ISAMAA ERAKONNA PROGRAMM VILJANDI VALLAS KOHALIKEL VALIMISTEL 2021

Meie põhiseisukohad:

Meie Viljandi vald on

 • uutele ideedele avatud, kaasaegne, Eestis tuntud  ja vastutustundliku valitsemisega;
 • elava kultuurieluga, toetab kultuuritegijaid, omaalgatust ja kohalikku kultuurielu;
 • ideaalne koht laste kasvatamiseks ja õnnelikuks pereeluks;
 • roheline ja atraktiivse elukeskkonnaga;
 • heade teede ja mugavate ühendustega, panustab kergliiklusteede ehitusse;
 • parim koht ettevõtlusega tegelemiseks;
 • usaldusväärne ja paindlik partner ettevõtjatele, kes aitab probleeme lahendada, mitte konkurent või takistus;
 • turvaline kõigi kodanike jaoks, arendab koostöös riigiga sotsiaalseid turvavõrke peredele, eakatele ja erivajadustega inimestele ning toetab inimeste iseseisvat toimetulekut oma kodus;
 • sportlik, aktiivne ja tervislikke eluviise toetav, motiveerib kodanikke elama tervislikult kogu elu.

Haridus

 • Seisame kvaliteetse hariduse eest.
 • Tunnustame ning arendame õppetöö toetamiseks vajalikke innovaatilisi lahendusi.
 • Renoveerime Kolga-Jaani spordihoone, teeme juurdeehituse Paistu koolile ja renoveerime Tarvastu Gümnaasiumi koolihoone. 
 • Ehitame Holstre- ja Saarepeedi koolile tehnoloogiaklassi.
 • Arendame tugisüsteemi erivajadustega laste abistamiseks haridusasutustes.
 • Korraldame õpilastele tasuta transpordi kooli ja huviringi. 
 • Peame tähtsaks isamaalisust koolides, lasteaedades, rahvamajades ja avalikel sündmustel.
 • Kutsume ellu noore spetsialisti (õpetaja, psühholoog, logopeed, arst) stipendiumi, et meelitada valda särasilmseid uuendusmeelseid töötajaid.
 • Tagame liiklusturvalisuse haridusasutuste ümber. 

Kultuur 

 • Rekonstrueerime Viiratsi, Kolga-Jaani ja Tänassilma rahvamaja. 
 • Ehitame Valma külamajale juurdeehituse.
 • Toetame mulgi keele ja kultuuri arendamist ajaloolisel Mulgimaal. 
 • Arendame kogukonnaelu, huvitegevust, näitusi jms. 
 • Rikastame kunstiga avalikku ruumi.
 • Aitame kaasa Anu Raua rahvakultuuri keskuse loomisele.
 • Tõstame kultuuri-, raamatukogu- ja noorsootöötajate palka.

Sport

 • Ehitame Viiratsisse  spordisaali. 
 • Investeerime Holstre-Polli spordikeskusesse.
 • Ehitame või renoveerime Kalmetu kooli, Saarepeedi kooli, Kolga-Jaani kooli, Paistu kooli ja Soe küla spordiväljaku. 
 • Ehitame või uuendame  laste mänguväljakud Päril, Paistus, Leies, Kärstnas ja Ramsil.
 • Osaleme edasi Raassilla autospordikeskuse arendamisel.
 • Aitame kaasa Holstre-Nõmme motokompleksi arengule. 

Ühendused ja taristu

 • Teeme korda Rahetsema, Mähma, Päri, Puiatu, Kolga-Jaani, Heimtali, Kärstna ja aiandusühistu Sakala vee- ja kanalisatsioonitrassid. 
 • Jätkame kauplusautode tegevuse toetamist vallas.
 • Hoiame teed tasuta lumevabad iga koduni. 
 • Suurendame teede remondi raha ja ostame vallale lisaks  uue teehöövli.
 • Jätkame koostööd Transpordiametiga riigiteedele asfaltkatte paigaldamiseks (Väluste – Viiratsi, Kolga-Jaani – Oiu, Suislepa – Kärstna).
 • Teeme aianduskooperatiivides ja tiheasustuspiirkondades sõiduteed tolmuvabaks.
 • Toetame tuule- ja päikeseenergia kasutamist ning rohepööret, samuti taastuvenergia kasutamist ja sellesse investeerimist valla asutustes. 
 • Suurendame valla panust hajaasustuse programmi erateede, veevärgi ja autonoomse elektritootmise väljaehitamiseks maapiirkondades.
 • Toetame kiire interneti viimist iga seda sooviva inimese ja ettevõtteni. 
 • Jätkame tänapäevase kergliiklusteede võrgustiku väljaarendamist (Viiratsi – Vana-Võidu – Tänassilma, Viljandi – Peetrimõisa – Taari – Saarepeedi, Päri – Pärnu mnt  ja Ramsi – Orika, Orika – Kondi).
 • Muudame jäätmemajanduse kasutajasõbralikumaks. Korraldame eterniidi ja muude ohtlike jäätmete tasuta utiliseerimist.
 • Loome korteriühistute toetamise programmi (50 000 eurot aastas) korteriühistute parklate, teede, haljastuse ja mänguväljakute korrastamiseks.
 • Käivitame erateede remondi toetusprogrammi (50 000 eurot aastas). 
 • Kujundame Viiratsi aleviku rohealadest ühtse terviku koos terviserajaga Viiratsi tiikide ümber.
 • Teeme omalt poolt kõik, et Viljandisse valmiks ujulaga spaa.
 • Võtame endise Viiratsi vallamaja kasutusse.

Ettevõtlus

 • Seisame ettevõtlusvabaduse eest. Tark ettevõtlus ja head töökohad on inimeste parema toimetuleku peamiseks eelduseks. 
 • Panustame Mäeltküla tööstuspargi  arendamisse.
 • Vald on ettevõtjatele partner, kes aitab probleeme lahendada, mitte konkurent ega takistus. 
 • Peame tähtsaks väikeettevõtluse arengut ja uute ettevõtete loomist.

Kogukonnad

 • Toetame kodanikuühenduste ja kogukondade ettevõtmisi. Suurendame MTÜ-de tegevustoetust 50 000 euroni.
 • Toetame Viljandimaa lennunduse arengut.
 • Teeme koostööd kogudustega. Aitame kaasa, et ajaloolised pühakojad oleksid korras ning aastaringselt külastajatele avatud.
 • Suurendame kaasava eelarve summa 50 000 euroni.
 • Toetame vabatahtlike päästeseltside tegevust.
 • Toetame kogukonnasaunade tegevust (Ramsi, Tohvri, Meleski jt). 
 • Koos kogukondadega loome uut vallaruumi – haljasalasid, istumispaiku, päevakohvikuid jms. 

Eakad

 • Aitame kaasa eakate seltsitegevusele.
 • Toetame eakate transporti vabaajaüritustele.
 • Käivitame volikogu juures seenioride kogu.  
 • Toetame eakaid oma kodus hakkamasaamisel.

Pere ja rahvastik

 • Ehitame Viiratsi lasteaia ja Tarvastu lasteaia juurde ujula. 
 • Teeme Ramsi lasteaiale juurdeehituse. 
 • Tagame perekondade toetamise ja nõustamise (HEV koordinatsioonikeskus, psühholoogiline nõustamine).
 • Vähendame perede lasteaiakulusid – alates pere teisest lapsest kohatasu ei rakendu.
 • Jätkame laste huvihariduse, sh ujumisõppe toetamist.
 • Toetame valla laste osalemist Viljandi  linna huviringides.
 • Tõstame sünnitoetuse 1000 eurole.

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid

 • Esmajoones toetame inimeste iseseisvat toimetulekut oma kodus koduteenuse ja eluasemeteenuste (nt tugikodu, toetatud elamine) abil. 
 • Avaliku ruumi ja teenuste kavandamisel arvestame eakate ja erivajadustega inimeste vajadustega. 
 • Toetame rahva tervise edendamist. Panustame tervislikku koolitoitu ja tervisesporti ning tervislikesse eluviisidesse. Arendame ja tõstame hooldekodudes pakutavate teenuste kvaliteeti.

Valitsemine

 • Viljandi vald on tuntud, kaasaegne ja arenev.
 • Seisame tõhusa ja minimaalse bürokraatiaga asjaajamise eest.
 • Oleme kriisideks valmis ja tagame valla taristu toimepidevuse.
 • Kaasame senisest enam kogukondi valla otsuste langetamisse.
 • Eesmärk on, et valla asutuste töötajate (lasteaiaõpetaja abid, kokad, majandustöötajad, hooldajad jne) keskmine palk oleks vähemalt 1000 eurot.  
 • Saadame tasuta vallalehe iga vallaelaniku postkasti.

Tegime ära 2017-2021 

 • Renoveerisime Tarvastu Lasteaia Soe maja.
 • Remontisime Pärsti mõisalasteaia ruumid. 
 • Ehitasime Heimtali kooli juurde staadioni.
 • Renoveerisime Tarvastu Gümnaasiumi staadioni.
 • Uuendasime Saarepeedi kooli ventilatsiooni. 
 • Remontisime Paistu ja Leie koolimaja katuse.
 • Soojustasime Kolga-Jaani koolimaja katuse ja ehitasime ventilatsioonisüsteemi.
 • Renoveerisime Pärsti pansionaadi ja ehitasime uue ilusa õueala.
 • Uuendasime nelja aasta jooksul 150 km teid.
 • Ehitasime kergliiklustee Mähmalt Tänassilma ja Ramsilt Rahetsemale. 
 • Aitasime käivitada uue Viiratsi katlamaja ja renoveerida soojatrasse.
 • Uuendasime Viiratsi aleviku veetorustiku Sõpruse põiktänaval. 
 • Uuendasime Kolga-Jaani aleviku kaugküttesüsteemi.
 • Rekonstrueerisime tänavavalgustuse Holstres, Päril ja Leies.
 • Rekonstrueerisime ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemid Intsu külas, Holstres, Soel, Suislepas, Kärstnas ja Mustlas. 
 • Remontisime avalikud saunad Ramsil, Tohvril ja Kolga-Jaanis. 
 • Taastasime Ennuksemäe metsavendade punkri.
 • Sõlmisime kolmeaastased lepingud valla avalike alade niitmiseks ja hooldamiseks.
 • Käivitasime kaasava eelarve.
 • Avalikustasime internetis volikogu istungid.
 • Paigaldasime kaasaegsed jäätmekonteinerid Viiratsi alevikku ja Kolga-Jaani.
 • Ehitasime Holstre lasteaiale riietusruumi ja tualetid.
 • Ehitati Päri suvilapiirkonda veepumpla koos tuletõrjevee mahutiga.
 • Kohandasime eluruumi 50 puudega inimesele.
 • Koostöös Päästeametiga remontisime 23 tuleohtlikku kodu.
 • Remontisime ja kaasajastasime Kärstna ja Kolga-Jaani hooldekodu.
 • Ostsime vallale tagasi Kolga-Jaani rahvamaja, et elavdada piirkonna kultuurielu.
 • Käivitasime vallas vanemlusprogrammi “Imelised aastad”.
 • Võtsime tööle psühholoogid jt tugispetsialistid, et abistada nõrgemaid.
 • Ehitasime Kolga-Jaani laste mänguväljaku.
 • Ostsime vastuvõturuumid Kolga-Jaani ja Leie piirkonna uuele perearstile.
 • Lõime juurde 51 lasteaiakohta üle valla (Viiratsis, Kärstnas, Mustlas).
 • Renoveerisime Kärstna sotsiaalmaja katuse.
 • Uuendasime Viiratsi jäätmejaama.
 • Uuendasime Viiratsis Sõpruse tänaval tänavavalgustust.
 • Toetasime vabaühenduste tegevust ja tasusime  omaosalust projektides.

Käivitatud tegevused

 • Renoveeritud Kolga-Jaani lasteaed valmib märtsis 2022.
 • Mustla jäätmejaam valmib novembris 2021.
 • Viiratsi lasteaia lisaruumid kahele rühmale valmivad novembris 2021.
 • Paistu tänavavalgustus valmib novembris 2021.
 • Alustasime Ramsi avaliku mänguväljaku remonti.
 • Arendame Viiratsi tööstuspargi taristut.
 • Alustatud on Paistu kooli ventilatsiooni projekteerimisega. 
 • Koostöös Maanteeametiga on Viiratsis valmimas Sakala ja Väluste teeristmik.

 

Programmi faili saad alla laadida siit

VALIMISTE INFO

Valimispäev on 17. oktoobril, hääletamine toimub kell 9.00 – 20.00.

15. – 16. oktoobril toimub eelhääletamine. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 – 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

11. – 16. oktoobril toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 20.00.

11. – 14. oktoobril toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja linnas määratud jaoskonnas. Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Täpsem kuupäevade info siin.

 

Isamaa KOV reglement 2021