ISAMAA ERAKONNA PROGRAMM RAE VALLAS KOHALIKEL VALIMISTEL 2021

Seisame ausa ja koostöövalmis valla juhtimise ning sujuva asjaajamise eest. Laiendame avalikke e-teenuseid.

HOOLIV ELUKESKKOND JA ROHELINE VALLARUUM

 • Väärtustame Raes rahulikku ja rohelist elukeskkonda: inimesed, mets ja rohelus on meie suurim vara.
 • Kaasame valla kogukondi arengus kaasa rääkima.
 • Loome fondi rohe- ja puhkealade rajamiseks ja säilitamiseks.
 • Uute arenduste lubamisel kaalume alati mõju elukeskkonnale.
 • Rajame juurde  jäätmete kogumise ja taaskasutuse võimalusi.
 • Toetame maheaedade loomist kortermajade juurde.
 • Toetame säästliku ja keskkonda arvestava ettevõtluse arengut.

HARIDUS JA NOORED

 • Rajame koolihoone Rae küla piirkonda.
 • Ehitame uue Vaida lasteaia kooli juurde.
 • Lagedi kooli õpilaskohtade juurde loomine.
 • Toetame kohaliku mahetoidu kasutamist haridusasutustes.
 • Toetame iga lapse parima õpitee valimist
 • Toetame õpetajate, haridustöötajate, kultuuritöötajate ja noorsootöötajate väärikat tasustamist ja enesearengut.
 • Loome juurde laste huvihariduse võimalusi.
 • Ehitame spordihoone riigi poolt rajatava riigigümnaasiumi juurde.
 • Otsime alternatiivseid lahendusi koolitranspordi paremaks korraldamiseks.
 • Suurendame õpilasmalevasse rühmade arvu.
 • Toetame noortevolikogu tegemisi.

SPORT, KULTUUR JA VABA AEG

 • Toetame uute sportimisvõimaluste loomist.
 • Rajame Rae külas multifunktsionaalse kergejõustikuhalli.
 • Rajame Jüri täismõõtmetes staadioni ja erinevate väljakute kompleksi.
 • Rajame Peetri piirkonda uue ja kaasaegse tennisekeskuse.
 • Ehitame Lagedi spordihoone.
 • Toetame Peetri ja Jüri uisuväljakute rajamist.
 • Ehitame valmis Rae suusamäe ja rajame suusarajad kõigis valla kantides.
 • Rajame valla suurima väliseikluspargi Aaviku suusamäe kõrvale.
 • Rajame Jüri vabaõhu kontsert-laululava.
 • Rajame valla alevikes jalgrattaparklad ja ühendame need kergteedega.
 • Suurendame külade omaalgatuste toetamist läbi RVAKSi.
 • Toetame külaseltse väliste spordirajatiste rajamisel.
 • Toetame Klunkeri jätkumist ning uute kultuuri ja spordiüritusi toomist Rae valda.
 • Toetame taluturu toimimist valla erinevates piirkondades
 • Toetame Vaida palvemaja korrastamist.
 • Hoiame korras elamukvartalite mänguväljakud ja toetame nende loomist. 

PERED JA EAKAD

 • Vabastame lapsevanemad lasteaia toiduraha maksmisest.
 • Rajame perede mitmekülgseks toetamiseks teenuskeskused ehk Rae perepesad
 • Tõstame lastelaagri kuluhüvitise määra. 
 • Tõstame pensionäri ja puudega lapse prillitoetust, puudega täisealise ja puudega lapse küttekulude toetust. 
 • Toetame eakate päevakeskuse tegevuste laiendamist ja seltsielu elavdamist.
 • Toetame perearstide tööle asumist Rae valda ja uute perearsti nimistute avamist.
 • Toetame erivajadustega lastele päevahoiuteenuse loomist. 

TEED, LIIKLUS JA TRANSPORT

 • Kaardistame valla ohtlikumad liiklemiskohad ja töötame koos spetsialistidega neile turvalised lahendused.
 • Leiame trammiteele elanikega koostöös sobiva lahenduse. Vajadusel laiendame Mõigu liikumiskoridori.
 • Käivitame valla nõudepõhise ühistranspordi lahenduse.
 • Suurendame teedeehituse ja hoolduse mahtu valla eelarves.
 • Rajame juurde valgustatud kergteid ning matka ja liikumisrajad looduses.
 • Ühendame valla kergteed naabervalla omadega.

TURVALISUS

 • Toetame alevikes ja külades valvekaamerate paigaldamist ja nende haldamist ühtses valla serveris.
 • Võtame kasutusele targad lahendused liikluse ohutumaks muutmisel ja ülekäiguradadel.
 • Valgustame haridusasutuste läheduses ülekäigurajad ja muudame need paremini märgatavateks.
 • Arenduste planeerimisel arvestame alati turvalisusega.
 • Toetame ja tunnustame vabatahtlikke päästjate ja abipolitseinike tegevust.
 • Toetame naabrivalve tegevust.
 • Jätkame koostööd kaitseliidu Jüri kompaniiga, naiskodukaitse, noorkotkaste ja kodutütarde organisatsioonidega.

RAE ISAMAA PRIORITEEDID

PEETRI KANT

 • Koolimaja Rae külas
 • Kergejõustiku hall Rae külas
 • Assaku lasteaia laiendus
 • Lasteaed algkool Uuesalus
 • Peetri pargi 2 etapp 
 • Jäätmejaam-Uuskasutuskeskus
 • Rae küla ja Peetrit ühendav Tartu mnt tunnel 
 • Tervisekeskus Peetris
 • Valgustatud suusarada 
 • Kraavide pervedele matka- ja puhkerajad
 • Assaku veski külakeskuseks
 • Valvekaamerad 
 • Kiired ühendused Tallinnaga

 

JÜRI KANT

 • Jüri keskusala ja tänavaruumi rajamine
 • Vallamaja-kogukonnakeskus 
 • Riigigümnaasium koos spordihoone 
 • Täismõõtmetes staadion ja teised spordirajatised
 • Vabaõhukeskus-laululava 
 • Aaviku suusamägi
 • Seikluspark Aaviku suusamäe kõrvale
 • Vaskjala ujumiskoha taristu rajamine
 • Vana Rae koolimaja Vaskjala külas 
 • Eakate hooldekodu rajamine
 • Valvekaamerad 
 • Kergtee ühendused Kurnaga ja Loode asumiga
 • Andrekse tänavavalgustus
 • Kiire ühendus Tallinnaga

 

LAGEDI KANT

 • Spordihoone rajamine 
 • Koolis õpilaskohtade suurendamine
 • Rippsild
 • Mehitatud jäätmepunkt
 • Alevikuplatsi rajamine 
 • Perearsti teenus
 • Lagedi väljasõit ringteele ja otse linnaVAIDA KANT

 • Uus lasteaed kooli juurde
 • Alevikuplats koos mänguväljakutega
 • Perearsti teenus
 • Vaida elamuehituse arendamine
 • Alternatiivsed paremad lahendused koolitranspordis
 • Jalg- ja tõukerataste hoiustamise kohtade loomine kortermajade juurde
 • Vaida palvemaja korrastamise toetamine
 • Patika koolimaja kogukonnakeskuseks
 • Kergtee ühendus Jüriga
 • Suursoo külakeskuse teede remont
 • Urvaste Kaldamäe- ja Liiva tee must kate

VALIMISTE INFO

Valimispäev on 17. oktoobril, hääletamine toimub kell 9.00 – 20.00.

15. – 16. oktoobril toimub eelhääletamine. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 – 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

11. – 16. oktoobril toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 20.00.

11. – 14. oktoobril toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja linnas määratud jaoskonnas. Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Täpsem kuupäevade info siin.

 

Isamaa KOV reglement 2021