ISAMAA ERAKONNA PROGRAMM PÕLVA VALLAS KOHALIKEL VALIMISTEL 2021

Isamaa nimekirja kandidaatide eesmärk Põlva vallas pole revolutsiooni läbi viimine, vaid kestev evolutsioon. Lühiajalise vaimustusefekti taotlemise asemel on mõistlikum lähtuda kõigest HEAST, mis meil juba olemas on ning selle najal edasi liikuda.

Põlva vald peab olema LASTE- JA PEREKESKNE omavalitsus. Laste arengu, heaolu ja turvalisuse tagavad eelkõige nende vanemad. Sestap tuleb lastega peredele võimaldada nõustamisteenuseid, koolitusi ja vajadusel ka sotsiaalteenuseid ning -toetusi.

Hariduslik mitmekesisus – nii üld-, kui ka huvihariduse poolest – on väärtus. Kõiki meie vallas tegutsevaid haridusasutusi tuleb sõltumata omandivormist kohelda ühtse haridusvõrgu osana. See on tähtis mitte ainult praegustele vallakodanikele, vaid võib olla nii mõnelegi ka stiimuliks, mis aitab otsustada Põlva valda elama asumise kasuks.

Nõndasamuti on kogu vallale suureks väärtuseks kokkuhoidev, aktiivne, mitmekülgne ja TUGEV KOGUKOND. Selle arengut tuleb toimivate ja arendavate toetusmeetmete kaudu ka edaspidi soodustada. Peame oluliseks vallavõimust sõltumatu KÜLAVANEMA rolli väärtustamist nii valla keskvõimu ja külakogukondade liidestajana kui ka vallakeskusest eemale jäävate piirkondade arengu eestvedajana. Oma piirkonna vajadusi teavad kohalikud ise kõige paremini. Kasutagem seda tarkust!

Peame tähtsaks sotsiaalteenuste, sealhulgas vajaduspõhise SOTSIAALTRANSPORDI jõudmist neid vajavate inimesteni. Abi vajavate inimeste igapäevaseid toimetulekuraskusi tuleb maksimaalselt leevendada ja võimaluse korral lausa olematuks muuta.

Suurtest linnadest eemal elamine ei tohi tähendada seda, et sa oled muust elust “ära lõigatud”. Kõik Põlva vallale kuuluvad teed peavad olema sõidetavad aastaringselt. Kui talvel on sinu talu sissesõidutee täis tuisanud, peab vald jätkuvalt tagama selle, et 24 tunni jooksul tee taas lahti oleks lükatud.

Vald peab oma võimaluste piires kaasa aitama ka sellele, et võimalikult kiiresti jõuaks kõigi soovijateni stabiilne, taskukohase hinnaga ja KIIRE INTERNETIÜHENDUS. Digitaalsed kiireteed on praegusel ajal autoteedega võrreldava tähtsusega nähtus.

Omavalitsusel on roll ka ETTEVÕTLUSE arendamises. Planeeringute menetlemine ja muu asjaajamine peab toimuma võimalikult kiirelt ja sisuliselt, keskendudes kõigile osapooltele mõistlike lahenduste leidmisele. Nii aitame kaasa sellele, et valda luuakse uusi töökohti ning kasvab üleüldine heaolu. Põlva vald võiks olla teistele Eesti valdadele HEA EESKUJU innovaatilise ja efektiivselt toimiva omavalitsusena.

Majandusliku heaolu kõrval on sama tähtis ka KULTUURILINE HEAOLU: see, et meie juured oleksid väärtustatud, elukeskkond harmooniline ja helge. Peame oluliseks Põlva kesklinna terviklikku arendamist. Selle üheks oluliseks komponendiks on kindlasti hästi toimiv turg, mis toob maakonnakeskusesse kokku inimesi kõikjalt meie vallast ja naabrusestki. Koos koguduse ja riigiga peab esindusliku välimuse saama Maarja kirik, Põlva üks olulisemaid maamärke ja kohaliku elu järjepidevuse sümbol. Vaja on leida võimalused siinse kihelkondliku ajaloo talletamiseks muuseumi loomise näol. Hea elukeskkonna osaks on PUHAS JA ELURIKAS LOODUS! Oleme oluline osa rohelisest Põlvamaast.

Valla majandamisel on oluline inventeerida vallale kuuluv vara: vallavalitsus peab teadma, millised varad on olemas, mis on üle ja millest on puudus. Ühisvara tuleb majandada sama vastutustundlikult nagu isiklikkugi. Jätkuma peab kaasava eelarve algatus. Üle tuleb vaadata valla koolide ja lasteaedade ventilatsioonisüsteemid ja neid vajadusel kaasajastada.

Vald peaks jätkuvalt toetama vähekindlustatud elukohaomanikke kodude TULEOHUTUSE parandamisel. Tuleb jätkata aastaringselt kasutatavate tuletõrje veevõtukohtade võrgustiku täiendamist. Põlva valla elutähtsate teenuste pakkujad peavad suutma toimida ka kriisiolukordades. Pikemate elektrikatkestuse puhuks tuleb kortermajades luua tehniline valmidus keskkütte, vee- ja kanalisatsiooniteenuste jätkuvaks kasutamiseks ning külakeskused ja raamatukogud peavad saama kohtadeks, kuhu inimestel on võimalik koguneda, et seal süüa, mobiiltelefoni akusid laadida ja informatsiooni saada.

VALIMISTE INFO

Valimispäev on 17. oktoobril, hääletamine toimub kell 9.00 – 20.00.

15. – 16. oktoobril toimub eelhääletamine. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 – 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

11. – 16. oktoobril toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 20.00.

11. – 14. oktoobril toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja linnas määratud jaoskonnas. Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Täpsem kuupäevade info siin.

 

Isamaa KOV reglement 2021