#homneharju

Seitse arengusuunda omavalitsuste koostööks

Me näeme, et Homne Harju on osa suuremast Tallinn-Helsingi linnapiirkonnast, mis on Läänemere kõige konkurentsivõimelisem dünaamiliselt arenev piirkond. Meie soov on, et Homne Harju oleks ka tulevikus palju enamat kui magala, tagamaa ja ladu. Teeme tööd, et meie omavalitsustes oleks inimsõbralik elukeskkond, head ühendused, kvaliteetne haridus ja suure lisaväärtusega töökohad. Me näeme, et Harju omavalitsuste probleemid on sarnased ja lahenduste leidmiseks tuleb vaadata üle vallapiiride. Koos tegutsedes saame liikuda kiiremini edasi.

 1. #homneharju on inimsõbralik 
 • Me säilitame valglinnastumise ja ettevõtluse arengu tulemusena kiiresti kasvavate Saue, Peetri, Jüri, Paldiski ja teiste keskuste senise miljöö. Harjumaa elu- ja looduskeskkond on tervik. 
 • Kavandame uusarendusi nii, et omavalitsus suudab kõigile oma elanikele pakkuda vajalikke teenuseid. Piirame kõrghoonestuse kontrollimatut teket ja laienemist ning ei soovi Harjumaa muutumist magalaks. 
 • Tagame oma elanike turvalisuse läbi tugeva kogukonna ja vabatahtliku sotsiaalkaitse. Ühendame Harjumaa vaatamisväärsused, matkarajad ja rannad terviklikuks tervisespordi ja turismivõrgustikuks. 
 • Rajame kvaliteetset elukeskkonda võimaldava vallapiire ületava taristu – rajame ja korrastame vajalikke teelõike ning vee- ja kanalisatsioonitrasse. 
 • Leiame kvaliteetset ja nutikat teenust pakkuvad jäätmevedajad ning teeme Harjumaa jäätmejaamade teenused kättesaadavaks sõltumata inimeste elukohtadest.
 1. Homse Harju ühendused valdade vahel lähtuvad inimeste vajadustest ja rajatakse tarkadele tehnoloogiatele 
 • Praegune ühistranspordisüsteem on aegunud, sest ta ei arvesta inimeste tegelike liikumisvajadustega kodude ja töökohtade vahel. Korraldades ühistranspordi nutikalt ümber saame tuua kodud, lasteaiad, koolid ja töökohad teineteisele ajaliselt lähemale ja suurendada inimeste valikuvabadust ning vähendada koormust keskkonnale. 
 • Tihendame ühendusi Tallinnaga ja loome uued ühendused naabervaldade keskuste ja tööstusaladega. Lähimatesse keskustesse, kus asuvad töökohad ja teenusepakkujad, peab ühistransporti kasutades jõudma mõnekümne minutiga. 
 • Ühendame erinevate ühistranspordiliikide graafikud ühtseks süsteemiks, kus kehtib ühtne pilet ja samad soodustused. 
 • Paigaldame suurematesse peatustesse reaalajas uuenevad transpordiinfo süsteemid. Ühendame Harju kergliiklusteed võrgustikku, et vähendada liikluskoormust ja edendada tervislikke eluviise. 
 • Viime Harjumaa sh Tallinna ühistranspordi korraldamise ühtse juhtimise alla. 
 1. Homses Harjus saavad inimesed kasutada olulisi teenuseid sõltumata elukohast
 • Paljud inimesed elavad ühes omavalitsuses, aga töötavad teises. Samas ei saa nad valida, kus nad kasutavad olulisi teenuseid. Näiteks on täna väga keeruline panna laps töökoha kõrval asuvasse naabervalla lasteaeda. 
 • Korraldame kokkulepete ja nutikate lahenduste abil nii, et inimesel tekib valikuvabadus kasutada omavalitsuse teenuseid seal, kus see on kõige mugavam. 
 • Esimeses järjekorras avame võimaluse lastel käia teise omavalitsuse lasteaedades, huviringides ja treeningutel. 
 1. Homse Harju töökohad on kõrgema lisaväärtusega 
 • Harju vallad arenevad kiiresti ning kodulähedasi sobivaid töökohti, millest unistatakse, napib. 
 • Arendame ettevõtluskeskkonda ja avalikku ruumi nii, et lisaks tootmisele ja ladudele liigub Harjumaa teisesse keskustesse rohkem ettevõtete peakontoreid, teadus- ja tugiteenuste keskusi jms töökohti. Soodustame büroohoonete, kaugtöökeskuste ja ettevõtlusinkubaatorite loomist. Kavandame ühiselt uusi tööstusalasid ja –parke. 
 1. Homses Harjus on inimestel haridusasutuste osas valikuvabadus ja haridusel kõrge tase 
 • Tagame võrdselt tugeva põhihariduse võimalikult kodu lähedal ning kvaliteetse gümnaasiumihariduse suuremates tõmbekeskustes. 
 • Teeme koostööd haridustöötajate palgatingimuste ja soodustuste väljatöötamisel – meie koolides ja lasteaedades töötavad hinnatud spetsialistid peavad end ühtmoodi hinnatuna ja motiveerituna tundma igas Harjumaa omavalitsuses. 
 • Seisame eesti keele ja kultuuri eest ja tagame, et eestikeelne õpe algab lasteaiast. Harjumaa peab jääma eestikeelseks. 
 • Pakume piisavalt noorte vaimse tervise eest hoolitsevaid tugispetsialiste ja muid toetavaid lahendusi ning teeme vajaliku abi pakkumiseks koostööd erasektoriga. 
 • Pakume õpilastele karjäärinõustamist ja soodustame koostööd ettevõtete ja koolide vahel, et õpilastel tekiks võimalus teha karjääriplaane kodu lähedal asuvates arenevates ettevõtetes ja ettevõtted leiaksid vajalikku tööjõudu. Selleks oleme valmis rohkem vastutust võtma ka kutsehariduse korraldamisel. 
 1. Homse Harju pered, eakad ja märkamist vajavad inimesed on hoitud 
 • Arendame noortele peredele vajalikke teenuseid – perenõustamist, vanematekoolitusi, kriisiabi ja tugikeskusi ja võrgustikke üle Harjumaa. 
 • Ühtlustame peretoetuste (sünni- ja ranitsatoetus, eralasteaia hüvitis jne) maksmise määrad ja tingimused. 
 • Arendame koostöös naaberomavalitsuste, erasektori ja kodanikuühendustega sotsiaalteenuseid kodudes elavatele eakatele ja teistele märkamist vajavatele inimestele ning arendame koostöös erasektoriga eakatele erinevat liiki kodude võrku. 
 • Arvestame elukeskkonda kavandades kõigi vajadustega. Meie kõnniteed peavad olema sobivad liikumiseks nii lapsevankrite kui ka ratastooliga. 
 1. #homneharju on nutikalt juhitud 
 • Nutikas vald toimib elanikule märkamatult ja mugavalt, samas avatult ja lihtsalt. Me juhime omavalitsusi kasutades parimaid andmeid ja teadmisi lähtudes meie elanike huvidest. 
 • Pakume valla teenuseid maksimaalselt interneti abil, et inimene saaks neid kasutada siis kui vaja ja seal, kus vaja. 
 • Tagame, et elanikule, külalisele ja ettevõtjale on vajalik info internetist lihtsalt kättesaadav ja leitav, aga tagame vajaliku info kättesaadavuse ka inimestele, kes internetti ei kasuta. 
 • Tagame, et vallajuhtimine on ettevõtlussõbralik – selge, avatud, kiire ja minimaalse bürokraatiaga. Kasutame nutikaid lahendusi omavalitsuste juhtimises, avaliku ruumi planeerimisel, transpordisüsteemi ja ühistranspordi kavandamisel, hoonete energiamajanduses ning kohaliku hariduselu ja tervishoiu korraldamisel. 
 • Seisame vastu korruptsioonile ja ebaõiglusele.

VALIMISTE INFO

Valimispäev on 17. oktoobril, hääletamine toimub kell 9.00 – 20.00.

15. – 16. oktoobril toimub eelhääletamine. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 – 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

11. – 16. oktoobril toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 20.00.

11. – 14. oktoobril toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja linnas määratud jaoskonnas. Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Täpsem kuupäevade info siin.

 

Isamaa KOV reglement 2021