ISAMAA ERAKONNA PROGRAMM SAKU VALLAS KOHALIKEL VALIMISTEL 2021

Seisame ausa ja koostöövalmis valla juhtimise ning sujuva asjaajamise eest. Arendame oma valda asjatundlikult. Meie eesmärk on koduvald, kus igal eluetapil on hea elada, sest siin on kodune miljöö, tugevad kogukonnad ja vabadus valida haridusteed, töökohta ja teenuseid.

JÄTAME TULEVASTELE PÕLVEDELE PUHTA KODUKANDI

 • Väärtustame Saku vallas rahulikku ja rohelist elukeskkonda: inimesed, mets ja rohelus on meie suurim vara.
 • Kaasame kogukondi valla arengus kaasa rääkima.
 • Alustame lahenduste otsimist, et parandada elutingimusi suvilapiirkondades.
 • Rajame juurde jäätmete kogumise ja taaskasutuse võimalusi.
 • Toetame maheaedade loomist kortermajade juurde.
 • Toetame säästliku ja keskkonda arvestava ettevõtluse arengut.
 • Loome haridusasutustele võimalused õuesõppeks, keskkonnateadlikkuse kasvatamiseks ja kodukoha looduse tundmaõppimiseks.

 

TARK JA TERVE SAKU VALD

 • Tagame igale lapsele ja noorele tema võimetele ja huvidele vastava hariduse.
 • Viime ellu erivajadustega lastele ja noortele Kajamaa Kooli laienduse.
 • Alustame vaimse tervise keskuse rajamist Saku valda, sest vaimse tervise probleeme esineb nii lastel, noortel kui täiskasvanutel üha rohkem.
 • Saku vallas ei tohi olla ühtegi põhihariduseta noort, kes ei õpi ega tööta. Haridustee jätkamiseks on vaja kooli karjäärinõustaja ja valla haridusnõuniku ning vanemate tõhusamat koostööd, et töötada välja noore arengut soodustav individuaalne õpitee.
 • Toetame töötuks jäänutele ümberõppevõimaluste loomist.
 • Korraldame õpetajatele ja tugispetsialistidele tasuta täiendkoolitusi.
 • Ülekaalulisuse vältimiseks tõhustame liikumisharjumuste tekkimist igas vanuses inimestele, rajades uusi mängu- ja liikumist soodustavaid väljakuid.
 • Rajame Kiisa piirkonda koolihoone.
 • Loome Saku valda Noortevolikogu.
 • Ühtlustame üldharidus- ja muusikakooli õpetajate palgad.
 • Tagame noorte suurema kaasatuse kohaliku kogukonna otsustusprotsessides.
 • Soodustame huvitegevust – laulmine ning kunsti- ja loodusringid pakuvad lapsele igakülgset arenemisvõimalust.
 • Töötame välja ühtse arusaama rahvakultuuri valdkonna põhimõistete kasutamisel.

 

JUHIME VALDA AUSALT JA NÕUDLIKULT

 • Hea vallaametnik leiab lahenduse.
 • Vallaametnik kohtleb kõiki valla elanikke võrdselt.
 • Taastame vallavanema tunni”, kus kord kuus saab kodanik vallavanema või -amentiku jutule.
 • Hoogsas arendustegevuses säilitame puhta elukeskkonna ja miljööväärtusliku ruumi kogu vallas.
 • Hoiame valla haridus- ja sotsiaalsüsteemi kooskõlas elanikkonna kiire kasvuga.
 • Jätkame valla tasakaalustatud arendamist ääremaata koduvallaks, kus iga piirkonnaga arvestatakse.
 • Eeldame vastutustunnet ja nõudlikkust nii endalt valda juhtides kui ka partneritelt, kellega koos koduvalda ehitame.

 

PERED JA EAKAD

 • Rajame perede mitmekülgseks toetamiseks teenuskeskuse ehk Saku valla perepesa.
 • Toetame eakate päevakeskuse tegevuste laiendamist ja seltsielu elavdamist.
 • Toetame erivajadustega lastele päevahoiuteenuse loomist.

 

TEED, LIIKLUS JA TRANSPORT

 • Kaardistame valla ohtlikumad liiklemiskohad ja töötame koos spetsialistidega neile turvalised lahendused.
 • Rajame küladele korraliku teekattega juurdepääsud.
 • Käivitame vallas nõudluspõhise ühistranspordilahenduse.
 • Ühendame valla kergteed naabervalla omadega.


ETTEVÕTLIK JA KAASAV SAKU VALD

 • Luua tingimused, et Saku valda sooviks ja tuleks rohkem ettevõtteid. Rohkem ettevõtteid tähendab rohkem töökohti kodu lähedal ja rohkem töökohti kodu lähedal tähendab omakorda vähem ummikuid ja rohkem aega.
 • Plaanime luua külavanematekogu, kus (valitud) külavanemal on külasid puudutavate otsuste vastuvõtmisel volikogu liikmega võrdne hääl. Sellega parandame poliitilist kultuuri ja kaasame külarahvast neid puudutavate küsimuste lahendamisse.
 • Investeerime inimestesse, nutikatesse lahendustesse ja ettevõtlussõbralikku valla juhtimiskultuuri, et asjaajamine ja teenused oleksid vallas kvaliteetsed ning asjaajamine kiire ja lihtne.
 • Toome töökohad kodule lähemale kindlustades koostöös teiste Harju valdadega läbimõeldud ja mugavad tänapäevased transpordiühendused.
 • Kuulame ettevõtjaid ja teeme erasektoriga koostööd, sest teame, et jõuka Saku valla alustalaks on tegusad inimesed ja soodne ettevõtluskeskkond.
 • Julgustame kasutusele võtma ja toetame uusi koostöövõimalusi ettevõtete ja haridusasutuste vahele.
 • Toetame tulevikutöökohtade teket selleks vajaliku infrastruktuuri arendamisega, puudutagu see ettevõtlusinkubaatoreid, kaugtööruume või rahvusvahelist konkurentsi.

 

#HOMNEHARJU ON HOOLIV JA JÕUKAS

 • Peame arendustegevuses silmas pikka perspektiivi, lähtudes põhimõttest, et homne Harjumaa on lahutamatu osa Tallinn-Helsinki linnapiirkonnast, mis on Läänemere kõige dünaamilisemalt arenev piirkond.
 • Teeme naabritega tõhusamalt koostööd liikuvuse tagamiseks, vajalike ühenduste loomiseks ning arendame kaasaegset nõudluspõhist ühistransporti.
 • Veame koostööprojekte erinevates valdkondades – haridus, sotsiaalhoolekanne, uute töökohtade loomine eesmärgiga pakkuda kvaliteetsemaid ja paindlikumaid valdade üleseid teenuseid. 

VALIMISTE INFO

Valimispäev on 17. oktoobril, hääletamine toimub kell 9.00 – 20.00.

15. – 16. oktoobril toimub eelhääletamine. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 – 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

11. – 16. oktoobril toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 20.00.

11. – 14. oktoobril toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja linnas määratud jaoskonnas. Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Täpsem kuupäevade info siin.

 

Isamaa KOV reglement 2021