On vaid

üks isamaa!

EESTLUSE ELUJÕUD

Isamaa valimisprogramm 2023

MAJANDUS
majandus, maksud, energeetika, transport, taristu

Meie majanduspoliitiliseks nurgakiviks on vaba turumajandus, mis põhineb ettevõtlikkusel, eraomandil, ausal konkurentsil, stabiilsel rahal, madalatel maksudel
ning minimaalsel riiklikul reguleerimisel.
Edukas majandus toetub innovaatilistele (ja teaduspõhistele) tehnoloogilistele lahendustele.

Isamaa maailmavaate aluspõhimõtted, juuni 2018

Eesti majanduse elujõud on eestluse elujõu olulisemaid tagatisi. Eesti majandusedu aluseks on aktiivsed ja kõrgelt haritud inimesed, paindlik ettevõtluskeskkond ja vastuvõtlikkus uutele tehnoloogiatele. Isamaa seisab nende konkurentsieeliste säilimise eest.

Majanduse käekäigust sõltub kogu ühiskonna käekäik. Isamaa on parempoolne erakond ning näeb majanduse toimimise alusena vaba eneseteostust, turumajandust ja omandivabadust. Isamaa majanduspoliitika põhiolemus seisneb elujõulise ettevõtluse soosimises madala maksukoormuse ning bürokraatia ja halduskoormuse vähendamise kaudu, samuti võimaluste loomises uute elujõuliste ettevõtete tekkeks.

Teadusliku ja tehnilise progressi ning innovatiivse majanduse areng on Eesti prioriteet. Eesti rahvuse, keele ja kultuuri ning meie ühiskonna seniste kogemuste ja väärtuste edasikandmine üleilmsete ettevõtete ajastul on väljakutse, millele riik peab lakkamatult tähelepanu pöörama. Isamaa peab elutähtsaks ka eri põlvkondade sidusust. Praegune elujõuline ja tegutsev põlvkond ei peaks tegema ühiskonda laiapindselt mõjutavaid otsuseid, lähtudes üksnes omaenda arusaamadest ja huvidest. Igal põlvkonnal on kohustus tunnustada ja väärtustada eelneva põlvkonna pärandit ning samas valmistada ette investeering järgnevale, vältides elamist veel sündimata põlvkonna kulul.

Eesti energiajulgeoleku tagamine on lähema aastakümne suurim väljakutse. Energiajulgeoleku saavutamiseks tuleb jõuliselt investeerida juhitavatesse energiavõimsustesse, luues investeerimiskeskkonna, mis võimaldab Eesti elektritarbimise aastaks 2030 katta kodumaise elektritootmisega. Eesmärk kujundada Eestist energiat eksportiv riik on seotud meretuuleparkide arendamisega ning tuumaenergia arendamise uuringute ja analüüsiga.

Isamaa:
• seab eesmärgiks 3% ületava majanduse reaalkasvu,
• toetab tuumaenergia arendamise uuringuid ja analüüsi,
• ajakohastab õigusaktidega fikseeritud tulumaksuvabastuse piirmäärad, sh välislähetuse päevaraha, isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis, vastuvõtukulud,
• otsib võimalusi kriisiaja energiatoetuste laiendamiseks kõikidele kodutarbijatele,
• viib Eesti elektrivarustuse hiljemalt 2030. aastaks täielikult üle kodumaisele elektrile,
• loob vastutustundliku laenamise edendamiseks ja konkurentsi parandamiseks riigi initsiatiivil positiivse krediidiregistri,
• on vastu uutele maksudele ja maksumäärade tõusule.