2021 VALIMISPROGRAMM VIIMSIS

HOOLIV ELUKESKKOND JA INIMSÕBRALIK VALLARUUM

 • Väärtustame Viimsi rahulikku ja rohelist elukeskkonda: mets ja meri on meie suurim vara.
 • Kaasame kogukondi valla arengus kaasa rääkima.
 • Säilitame loodusalad elanike puhkealadena.
 • Arendusi puudutavaid otsuseid tehes kaalume alati keskkonnamõju.
 • Toetame väikesaarte unikaalset elukeskkonda ja arengut. 
 • Arendame rannakultuuri, merelist ning merehariduslikku tegevust.
 • Teeme korda väikesadamad ja kavandame uute rajamist, et soodustada mereturismi, kaardistame lautrikohad ja paadisillad.
 • Tagame puhta vee kvaliteedi, rajame vee ja kanalisatsiooni asumitesse, kus see puudub.
 • Rajame igale külale oma pakendite, vanametalli ja ohtlike jäätmete kogumise koha.
 • Toetame maheaedade loomist kortermajade juurde.
 • Toetame teiskeelsete elanike eesti keele õpet kiiremaks kogukonda sulandumiseks.
 • Toetame ettevõtluse arengut Viimsis!

HARIDUS JA NOORED

 • Ehitame Randvere koolile juurdeehituse koos kaasaegse ujulaga! 
 • Toetame Randvere kooli muutmist 9-klassiliseks.
 • Ehitame Pärnamäe koolimaja ja lasteaia koos kaasaegsete  sportimisvõimalustega! 
 • Toetame Viimsi Riigigümnaasiumisse õppekohtade juurdeloomist koostöös riigiga.
 • Toetame iga lapse personaalse õpitee valikuid. Panustame enam ressursse haridusasutuste juhtide enesearenguks ja toetame koolikultuuri arengut. 
 • Maksame põhikoolis, gümnaasiumis ja kutsekoolis käivatele kuni 19-aastastele lastele iga-aastast ranitsatoetust, et katta koolialgusega seotud kulusid. 
 • Toetame õpetajate, haridustöötajate, kultuuritöötajate ja noorsootöö töötajate palgatõusu.
 • Loome võimalusi andekate laste arendamiseks ning tugiteenused erivajadustega lastele. 
 • Teeme koostööd erakoolide ja -lasteaedadega, et mitmekesistada haridusvõimalusi.
 • Ehitame välja Püünsi kooli keldrikorruse õpperuumid
 • Ehitame kergejõustiku- ja jalgpallihalli ning koos riigiga riigigümnaasiumile spordihoone.
 • Loome lasteaedade juurde sõimerühmad ja vähendame lasteaia kohatasu.
 • Muudame koolitranspordi sõidugraafikud ja marsruudi õpilastele sobivaks..
 • Toetame Viimsi noorte püüdlusi õppida vahetusõpilasena välismaal.
 • Kaasame koolide töösse rohkem psühholooge ja sotsiaalpedagooge.
 • Suurendame õpilasmalevasse võetavate laste arvu ja kindlustame õpilasmaleva tööga.
 • Kaasame noortevolikogu vallajuhtimisse.

SPORT, KULTUUR JA VABA AEG

 • Toetame sportimisvõimalusi, mis sobivad noortele, vanematele, eri tasemega inimestele.
 • Rajame valda juurde jalgrattateid ja jalgrattaparklaid.
 • Arendame merelisi spordialasid ning toetame ujumisõpet.
 • Rajame koos külaseltsidega külakeskustesse spordiväljakuid, korvpalliplatse, välijõusaale.
 • Tähistame kodu- ja ajaloolised kohad vallas. Toetame valla traditsioonilisi rahvaüritusi, mere- ja kalapäevi ning kultuurisündmuste toomist Viimsisse.
 • Teeme Viimsi mõisapargist miljööväärtusliku ja looduskauni perepargi.
 • Toetame Rannarahva Muuseumi arendamist tunnustatud rannakultuuri keskuseks..
 • Toetame Viimsi pop-džässkooride festivali traditsiooni. 
 • Toetame Viimsi taluturu arendamist.
 • Jätkame Viimsi pühakodade restaureerimist ja toetamist. 
 • Rajame elamukvartalitesse uusi mänguväljakuid ja hoiame korras olemasolevaid. 
 • Toetame turuplatside ja äritänava loomist, mis liidaks kogukonda.
 • Rajame valda Raskejõustiku maja avardades kogukonnale sportimisvõimalusi.
 • Loome kogupäeva trennikeskuse
 • Rajame Disgolfi radu.

PERED JA EAKAD

 • Tõstame ranitsatoetust, sünnitoetust, I klassi lapse toetust, eakate tähtpäeva toetust, matusetoetust, eralasteaia toetust ja lapsehoiutoetust.
 • Viime sisse kolmanda lapse sünnitoetuse ja kolmelapselise pere toetuse.
 • Toetame eakate päevakeskuste tegevuste laiendamist ja eakate seltsielu elavdamist.
 • Rajame kogukondlikud teenusmajad eakatele ja teistele abivajavatele inimestele.
 • Arendame välja kodulähedased teenused Viimsi Hoolekandekeskuses.
 • Toetame perearstide tööleasumist Viimsi valda ja uute perearsti nimistute avamist.
 • Arendame edasi avahooldusteenuse süsteemi, mis pakub erivajadustega elanikele paindlikult sotsiaalteenuseid ja toetusi, arvestades igaühe soove ja vajadusi.
 • Tagame tasuta õigusnõustamise eakatele ja noortele läbi Juristide Liidu.  
 • Rajame erivajadustega lastele päevahoiuteenuse ning õppekeskuse. 

TEED JA LIIKLUS

 • Arendame kiiret ja mugavat ühistransporti – käivitame ekspressliini Tallinnasse, tegutseme koos naabritega ummikute vähendamiseks, toetame tasuta ühistranspordi loomist Viimsi ja Tallinna vahel, teeme koostööd kiirtrammiliini ning Põhjaväila kavandamisel.
 • Täiustame Viimsi-Tallinn koolibusside süsteemi. 
 • Loome uusi parkimiskohti, sh gümnaasiumi juurde.
 • Teeme valla teed korda – suurendame teedeehituse ja hoolduse mahtu vallaeelarves.
 • Võtame kasutusele targad lahendused ülekäiguradadel!
 • Jätkame valgustatud sõiduteede ning kergliiklusteede rekonstrueerimist ja ehitamist.

TURVALISUS

 • Arenduste paneerimisel arvestame alati turvalisusega nii ehituslahendusi kui ka päästeameti ja kiirabi ligipääsu kavandades.
 • Valgustame kõik tänavad.
 • Leiame sobivad huvitegevused seni hõlmamata laste vaba aja sisustamiseks ja käitumisprobleemide ennetuseks .    
 • Toetame ja tunnustame vabatahtlikke.

VALLA JUHTIMINE

 • Seisame ausa ja koostöövalmis valla juhtimise ning sujuva asjaajamise eest. 
 • Loome nutikaid lahendusi vallaga suhtlemiseks, transpordi ja tervishoiu korraldamiseks.
 • Soodustame kodulähedast ja tarka ettevõtlust, et vähendada igapäevast pendelrännet Tallinnasse.
 • Toetame kaasava eelarve osakaalu rakendamist seniselt 50 000-lt 150 000 euroni ja küladepõhise eelarve rakendamist.
 • Piirame elanike juurdevoolu, et praegust taristut, ühistransporti ja haridusasutusi mitte üle koormata ning olemasolevaid ressursse mõistlikult kasutada. 

UUDISED

VALIMISTE INFO

Valimispäev on 17. oktoobril, hääletamine toimub kell 9.00 – 20.00.

15. – 16. oktoobril toimub eelhääletamine. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 – 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

11. – 16. oktoobril toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 20.00.

11. – 14. oktoobril toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja linnas määratud jaoskonnas. Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Täpsem kuupäevade info siin.

 

Isamaa KOV reglement 2021