ISAMAA ERAKONNA PROGRAMM TÕRVA VALLAS KOHALIKEL VALIMISTEL 2021

Seisame avatud ja vastutustundliku valitsemise eest, mis töötaks kõigi vallaelanike heaks. Oleme vastu onupojapoliitikale ning võitleme omavalitsuse suurema otsustusõiguse eest.

 • Taastame elutegevuse ääremaadel. Kõik valla külad peavad säilima.
 • Ehitame ajaloolise keskuse laululava.
 • Säilitame kodulähedase üldhariduse kättesaadavuse.
 • Rajame lastele mänguväljakud igasse keskusesse.
 • Muudame sisukamaks ja valikuterohkeks huvihariduse ja –tegevuse.
 • Loome kultuurijuhi ameti kultuuriasutuste võrgustiku tugevdamiseks.
 • Renoveerime Riidaja kultuurimaja.
 • Korraldame laste liikluskasvatuse ja -ohutuse läbi praktilise õppe.

Seisame heade ühenduste ja taristute eest. Suurendame inimeste liikumisvabadust ning tegutseme selle nimel, et head teed, mugavad ühendused ja kiire internet jõuaksid kodude ja ettevõteteni ning eelistame transpordikorralduses innovaatilisi lahendusi.

 • Viime kõik vallateed ja tänavad tolmuvabaks.
 • Lahendame Riiska linnaosa parkimisprobleemid.
 • Arendame koostöös IT-ekspertidega digiteenuste võimalusi kogukonnale.
 • Loome võimalused kiire interneti kasutamiseks.
 • Võimaldame transpordi noortele keskusesse huvitegevuses osalemiseks.

Seisame ettevõtluse eest. Ettevõtlus peab toetama kohaliku piirkonna arengut ning kogukonna heaolu. Tark ettevõtlus ja head töökohad on eelduseks, et inimesed elaksid hästi. Omavalitsus peab olema ettevõtjatele partner, kes aitab probleeme lahendada, mitte konkurent või takistus.

 • Pakume ettevõtjatele sobivat tegutsemiskeskkonda.
 • Aitame väike-ettevõtjatel ja -tootjatel turustada oma kaupa Tõrva turul.

Seisame sotsiaalse turvalisuse eest. Murede korral peab inimene abi saama vallast ilma ebamõistlike takistusteta ning toetame inimeste iseseisvat toimetulekut oma kodus.

 • Tagame iga kodaniku turvalisuse ja kriisiabi teadlikkuse.
 • Kohandame kortermajade korterid eakatele sobivaks.
 • Muudame saunateenused kättesaadavaks igale soovijale.

Seisame rahvatervise eest. Panustame täiendavalt tervislikku koolitoitu, tervisespordi arengusse, tervislike eluviiside propageerimisse ja teistesse valdkondadesse ning motiveerime kodanikke elama tervislikult kogu elukaare jooksul.

 • Jätkame iga piirkonna terviseradade ja sportimisvõimaluste arendamist.
 • Seame tööruumid perearstile sobivaks.

VALIMISTE INFO

Valimispäev on 17. oktoobril, hääletamine toimub kell 9.00 – 20.00.

15. – 16. oktoobril toimub eelhääletamine. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 – 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

11. – 16. oktoobril toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 20.00.

11. – 14. oktoobril toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja linnas määratud jaoskonnas. Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Täpsem kuupäevade info siin.

 

Isamaa KOV reglement 2021