ISAMAA ERAKONNA PROGRAMM OTEPÄÄ VALLAS KOHALIKEL VALIMISTEL 2021

Seisame avatud ja vastutustundliku valitsemise eest

 • Kohalik omavalitsus on kodanike jaoks, mitte vastupidi.
 • Muudame senist valitsemiskultuuri. Vallajuhid peavad suhtlema ausalt ja otse elanikega.
 • Viime ellu kaasava eelarve idee, et kõik vallakodanikud, saaksid öelda oma sõna sekka.
 • Omavalitsuse hanked peavad olema selged ja läbipaistvad. Seame sisse tervikliku sisekontrolli- ja korruptsiooni ennetamise süsteemi.
 • Peame oluliseks avatud, läbipaistvat ja kaasavat planeerimisprotsessi ning sellega seotud tähtaegadest kinnipidamist.
 • Tühistame 2018. aastal Otepää ja Tšetšeenia vahel sõlmitud koostöölepingu.
 • Toetame suhtlemist vallavalitsusega rohujuuretasandil. Iga küla- ja kogukonnaühendus peab saama suhelda võimuesindajatega silmast-silma.
 • Toetame väikekülasid, et tagada nende elujõulisus.

Seisame rohelise ja atraktiivse eluruumi eest

 • Väärtustame tervislikke eluviise ja tervislikkust, soodustades spordirajatiste, matkaradade, rattateede kasutamist kõikide elanike poolt. Seisame avaliku juurdepääsu eest väikejärvede kallasradadele ning ujumiskohtadele.
 • Muudame südalinna koos kinnistute omanikega atraktiivseks ja kaasaegseks piirkonnaks, kus ruumi on nii jalakäijatel kui jalgratturitel.
 • Toetame väike-ettevõtjaid, et nad pakuksid linnasüdames piirkonnaga seotud kaupa ja teenuseid.
 • Istutame igal aastal linna uusi puid ja põõsaid. Taastame roheluse linnamäel. Ütleme ei lageraiele Kullalaanes.
 • Elektriautode laadimisjaamade arv peab Otepää vallas suurenema. 
 • Koolide ja avalike ametiasutuste juurde tuleb rajada katusega rattaparklad.

Seisame heade ühenduste ja taristu eest

 • Kiire interneti jõudmisel kaugematesse paikadesse on järgnevatel aastatel oluline roll omavalitsustel. Anname oma panuse, et see jõuaks võimalikult paljude perede ja ettevõteteni Otepää vallas.
 • Koostada tuleb avalik Otepää valla teehoiukava, mis on eelarveliste vahendite arvestamise suuniseks ja annab elanikele ülevaate planeeritavatest teetöödest.
 • Otsime lahendusi raskeveokite ümbersuunamiseks Otepää südalinnast.

Seisame perede kui Eesti rahva püsimise ja kasvamise alustala eest

 • Elu vallas peab kestma põlvest-põlve. Need, kes rajanud siia kodu, soovitavad seda teha ka oma lastel ja lastelastel.
 • Peame oluliseks, et valla koolielu jätkub kõikides senistes haridusasutustes, mille elu juhivad ja suunavad kohapealsed töötajad.
 • Igaüks, kes soovib kasutada lasteaiakohta, saab selle kodukohas.
 • Algatame arutelu ja viime läbi küsitluse koolipäeva algusaja osas.
 • Kaasajastame Puka lasteaia.
 • Toetame huviharidust ja elukestvat õpet.
 • Seame eesmärgiks Otepää valla koolid viia õpitulemustelt Eesti parimate sekka.

Seisame eesti kultuuri eest

 • Ühine kultuuritegevus on tugeva kogukonna alus. Toetame professionaalseid kultuuritegijaid ja omaalgatust omandivormist sõltumata.
 • Tõstame ausse rahvuslikud sümbolid ja väärtused.
 • Avame linnasüdamest vaate Vabadussõja mälestussambale ja algatame arutelu punaarmeelaste monumendi asukoha üle.

Seisame sotsiaalse turvalisuse ja rahvatervise eest

 • Soodustame rahvatervise edendamist. Panustame tervislikku koolitoitu, tervisespordi arengusse, tervislike eluviiside propageerimisse ja teistesse rahvatervise valdkondadesse ning motiveerime kodanikke elama tervislikult kogu elukaare jooksul.
 • Sportijate turvalisuse suurendamiseks toetame Väikese-Munamäe suusatunneli kaasfinantseerimist.
 • Otepää Tervisekeskuses peab säilima eriarstiabi sh hambaravi võimalus.
 • Toetame seniste perearstikeskuste säilimist.

Seisame ettevõtluse eest

 • Usume, et tark ettevõtlus ja paremad töökohad on peamiseks eelduseks, et inimesed elaksid hästi. Omavalitsuse ülesanne on luua ettevõtluseks soodne keskkond. Omavalitsus peab olema ettevõtjatele partner, kes aitab probleeme lahendada, mitte konkurent või takistus. Omavalitsuste motivatsiooni ja võimalusi tegeleda ettevõtluskeskkonna arendamisega tuleb kasvatada.
 • Peame oluliseks väikeettevõtluse arengut ja uute ettevõtete loomist, mis tugineb kohalikule ressursile ja piirkonna arengueeldustele. Ettevõtlus peab toetama kohaliku piirkonna arengut ning kogukonna heaolu kasvu.
 • Toetame Otepää veebikaubamaja loomist, kus kohalikud ettevõtjad saavad müüa oma  kaupa ja käsitööd.
 • Koostöös ettevõtetega tegeleme tööstusalade arendamisega nii, et kaitstud on ka ümberkaudsete elanike huvid.
 • Kujundame vallast kõiki omavalitsuse piirkondi hõlmava Nuustaku loodusmeka.

VALIMISTE INFO

Valimispäev on 17. oktoobril, hääletamine toimub kell 9.00 – 20.00.

15. – 16. oktoobril toimub eelhääletamine. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 – 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

11. – 16. oktoobril toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 20.00.

11. – 14. oktoobril toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja linnas määratud jaoskonnas. Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Täpsem kuupäevade info siin.

 

Isamaa KOV reglement 2021