностей общины, местной культуры, идентитета, исторической памяти и наследия.  Мы ценим развитие гражданской общины, поддерживаем добровольные начинания и общественные организации.

 • Наши дети достойны лучших знаний! При поддержке общины проведем образовательную реформу, которая обеспечит нашим детям качественное начальное и основное образование и опорные услуги рядом с местом проживания. Профессия учителя должна оставаться достойной, будем добиваться увеличения зарплаты учителей в волости Люганузе до уровня среднереспубликанской. Существование школ – это основа культурных ценностей жизни сельского региона, здесь нельзя исходить только количества учеников.

 • Обеспечим доступное образование всем детям! Поддержим семьи в выборе детьми подходящего образования и получении необходимых опорных услуг.

 • Обратим больше внимания нашим пожилым жителям волости, они требуют уважения и опеки! Пожилые люди должны как можно долго проживать в своем доме, для этого внедрим услуги домашней безопасности (кнопка тревоги). Тогда в случае проблем со здоровьем или ситуациях несчастья помощь будет на расстоянии нажатия кнопки тревоги. Обеспечим пожилым людям больше возможностей для совместной деятельности, саморазвития (компьютерная грамотность), учебных поездок, занятий оздоровительным спортом и организации мероприятий развлечения. Волостные дневные центры должны сохраниться, им нужно дать новое дыхание!

 • Защитим социальную безопасность жителей! Пересмотрим и улучшим организацию социального обслуживания, социальных пособий, неизбежной социальной помощи и предоставления прочей помощи.  Ни один человек не должен оставаться незамеченным или в беспомощном состоянии. Считаем необходимым помогать людям при потере трудоспособности. Люди с особыми потребностями нуждаются в помощи. Будем развивать услуги социального транспорта.

 • Привлечем молодежь к процессам принятия самоуправлением решений! Улучшим возможности и качество проведения свободного времени молодежи. Деятельность молодежных центров должна развиваться на региональной основе. Следует путем организации совместной деятельности развивать молодежную интеграцию. Деятельность в области молодежной работы должна давать больше знаний и вне школы, для этого следует развивать сотрудничество молодежных центров, музеев, библиотек и других учреждений культуры, а также и предпринимателей. Следует уважать выбор молодежи, поддержим деятельность по интересам и вне нашей волости.

 • Дети – это основа сохранения жизни! Поддержим семьи и детей в получении общественных услуг и дотаций, необходимых для выработки умений и знаний. Для этого необходимо сотрудничество сферы образования, социальных услуг и культурной деятельности. Обеспечим семьям больше совместной деятельности, а также будем развивать кружки по интересам для маленьких детей.

 • Больше возможностей для развития взрослых! Создадим развивающие занятия для взрослых в виде языковых курсов, обучения компьютерной грамотности, кружков по интересам и различных информационных мероприятий.

 • Поддержим развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест! Следует завершить создание промышленной зоны Кивиыли. Считаем существенным развитие малого предпринимательства, которое основывается на местных ресурсах и региональных приоритетах. Предпринимательство должно оказать помощь в росте общинного благополучия. Обеспечим начинающих предпринимателей из числа местных жителей услугами консультирования. Считаем необходимым восстановление и сохранение повседневных опорных услуг.

 • Дороги должны быть безопасными и проходимыми круглогодично! Создадим с привлечением общины и учитывающую региональные потребности продуманную программу обслуживания дорог. Дороги с мягким покрытием также должны быть проходимыми. Начнем расширение сети вело-пешеходных дорог так, что дорогами будут соединены Кивыли-Пюсси, Эрра-Люганузе, Люганузе-Лиймала, Люганузе-кладбище. Во всем регионе необходима беспроблемная уборка снега на проезжей части, тротуарах и вело-пешеходных дорогах.  

 • Следует беречь окружающую среду! На самом высоком уровне Следует настойчиво требовать решения проблем нанесения вреда жителям и окружающей среде предприятиями волости Люганузе. При планировании и строительстве объектов сланцевой, энергетической и обрабатывающей промышленности следует на первое место ставить интересы местных жителей. Развитие промышленности не должно создаваться за счет здоровья, благополучия и снижения ценности недвижимости жителей волости Люганузе. Необходимо повышать экологические знания жителей.

 • Волость должна быть чистой и убранной! Увеличим объемы волостной занятости благоустройством. Обеспечим не менее двух раз в год установку в различных регионах волости бесплатных контейнеров для сбора крупногабаритных отходов.

 • Следует вдохнуть жизнь в местных носителей культуры – народные дома и библиотек! Поддержим и будем развивать деятельность в области культуры, спорта и общинной деятельности. Следует продолжать проведение традиционных мероприятий культуры и спорта. Составим перспективную программу развития культуры и спорта. К деятельности народных домов следует привлекать активных людей, их начинания следует поддерживать.

 • Поддержим сельскую жизнь! Создадим новые, а также улучшим уже существующие зоны жилья так, чтобы были обеспечены условия для роста  числа населения. Вернем молодежь, уехавшую на учебу, обратно в родную волость, чтобы молодые люди создали здесь свой дом. Будем продолжать работу с проектами и программами, нацеленными на улучшение условий жизни – жилье в порядок отдаленное заселение и пр.

 • Волость должна быть для своих жителей безопасной! Самоуправление должно защищать благополучие, здоровье и безопасность жителей. Поддержим различную деятельность, которая направлена на повышение чувства безопасности (добровольные спасатели и др).

 •  

VALIMISTE INFO

Valimispäev on 17. oktoobril, hääletamine toimub kell 9.00 – 20.00.

15. – 16. oktoobril toimub eelhääletamine. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 – 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

11. – 16. oktoobril toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 20.00.

11. – 14. oktoobril toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja linnas määratud jaoskonnas. Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Täpsem kuupäevade info siin.

 

Isamaa KOV reglement 2021