On vaid

üks isamaa!

EESTLUSE ELUJÕUD

Isamaa valimisprogramm 2023

HEAOLU
sotsiaalkaitse, tervishoid, pensionid

Sotsiaalpoliitika peab looma tingimused toimetulekuks nii, et inimene saaks oma võimete kohaselt panustada ja ühiskonna elus osaleda kogu elukaare jooksul.

Isamaa maailmavaate aluspõhimõtted, juuni 2018

Eestluse elujõudu hoiavad Eesti inimesed. Viimaste aastate kriisid on tõsiselt kahjustanud inimeste turvatunnet ja igapäevast toimetulekut. Seda enam tuleb riigil täna pöörata tähelepanu sotsiaalkaitsele ja tervishoiupoliitikale, et pered ja üksikisikud saaksid üles ehitada elamisväärse, väärika elu. Ühiskonnaliikmetena vastutame iseenese ja ligimese toimetuleku eest. Traditsioonilise elukorralduse osa on põlvkondadevaheline side ja vastastikune hool. Vastavate hoiakute ja väärtuste edasikandimine on eestluse elujõu hoidmise osa.

Parempoolse erakonnana rajab Isamaa oma heaolupoliitika üksikisiku vabale, vastutustundlikule ja väärikale eneseteostusele. Igaüks peab saama korraldada oma elu nii, nagu ta peab vajalikuks ja mugavaks, tunnetades samas oma väärtust Eestile ja eestlusele. Riigi ülesanne on pöörata tähelepanu abivajajatele ning luua igaühele võimalused ühiskonda panustada vastavalt oma võimetele. Abivajaja, tema lähedaste, sotsiaaltöötaja ja perearstikeskuse vahelise koosöö parandamisega arendab riik sotsiaalhoolekandesüsteemi kui tervikut. Esmatähtsaks peab Isamaa koduhoolduse ja hoolekandeasutuste vaheliste tasakaalustatud rahaliste meetmete loomist.

Inimene vastutab oma tervise eest. Selle vastutuse kandmiseks tuleb talle tagada mugav ligipääs oma terviseteabele ja mitmekülgsed võimalused tervisekindlustuse korraldamiseks. Füüsilise ja vaimse tervise probleemide ennetamiseks ning vaba aja kvaliteetseks sisustamiseks pöörab Isamaa tähelepanu sportimisvõimaluste arendamisele. Terve keha ja vaimuga elanikkond tuleb toime kriiside ja sõjaohuga.

Arsiabi kiire kättesaadavuse tagamiseks tuleb riigil parandada rahalist ja tehnilist võimekust ning korraldada sujuv ülesannete jaotumine perearstide, eriarstide ja sotsiaaltöötajate vahel. Sageli inimvõimete piiril tegutsevate tervishoiutöötajate töötingimuste parandamine on riigile elutähtis.

Isamaa:
• viib läbi perepõhise pensionireformi, suurendades lapse eest ettenähtud 3,5- aastakoefitsendilise pensionilisa 7 aastakoefitsendini,
• juurutab esmatasandi arstiabi osutamisel patsiendilepingu, mis motiveerib koostama patsiendi tervise jälgimise juhendi ja isikliku terviseplaani,
• parandab koduhoolduse kättesaadavust, suurendades võimalusi selle rahastamiseks ja koduste hooldusteenuste mitmekesistamiseks,
• suurendab ja mitmekesistab töötajate ja tööandjate võimalusi tervisekulutuste korvamiseks ning omaosaluse koormuse vähendamiseks, sh suurendab tervise edendamiseks tehtavate kulutuste maksuvabastuse 200 euroni kvartalis