On vaid

üks isamaa!

EESTLUSE ELUJÕUD

Isamaa valimisprogramm 2023

KODANIKE RIIK
kodanikuühiskond, kohalik omavalitsus, regionaalareng, riigihaldus, e-riik

Kodanikuks olemine algab vastutusest.
Me hindame isiklikku initsiatiivi, ettevõtlikkust ja sellega kaasnevat vastutust.

Eesti tasakaalustatud regionaalse arengu jaoks on oluline ettevõtlus, kaasaegne taristu, tugevad kohalikud omavalitsused ja avalike teenuste kättesaadavus.
Isamaa maailmavaate aluspõhimõtted, juuni 2018


Vaba Eesti väärtusruumi ja elukorraldust kannavad edasi vabad kodanikud. Me teostame end kogukonna liikmetena, vabatahlikena, osalistena kohalikus ja riiklikus poliitikas ning loomulikult oma pere, lähikonna ja isikliku elu kaudu.

Kogukonna, regiooni ja riigi käekäigu eest vastutab iga inimene. Selle vastutuse kandmiseks peab riigi- ja omavalitsuskorraldus ning vabakondlik tegevus suurendama inimeste võimalust osaleda väärtusruumi ja elukorraldust puudutavate otsuste langetamisel. Võimalus kaasa rääkida ja tajuda oma tegevuse tulemusi arendab kodanike vastutustunnet ja ettevõtlikkust ning tugevdab demokraatiat. Kodanikuühendused on oma liikmetele praktiliseks demokraatiakooliks. Isamaa väärtustab vabakonna organisatsioonide võimet kaasata eri sihtrühmi, koondada nende arvamusi, kaitsta nende huve ning teha oma hääl kuuldavaks nii kogukondlikul kui ka riiklikul tasandil.

Regionaalpoliitika ülesanne on iga regiooni potentsiaali arvestades tagada inimestele võrdsemad võimalused parandada oma elukvaliteeti. Maapiirkondades on kodudele ja ettevõtetele esmatähtis kindlustada heade transpordiühenduste ja kiire interneti olemasolu iga ilmaga, et tagada inimeste liikumisvabadus, infoühiskonna teenuste kättesaadavus ja kaugtöö võimalused. Ühistransport peab maksimaalselt arvestama töölkäimist ja teenuste pakkumist. Kohalikest vajadustest lähtuv teedevõrk toetab maaelu, ettevõtlust ja turismi. Kergliiklusteede võrgustik avardab kohalikke liikumisvõimalusi ja toetab rahvatervist.

Isamaa:
• kasvatab inimeste liikumisvabadust ning seisab selle eest, et kodud ja ettevõtted üle Eesti oleksid heade transpordiühenduste ja kiire internetiga ühendatud iga ilmaga,
• piirab bürokraatiat, ülereguleerimist ja ametnike arvu kasvu, toetab kokkuhoidu ning aitab kaasa inimeste vabale eneseteostusele, turumajandusele, omandivabadusele ja ausale konkurentsile,
• tagab digiriigi toimimiseks, arendamiseks ja turvariskide ennetamiseks iga-aastase baasrahastuse olemasolu,
• reformib kohalike omavalitsuste finantsvabaduse ja -võimekuse suurendamiseks omavalitsuste tulubaasi moodustamise põhimõtteid,
• tagab omavalitsustele keskkonnakaitseliste piirangute korral maamaksu vabastuse hüvitamise.