ISAMAA ERAKONNA PROGRAMM PAIDE LINNAS KOHALIKEL VALIMISTEL 2021

ÜHTNE JA TRADITSIOONE HOIDEV PAIDE!

Isamaa toob kokku küla ja linna, noore ja vana ning erinevad kogukonnad. Ikka selleks, et muuta Paide tugevamaks ning paremaks paigaks, kus elada ning olla. Väärtustame varasemate põlvede loodut ja viime edasi seni tehtut!

Isamaa valimisprogramm 2021

PERED

Isamaa näeb Paidet, kui turvalist ja peresõbralikumat linna, kus on hea elada vanavanematel, emadel, isadel ja lastel. 

 • Igale Paide lapsele tasuta lasteaiakoht.
 • Pakume Paide linna kodanikele abielu registreerimiseks Raekoja saali tasuta ning 1000€ suurust abielutoetust. 
 • Toetame noorte perede kodusoetamist, milleks jätkame noortele peredele eluasemelaenu intressi kompenseerimist. 
 • Loome peredele mugava ja turvalise keskkonna laste kasvatamiseks ja arendamiseks. 
 • Tõstame sünnitoetuse 700 euroni.
 • Toetame lasterikastele peredele Perekaardi soetamist.
 • Jätkame ranitsatoetuse maksmist.
 • Igale Paide lapsele üks huviring või treening Järva maakonna piires tasuta.
 • Kompenseerime laste transpordi huviringidesse.
 • Linnaosadesse ning küladesse turvaline ning kaasaegne mänguväljak.

VANEMAEALISED

Väärtustame elutööd ja muudame vanemaealiste elu huvitavamaks. 

 • Suurendame Eakate Päevakeskuse, vanemaealiste organisatsioonide ja kultuurikollektiivide toetust. Rikastame Eakate Päevakeskust lisateenustega ja arendame sellest Hingelt Noorte keskuse, s.h loome infoliini. 
 • Abistame vanemaealisi nendele suunatud ettevõtmistel ja igapäevaelu korraldamisel.
 • Tasuta vajaduspõhine tellimusbuss vanemaealistele.
 • Korraldame vanemaealiste klubide väljasõite sõpruslinnadesse.
 • Jätkame vanemaealiste festivali Hingelt Noored korraldamise toetamist.
 • Arendame edasi koduhoolduse teenust, s.h suurendame koduhooldajate arvu ja toetame hooldajate palgatõusu.
 • Hüvitame vähekindlustatud peredele või tema lähedastele osa pereliikme hooldekodu kohamaksumusest
 • Tagame Kodanikukaardiga soodustuse hooldekodu kohamaksule.
 • Eraldame eakatele vajaduspõhist toetust.

ETTEVÕTLUS

Paide on arenev ja ettevõtlik kodulinn, kus on hea koostöö ettevõtjate, linnaelanike, riigi- ja linnavalitsusega.

 • Muudame linna ettevõtjasõbralikumaks kiirendades planeeringute menetlemist ja vähendades bürokraatiat asjaajamisel linnavalitsusega. 
 • Teeme kõik investeeringute tulekuks Paidesse, et elavdada majanduselu.
 • Tagame ettevõtluse arendamiseks vajalike riigimaade võõrandamise Paide linna omandisse. Koostöös ettevõtjatega loome uusi tootmis- ja elamupiirkondi. 
 • Oleme partneriks Mäo tööstuspargi arengule.
 • Otsime koostöös ettevõtjatega lahendusi majanduselu arendamiseks, s.h korraldame regulaarselt ettevõtjate ümarlaua koosolekuid. 
 • Loome ettevõtjatele koostöövormi –  ettevõtlusinkubaatori.
 • Tegutseme selle nimel, et välja ehitada Mündi tee pikendus Paide ringteeni ja Puuvilja tn pikendus Tallinna tn ringteeni. 

HARIDUS 

Meie sihiks on, et lapsed saaksid Paides väga hea hariduse. Selleks soodustame keskkonda, mis tekitab lastes rohkem õpihimu, kus kooli ja kogukonna vahel on tugevam ning tihedam seotus.

 • Soodustame ja toetame Kodutütarde ja Noorkotkaste tegevust noorte arendamisel ja isamaalisuse kasvatamisel:
  • kodutütarde ja noorkotkastega koostöös isamaalise õppeprogrammi ja õppetegevuste kavandamine ja elluviimine;
  • koolid osalevad- ja aitavad korraldada isamaaliste tähtpäevade läbiviimist. 
 • Säilitame olemasoleva koolivõrgu ja arendame kõiki Paide linna territooriumil olevaid koole. 
 • Toetame töökasvatust ja tagame soovijale töömaleva koha. 
 • Kaasame Paide linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni töösse koolide esindajaid.
 • Tegutseme selle nimel, et kõigis haridusasutustes oleks kvaliteetne logopeedi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi teenus. 
 • Toetame hariduslike erivajadustega laste arengut, tagame neile tugispetsialistide abi. Suurendame kvalifitseeritud abiõpetajate arvu.
 • Tagame linna finantseerimise lasteaedadele ja koolidele muuseumihariduse andmisel ning kodukoha ajaloo tundmisel.
 • Kaasajastame Paide Muusikakooli ja Paide Kunstikooli huvitegevuseks vajaliku inventari ning tagame õppevahendite olemasolu. 
 • Teeme koostööd Järvamaa Kutsehariduskeskusega noortele kutsehariduse andmisel ja täiendõppe korraldamisel.
 • Tagame lasteaia töötajatele ja huvihariduse õpetajatele konkurentsivõimelised palgad. 

HEAKORD JA KESKKOND

Meie siht on, et linn toimib inimeste jaoks, mitte vastupidi. 

 • Parandame bussiliiklust Paide ja suuremate keskuste vahel. Rajame Mäekülla kaasaegse bussiootepaviljoni ja vajaduspõhise marsruuttakso suunal Paide-Mäeküla-Paide koostöös Järvamaa Ühistranspordikeskusega. 
 • Rekonstrueerime Parkali tänava ja Aasa tänava sissesõidutee.
 • Asfalteerime suvilapiirkondade teid. 
 • Toetame Joodi elamupiirkonna arendamist: jätkame ühisveevärgi ja kanalisatsiooni  rajamist, tagame piirkonna tehnovõrkudega varustamise ja teede asfalteerimise.
 • Ehitame välja valgustatud kergliiklusteed Paide-Viraksaare, Sillaotsa-Tarbja ja Mäeküla-Suurpalu.  
 • Korrastame jalakäijate- ja jalgrattateed. Loome linna jalgrattaparklaid.
 • Tagame puuetega inimestele takistusteta juurdepääsu hoonetele ja liikumise hoonete sees, sh takistusteta liiklemise kõnniteedel.
 • Ehitame välja autoparkla kesklinna.
 • Teeme korda viidamajanduse.
 • Uuendame ja hoiame korras Paide linna pargid ning linnale kuuluvad mõisapargid. Suurendame aednike arvu. 
 • Hoiame korras Paide kalmistud. Alustame Sillaotsa uue matusemaja rajamist, korrastame kalmistuteed ja rajame tänavavalgustuse.
 • Rajame lemmikloomade kalmistu. 
 • Toetame lemmikloomade jalutusplatside loomist. 
 • Tagame Paide linna omandis olevate maade kasutamise aiamaade rajamise eesmärgil köögivilja kasvatamiseks.
 • Jätkame kortermajade rekonstrueerimise toetamist.
 • Abistame ning õpetame korteriühistuid ja eramaju renoveerimistoetuste saamisel.

VANALINN JA KULTUURIPÄRAND

Toetame jätkuvalt Paide vanalinnas asuvate hoonete ja tänavate korrastamist. Ajalooline Paide ausse.

 • Muudame Keskväljaku planeeringu ettevõtjasõbralikuks ja anname Paidele tagasi ajaloolise linnasüdame. Toome elu Paide keskväljakule – kultuurisündmused, taastame laadatraditsiooni.  
 • Arendame ja hoiame korras Sargvere ja Roosna-Alliku mõisa ning Paide vallimäe. 
 • Võtame Tallinna tn 13 hoone kasutusele kogukondade keskusena.
 • Jätkame Paide Püha Risti kiriku ja Anna kiriku renoveerimise toetamist.
 • Jätkame vanalinna majade ja linnas asuvate muinsuskaitseobjektide toetusmeetmega.

KULTUUR

Meie jaoks on tähtis, et kultuurist osasaamine nii tegijana kui nautijana on Paides kättesaadav kõigile nii nagu Pariisis. On oluline, et kultuuriellu panustavad inimesed on hoitud nii väärilise tasu kui tunnustusega.

 • Edendame arvamuskultuuri Paide linnas. Jätkame Arvamusfestivali, Hingelt Noorte festivali toetamist ja loome noortele oma festivali. 
 • Toetame Paide vallimäe edasiarendust ja kontserdipaigale teisaldatava katuse ehitamist. Tänu millele toimub Paide vallimäel rohkem kultuurisündmusi. 
 • Toetame igakülgselt Paide Teatri tegevust. Tegutseme selle nimel, et Paide Teater saaks riikliku rahastuse. 
 • Toetame Paide Muusika- ja Teatrimaja tegevust ja edasiarendust kultuurielu edendajana Kesk-Eestis.  
 • Parendame koostööd Eesti Kontserti, rahvusooper Estonia ja üle-riiklike kultuuriorganisatsioonidega ürituste korraldamiseks.
 • Jätkame traditsiooniliste ja rahvakultuuri sündmuste korraldamise toetamist. Taastame ja arendame Paide identiteeti loovad ülelinnalised sündmused – Paepäevad, Jüriöö Märgutuled, Arvo Pärdi Päevad, Rabarberifestival, Hooviteatrite festival, Jõulukroon jne. 
 • Jätkame linna esinduskollektiivide toetamist. Toetame jätkuvalt Paide huvikollektiivide ja kultuuriseltside tegevust.
 • Toetame Paide linnaorkestrile uute muusikainstrumentide soetamist. 
 • Tagame kultuuritöötajatele konkurentsivõimelised palgad. 
 • Paide kodanikele on linna kultuuriasutustes kultuuri nautimise võimalused soodsamad võrreldes ülejäänud külastajatega. Selleks rakendame Paide kodanikukaarti.
 • Toetame Järvamaa Keskraamatukogu tegevust ja seniste laenutuspunktide säilimist. 
 • Toetame muuseumitegevuse kõrgetasemelist jätkumist Paide linnas.
 • Aitame igakülgselt kaasa vabariikliku ohutuskeskuse (Eesti Tuletõrjemuuseumi) loomisele Paidesse. 
 • Jätkame Paidega seotud ajalooliste isikute mälestuse jäädvustamist.
 • Säilitame Sargvere mõisa ja toome sinna elu. Algatame Paidest pärit maailmakuulsa konstruktori August Komendandi inseneeriakeskuse projekti. 

KÜLAELU

Meie rikkuseks on tugeva identiteediga külad, mis peaksid olema rohkem kaasatud. 

 • Käivitame linnaosa- ja külavanemate ümarlaua ning kaasame neid linna otsustusprotsessidesse. Kaotame ära piirkonnajuhi ametikoha ja suuname vabanenud ressursid külaelu arendamisse.  Tugevdame linna allasutuste koostööd küladega. 
 • Tagame Roosna-Alliku rahvamaja, Viisu Rahvamaja, Anna Vaba Aja Maja kultuuriteenuse kättesaadavuse. Loome Sargvere Huvi- ja Vabaajamaja.
 • Arendame edasi sportimisvõimalusi Tarbjal, Viisul, Sargveres ja Roosna-Allikul.
 • Rahastame külaelu arendamise projektide omaosalust. 
 • Jätkame kruusateede tolmuvabaks muutmist. 
 • Laiendame turvakaamerate võrgustikku küladesse.
 • Rajame küladesse valgustatud bussipeatused. 

LINNA ARENDAMINE

Meie sihiks on, et Paidet juhitakse arukalt ja ausalt. Ühendame Paide pealinnadega.

 • Töötame selle nimel, et Paidest kujuneks tugev maakonnakeskus.
 • Teeme igakülgset koostööd naaberomavalitsustega ja sõpruslinnadega ning peame oluliseks Järvamaa identiteedi säilitamist.
 • Muudame Paide üleriigiliseks kohtumispaigaks. Seame eesmärgiks, et Paidest saaks arvestatav seminaride ja konverentside ning pulmade korraldamise linn.
 • Teeme Vabariigi Valitsusele ettepaneku täiendavate riigiasutuste toomiseks Paidesse.
 • Anname ajaloolisele linnale väärikad linnaväravad.
 • Toome Paide tehisjärvele vabaaja veetmise praami (saunad, ööbimis- ja toitlustuskoht). 
 • Rakendame Paide elanikele kodanikukaardi, et linna poolt pakutavaid kultuuri- ja sporditeenuseid soodsamalt kasutada. Kaasame linnas tegutsevaid ettevõtjaid. 
 • Kaasame linnakodanikke arendusprojektide aruteludesse ja koostamisse.
 • Muudame kaasava eelarve hääletamise vabaks. 
 • Kaasame linna otsuste tegemisse Paide päritoluga oma ala tippspetsialiste – moodustame nendest nõukoja.  
 • Muudame linna valitsemise struktuuri efektiivsemaks, s.h. loome arendus- ja kultuuriosakonna, mis tegeleb linna maine ühisturundusega ja elukaare osakonna, mis hõlmab endas nii hariduse- kui ka sotsiaalvaldkonda. Töötame välja linna ühtse mainekujunduse- ja turundusplaani ning viime selle ellu. 

NOORED

Kuulame noori! 

 • Toetame ettevõtlikke noori ja loome noortelt – noortele toimiva ettevõtlusinkubaatori. Pakume noortele tuge ja vahendeid oma ideede elluviimiseks. Toome noored kokku ettevõtlike inimestega.  Koolitused – infomaterjalid – töötoad noortele sobivas keskkonnas. 
 • Arendame Paide avatud noorsootöö teenust ja külades tööd noortega.
 • Loome mobiilse noorsootöö bussi, et avatud noorsootöö jõuaks ka noortekeskustest eemal elavate huvilisteni. 
 • Kaasame noori arendusprojektide aruteludesse ja koostamisse ning rahastame noorte projektide omaosalust.
 • Maksame koostöös ettevõtjatega noortele stipendiume hariduse omandamiseks ja vajalike töökohtade täitmiseks.
 • Katame aktiivsete noorte laagrite, võistluste, noortesaadete ja huviringide kulusid. 
 • Toetame noori  oma festivali loomisel ja korraldamisel. 

SPORT 

Paide parimaks mainekujundajaks on sport!

 • Ehitame uue Paide jalgpallistaadioni ja jalgpallihalli. 
 • Suurendame spordiklubide tegevuse toetamist. 
 • Teeme korda laste spordiväljakud.
 • Toetame traditsioonilisi rahvaspordiüritusi.
 • Toetame linna esindusvõistkondi, saavutussporti ning riikliku tähtsusega spordiürituste korraldamist Paides.
 • Jätkame terviseradade korrastamist. 
 • Paide linnakodanikele on sportimisvõimalused Paide linna piires soodsamad võrreldes teistele külastajatele. Rakendame Kodanikukaarti. 

TERVISHOID

Meditsiiniteenuste kõrgetasemeline kättesaadavus Kesk-Eestis peab jätkuma!

 • Erakorralise meditsiini osakonna uue hoone juurdeehitus ja kaasaegse labori rajamine. 
 • Toetame Paides sünnitusosakonna säilimist. 
 • Toetame jätkuvalt perearstide tegevust nii suurtes kui ka väiksemates asulates.
 • Toetame Puuetega Inimeste Koja tegevust.
 • Toetame koostöös hambaarstidega Paide linnas ööpäevaringse hambaraviteenuse osutamise loomist.
 • Maksame puuetega laste emadele ja isadele haigustoetusi.
 • Tagame koduõenduse teenuse jätkumise. 
 • Loome meditsiinitöötajatele tunnustussüsteemi.
 • Kutsume Paidesse ja toetame noori spetsialiste – arste, õdesid ja hooldajaid.
 • AS Järvamaa Haigla peab jätkama maakonnahaiglana.

TURVALISUS

Paide on Eesti turvalisemaid linnasid.

 • Tagame turvateenistuse patrulli tegevuse Paides.
 • Suurendame turvakaamerate arvu Paides. 
 • Toetame naabrivalve piirkondade loomist.
 • Toetame abipolitseinike tegevust.

 

VALIMISTE INFO

Valimispäev on 17. oktoobril, hääletamine toimub kell 9.00 – 20.00.

15. – 16. oktoobril toimub eelhääletamine. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 – 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

11. – 16. oktoobril toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 20.00.

11. – 14. oktoobril toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja linnas määratud jaoskonnas. Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Täpsem kuupäevade info siin.

 

Isamaa KOV reglement 2021