ISAMAA ERAKONNA PROGRAMM MULGI VALLAS KOHALIKEL VALIMISTEL 2021

ISAMAA on ühinemisest möödunud nelja aasta jooksul kandnud valitsemise vastutust Mulgi vallas. Oleme kinni pidanud, nelja ühinenud vallavolikogu poolt, kokku lepitud ühinemislepingust. Vastavalt ühinemislepingule on säilitatud kõikide allasutuste ja tütarettevõtete töö. See on taganud töötajatele töörahu ja elanikele võimaluse saada teenuseid harjumuspärastest kohtadest. 

Nelja  aastaga oleme suutnud ellu viia endise nelja omavalitsuse poolt eelarvestrateegias kavandatud investeeringud, s.h Abja Tervisekeskus ehitus, Karksi-Nuia perearstikeskuse renoveerimine, AKG tehnoloogiaklassi rekonstrueerimine ja Abja Gümnaasiumi staadion, Karksi-Nuia sotsiaalmaja ehitus, Mõisaküla keskväljak ja Halliste prioriteedina vallateede remont. 

ISAMAA seisab ühtse Mulgi valla eest, kus erinevaid valla piirkondi arendatakse tasakaalustatult, et hoida ära ääremaastumine. Arendame valda, et kodanikud tunneksid uhkust oma koduvalla üle

ISAMAA, kõiki Mulgi valla piirkondi hõlmavas valimisnimekirjas on volikogu kogemusega vallakodanikke, omavalitsusjuhte, ettevõtjaid, tarmukaid noori ning kodukoha patrioote. Olles ühtne ülevallaline valimisnimekiri, näitame sellega üles koostööoskust, mis annavad väga head eeldused tegemaks järgmisel valitsemisperioodil valla arengu jätkumiseks olulisi samme.

Uues valitavas volikogus on meie prioriteedid:

 • Lasteaiakohad, kvaliteetne kooli- ja huviharidus. 
 • Perearstide töö jätkamise tagamine Abja-Paluojas, Karksi-Nuias ja Mõisakülas. 
 • Valla teede ja tänavate ehitamine tolmuvabaks ja panustamine kergliiklusteede ehitusse.
 • Võimaluste loomine vee- ja kanalisatsiooniteenusega liitumiseks.
 • Kaubanduse mitmekesistamine koostöös ettevõtjatega.
 • Noorte perede valda elama asumise programm.
 • Eakate oma kodus toimetuleku pikendamine läbi koduhoolduse või sotsiaalkorterite.
 • Keskkonnahoius edendame ring- ja rohemajandust. 
 • Prügimajanduse tõhusam korraldamine.
 • Liikumisvõimaluste avardamine läbi kasutajasõbralike lahenduste. 
 • Külade tegevuste rahastamiseks loome külavanemate fondi.  
 • Väikeettevõtlusega tegelemiseks soodsa keskkonna loomine.
 • Panustame tervislike eluviiside propageerimisse ja rahvaspordi rajatiste olemasolule. 
 • Seisame rahvuskultuuri ja mulgi identiteedi edasiandmise eest. 
 • Vallavalitsus on ettevõtjale partner, kes aitab probleeme lahendada.
 • Valla juhtimine valdkondlikult konkreetse vastutuse ja eelarvega.
 • Iga piirkonda kohtleme võrdselt.
 • Valla teenuste tagamine vallakodanikele. 

Isamaa seisab eestluse, perede, keskkonna, töökohtade ja ettevõtluse eest Mulgi vallas.

PERED JA RAHVASTIK

 • Seisame perede kui Eesti rahva püsimise ja kasvamise alustala eest.
 • Vabastame pere alates kolmandast lapsest valla poolt kogutavatest kohatasudest.
 • Kaotame ära lasteaia kohatasud.
 • Garanteerime igale lapsele alates pooleteise aasta vanusest aastaringse lastehoiu.
 • Viime sisse Noore Mulgi Pere programmi, toetades seeläbi noorte elama asumist Mulgi valda.

 

HARIDUS

 • Peame tähtsaks kvaliteetset gümnaasiumihariduse andmist valla koolides.
 • Jätkame haridusasutuste õppekeskkonna kaasajastamist.
 • Rekonstrueerime ventilatsioonisüsteemid kõikides valla koolides.
 • Pakume valla lastele võimalikult laias valikus huviharidust.
 • Suurendame sõidu- ja kohamaksu kompensatsiooni huvikoolides osalemisel.
 • Seame sisse vajaduspõhise toetuse, et igal lapsel oleks võimalus osaleda klassiekskursioonil, teatrikülastusel.
 • Teeme ülevallalise spordikooli, mis koordineerib sporditegevust kõikides valla koolides. 
 • Peame tähtsaks hariduse osana rahvakultuuri ja mulgi pärimuse edasiandmist. 
 • Panustame koolitoidu mitmekesistamisse ja mahetoidu osakaalu suurendamisse.
 • Suurendame osalusvõimalusi noorte töömalevates ning toetame noorte ettevõtlikkust. 

 

KULTUUR JA SPORT

 • Toetame rahvakultuuri hoidmist ja edasikandmist läbi huvitegevuste.
 • Teeme koostööd ja toetame vallas toimuvaid spordiüritusi.
 • Toetame traditsioonilisi üritusi külades ja linnades.
 • Aitame kaasa mulgi identiteedi tugevdamisele piirkonnas.
 • Viime sisse tervisepäevad.
 • Toetame valla sportlasi erinevatel võistlustel.

 

SOTSIAALHOOLEKANNE JA RAHVATERVIS

 • Perearstide töö jätkamise tagamine Abja-Paluojas, Karksi-Nuias ja Mõisakülas.
 • Arendame välja sotsiaaltranspordisüsteemi.
 • Toetame eakate toimetulekut läbi koduhooldusteenuse laiema valiku.  
 • Ehitame kõigi mugavustega sotsiaalmaja Abja-Paluojale.
 • Vähendame lähedaste kulusid pereliikme hooldekodusse paigutamisel. 

 

KÜLAD JA KODANIKUÜHISKOND 

 • Seame sisse külavanemate staatuse.
 • Külade tegevuste rahastamiseks loome külavanemate fondi.  
 • Toetame kodanikuühenduste algatusi, mis on suunatud piirkondade konkurentsivõime suurendamisele.

 

KESKKOND

 • Lisame uutesse kohtadesse pakendikonteinereid ja suurendame tühjendamise sagedust. 
 • Algatame uuesti jäätmejaamade loomise protsessi, leiame asukohad, mis vastavad nõuetele ja on mugavad kasutada.


AVALIK RUUM ja TURVALISUS

 • Panustame valla linnade ja asulate heakorrale ja kaunile väljanägemisele.
 • Hoiame korras ujumiskohad, laste mänguväljakud ja spordiplatsid.
 • Ehitame välja Karksi-Nuia paisjärve kaldaalale planeeritud puhkealad.
 • Puhastame ujumiskohad veetaimedest.
 • Korraldame ja toetame moto-, suusa- ja tervisespordiradade arendamist ja hooldamist.
 • Toetame vabatahtlike tuletõrjujate, kaitseliitlaste ja abipolitseinike ning naabrivalve tegevust.

 

ÜHENDUSED 

 • Hoolitseme teede, tänavate ning asulasiseste -ja külaplatside korrashoiu eest.
 • Viime tolmuvaba katte alla igal aastal vähemalt 10 kilomeetrit valla teid ja tänavaid.
 • Tagame jätkuvalt lumelükkamise iga vallakodaniku majapidamiseni. 
 • Tagame asulates avalikel kõnniteedel lumekoristuse ja libedusetõrje.
 • Arendame koostöös riigiga kergliiklusteede võrgustikku Mulgi vallas. Peame oluliseks kergliiklusteede väljaehitamist Karksi-Nuia ja Abja-Paluoja ning Abja-Paluoja ja Halliste vahel, Mõisakülast Jäärja suunas kalmistuni ja Mõisaküla teeristist Kamarale, Mõisaküla teeristist Abja-Paluojale ja Õisu asulas, Pollist Kasele ja Karksi asulas. 
 • Käivitame vajaduspõhise transpordikorralduse vallas.

 

TARISTU

 • Ühendame valla kommunaalmajandus- ja vee-ettevõtted, et kvalifitseeruda toetuste taotlemiseks vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamisel.
 • Ehitame Mõisaküla linnas välja puuduvad vee- ja kanalisatsioonitrassid.
 • Suurendame hajaasustuse programmi rahastust, et rohkem peresid saab ehitada vee- ja reoveesüsteeme ning korrastada sissesõiduteid.
 • Loome toetuse vallakodanikele, mis kompenseerib osaliselt ühisveevärgiga liitumisel ümberehitusega seotud kulusid asulates.

 

ETTEVÕTLUS

 • Tegutseme selle nimel, et vallavalitsus on ettevõtjale partner.
 • Jätkame stardiabi eraldamist alustavatele ettevõtetele.
 • Väikeettevõtluse soodustamiseks pakub vald rendiruume.
 • Toetame kauplusautode töö jätkamist vallas.
 • Kaubanduse mitmekesistamine koostöös ettevõtjatega.

 

VALITSEMINE 

 • Valla juhtimine on avatud ja seisame vastutustundliku valitsemise eest, mis töötab vallaelanike heaks. 
 • Toetame valdkondlikku juhtimist konkreetse vastutuse ja eelarvega.
 • Iga piirkonda kohtleme võrdselt.
 • Otsustajate ringi suurendamiseks kaasame vallavalitsuse liikmed väljastpoolt valla ametkonda.
 • Kaardistame valla teenused, tagamaks optimaalse teenuse kodanikele ja valla efektiivse toimimise.
 • Tagame ajalehtede „Mulgi Sõna“ ja „Üitsainus Mulgimaa“ jõudmise kõikidesse majapidamistesse.

VALIMISTE INFO

Valimispäev on 17. oktoobril, hääletamine toimub kell 9.00 – 20.00.

15. – 16. oktoobril toimub eelhääletamine. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 – 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

11. – 16. oktoobril toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 20.00.

11. – 14. oktoobril toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja linnas määratud jaoskonnas. Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Täpsem kuupäevade info siin.

 

Isamaa KOV reglement 2021