RAPLA VALD

Rapla vallas kandideerivad

maiu_kalmus

119 Maiu Kalmus

tavo_kikas

120 Tavo Kikas

riina_kurg

121 Riina Kurg

endel_kattai

122 Endla Kattai

Isamaa seisukohad 2021. aasta kohalikel valimistel Rapla vallas:

RABAV RAPLA JA KÕVAD KANDID

KVALITEETNE JA KÄTTESAADAV HARIDUS

 • Toetame kõigi vallas asuvate haridusasutuste vahelist koostööd, sõltumata nende omandivormist. 
 • Hoiame õpetajaametit au sees. Tagame vajaliku palgakasvu lasteaedades, koolides ja huvihariduses. 
 • Tagame kõigile peredele kodulähedased lasteaiakohad.
 • Teeme erasektoriga koostööd lastehoiuteenuse osutamiseks. 
 • Toetame õppetööks vajalike digilahenduste arendamist.
 • Tagame kõigile hariduslike erivajadustega lastele neile vajalikud tugiteenused koolis ja lasteaias.
 • Leiame sobivaima lahenduse hariduslike erivajadustega laste haridusele ja Raikküla Koolile.
 • Toetame erinevates vormides huviharidust ja kaasame sellesse ka erasektorit.
 • Kaasajastame lasteaedade ja koolide õpitingimused – nii ruumid kui õppevahendid.
 • Ehitame lõpuni valmis Rapla Muusikakooli.

 

AKTIIVNE KOHALIK KULTUURI- JA SPORDIELU

 • Säilitame valla kantide olulised traditsioonid, aga toetame ka uusi omaalgatuslikke projekte, külaliikumist ja kohalikku seltsitegevust.
 • Käivitame valla ajaloopärandi kogumiseks, säilitamiseks ja esitlemiseks Raplamaa Mälukeskuse Rapla Keskraamatukogu ruumides ning loome tingimused selle tegevuseks ja arenguks.
 • Tähistame nähtavalt ja arusaadavalt valla kultuuri- ja loodusobjektid – nii digitaalselt kui füüsiliselt.
 • Tagame kõigile tasuta pääsu valla jaanitulele ning toetame kantides korraldatavaid jaanitulesid.
 • Panustame tervisespordi arengusse igas valla kandis.
 • Hoiame ja edendame Rapla kui korvpallipealinna kuvandit.
 • Oleme aktiivsed eestvedajad Raplamaa Spordiakadeemia käivitamisel ja arendamisel.
 • Leiame võimalused kaasaegse kergejõustikustaadioni rajamiseks Raplasse.
 • Toetame mitmeotstarbeliste spordiväljakute rajamist ja korrastamist valla erinevates kantides. 
 • Jätkame vabaaja- ja tervisespordirajatiste loomist või uuendamist valla erinevates kantides.

 

NOORTELE ERINEVAD ENESETEOSTUSVÕIMALUSED

 • Anname noortele võimalused olla päriselt kaasatud valla elu suunamisse läbi noorte endi juhitud noortevolikogu tegevuse ja läbi noorte omaalgatuslike projektide.
 • Jätkame vallas õpilasmaleva organiseerimist ja rahastamist. 
 • Peame oluliseks laste ja noorte võimalusi osaleda huvihariduses ja huvitegevuses. Toetame laste ja noorte osalemist vähemalt kahes huvikoolis või huviringis valla territooriumil.

 

TARK ETTEVÕTLUS JA HEAD TÖÖKOHAD

 • Arendame koos ettevõtjatega neile vajalikke taristuid, et soodustada töökohtade teket.
 • Eelistame kaasaegset ja saastevaba tootmist, mis läheb kokku valla kui puhta ja turvalise elukeskkonna pildiga.
 • Toetame ettevõtluses igale piirkonnale omaste arengueeliste ärakasutamist.

 

KAASAEGNE JA PUHAS LOODUS- NING ELUKESKKOND

 • Jätkame valla kruusateede muutmist tolmuvabaks.
 • Seisame hea, et Rail Baltic Rapla reisiterminal oleks kõigile hästi ligipääsetav – see tähendab nii vajalikke teid kui ka transpordiühendusi.
 • Ehitame välja Rapla-Kuusiku, Rapla-Juuru, Rapla-Uusküla ja teised olulised kergliiklusteed. 
 • Tagame lume- ja libedusetõrje kõigil vallateedel.
 • Leiame lahenduse Kuusiku lennuvälja sihipäraseks kasutamiseks ja arenguks.
 • Koostöös Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusega arendame tarka, eri transpordiliike siduvat ja tegelikule nõudlusele vastavat transpordikorraldust. 
 • Hajaasustuses toimivate lahenduste leidmiseks käivitame vallas tellimuspõhise ühistranspordi pilootprojekti. 
 • Jätkame uute, kvaliteetsete ja energiasäästlike elamute ehitamise toetamist.
 • Jätkame tänavavalgustusvõrgu laiendamist valla asulates. 
 • Seisame hea, et valla territooriumil ehitatakse välja kiire internetivõrk.
 • Toetame asumite veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamist. 
 • Toetame hajaasustuses elavatele peredel veevärgi, kanalisatsiooni ja teede rajamist.
 • Kehtestame uue valla üldplaneeringu ja võtame selle aluseks kõigi edasiste ruumikasutuse otsuste tegemisel.
 • Peame oluliseks Hollivuudi Platsi (Rapla keskväljaku) lõpuni väljaarendamist. Samuti toetame aktiivselt selle ümber linnakeskusele kohase hoonestuse – sh uue kogukonnamaja – kavandamist ja rajamist.
 • Peame oluliseks taaskasutatavate, suurjäätmete ja haljastusjäätmete tasuta kogumist elanikelt. Kaasfinantseerime eterniidi tasuta vastuvõttu elanikelt. 
 • Rajame Raplasse koerte jalutus- ja mänguväljaku.

 

SOTSIAALNE TURVALISUS JA RAHVATERVIS

 • Arendame koostöös riigiga sotsiaalseid isikukeskseid teenuseid peredele, eakatele ja puuetega inimestele. 
 • Oleme sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele kolmanda sektori organisatsioonidele partneriks vajalike teenuste osutamisel. 
 • Toetame inimeste iseseisvat toimetulekut oma kodus.
 • Peame oluliseks lastega perede esiletoomist ja toetamist.
 • Toetame rahaliselt eakate ja puuetega inimeste ettevõtmisi. 
 • Toetame tuletõrjeveevõtukohtade rajamist ja korrastamist alevikes ja külakeskustes.
 • Tagame tuleohutusprojektide kaasrahastuse.
 • Jätkame koostööd politsei, abipolitsei, päästeameti, kaitseliidu, turvafirmade ja naabrivalvega suurema turvalisuse tagamiseks.
 • Toetame rahvatervise edendamist.
 • Tagame tervisliku kooli- ja lasteaiatoidu, kasutades võimalusel kohalikku toorainet. 
 • Panustame tervisespordi arengusse ja tervislike eluviiside propageerimisse.

 

AVATUD JA VASTUTUSTUNDLIK VALLA VALITSEMINE

 • Peame oluliseks tõhusat ja vastutulelikku teenindust vallavalitsuses ja valla allasutustes.
 • Jälgime, et valla valitsemiskulud ei kasvaks ebamõislikult suureks.
 • Teavitame elanikke kiiresti ja arusaadavalt läbi erinevate infokanalite.
 • Rakendame ellu elanike poolsed head ideed valla asjaajamise paremaks korraldamiseks. 
 • Edendame e-teenuseid ja teisi innovaatilisi võtteid avalike teenuste pakkumisel.
 • Algatame arutelu Kehtna vallaga ühise omavalitsuse moodustamiseks.
 • Tunnustame oma valla tublisid tegijaid igas eluvaldkonnas.

VALIMISTE INFO

Valimispäev on 17. oktoobril, hääletamine toimub kell 9.00 – 20.00.

15. – 16. oktoobril toimub eelhääletamine. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 – 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

11. – 16. oktoobril toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 20.00.

11. – 14. oktoobril toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja linnas määratud jaoskonnas. Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Täpsem kuupäevade info siin.

 

Isamaa KOV reglement 2021